EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2014
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Poslanci přijali novelu exekučního řádu (19.09.2012)

Praha, 19. září 2012 (EKČR) – Zásadní změny v exekucích přinese novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, kterou dnes schválili poslanci. Administrativně se uleví přetíženým soudům a část povinností bude přenesena na soudní exekutory.
 
Díky novele bude možné slučovat exekuce vedené proti témuž dlužníkovi. Ačkoliv slučování exekucí je uskutečnitelné již v současné době a Exekutorská komora vydala tento doporučující pokyn všem exekutorským úřadům, novela bude tuto věc stavět najisto. Spojování řízení v rámci jednoho exekutorského úřadu bude prováděno automaticky. Zákon však upravuje i náležitosti pro spojování exekucí, jejichž provedením byli pověřeni různí exekutoři. Budou-li exekuce proti témuž dlužníkovi vedeny u více exekutorů, exekuční soud tato řízení na návrh dlužníka spojí a určí, který exekutor spojené řízení povede. Tento režim se bude týkat zejména tzv. bagatelních pohledávek.
 
Ve prospěch dlužníků bude zaveden i další institut – předžalobní výzva. Věřitel by dlužníka musel kontaktovat ještě před podáním žaloby v nalézacím řízení a vyzvat ho k včasnému uhrazení pohledávky. Pokud by tak neučinil, nebyla by mu přiznána náhrada nákladů řízení.
 
Novela také stanovuje limit nákladů na jednu cestu exekutora. Toto opatření má zabránit tomu, aby si exekutor – dejme tomu z Brna provádějící exekuci v Liberci – neúčtoval pět tisíc korun navíc. Jedná se ale jen o explicitní formulování toho, co už normálně funguje. Jestliže exekutor nebo jeho zaměstnanec jede za dlužníkem, aby provedl soupis movitých věcí, zabavil je a odvezl, obvykle se nevydává pouze za jedním dlužníkem. Cestu spojuje s ostatními příležitostmi v okolí: do modelového Liberce jede např. kvůli šesti exekučním řízením. Pakliže cestovní náklady převyšují paušál, rozpočítávají se mezi všechny navštívené dlužníky. Na jednoho tak připadne cca 200 až 300 korun. Většina exekutorů si tak žádné vícenáklady na cestovné ani neúčtuje.
 
Nově bude možné dražit členská práva v bytových družstvech. V současné praxi jsou členská práva a povinnosti v bytovém družstvu realizovány v hodnotách vypořádacího podílu dlužníka, vyčísleného podle obchodního zákoníku. Tato hodnota se pohybuje řádově v desetitisících korun a zdaleka nedosahuje hodnoty družstevního bytu na realitním trhu. Dlužník tedy přijde o byt a z jeho dluhu je umořena pouze malá část. Nově bude družstevní byt zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu a z výtěžku bude možné uspokojit několikanásobně větší část dluhů. Tato změna posílí jak postavení dlužníka, jehož pasiva se výrazně sníží, tak věřitele, jehož pohledávka bude uspokojena.
 
Novela zákona přináší další dvě možnosti, jak uspokojit věřitele. Jde o dražbu pohledávek a obchodního podílu. Exekuce postižením obchodního podílu byla dosud v praxi jen obtížně proveditelná, bez spolupráce ze strany obchodní společnosti, jejíž obchodní podíl byl realizován, takřka nemožná. Další významnou změnu představuje navržený nový způsob exekuce správou nemovitosti. Vedle prodeje dražbou má být zaveden takzvaný exekuční prostředek, který bude čerpat ze zisků získaných z nájmu nemovitosti.

Návrh předpisu dále obsahuje úpravu týkající se domácích mazlíčků. Zvířata v lidské péči by v budoucnu dle společného návrhu Exekutorské komory a Ligy na ochranu zvířat neměla být exekučně postižitelná.

Zmiňovaný legislativní materiál rovněž řeší pořizování videozáznamů z průběhu tzv. mobiliární exekuce. Bude-li při soupisu movitých věcí někdo, kdo chce pořídit záznam, pak se záznam pořídit musí. Dojde-li vykonavatel (zaměstnanec soudního exekutora) k závěru, že je to potřebné (např. při soupisu nikdo není nebo se u dlužníka objeví verbální či fyzické útoky na zaměstnance exekutora), pak videozáznam pořídit může. Nicméně zákon nestanoví, že pořízení záznamu je povinné vždy a všude.
 
Legislativní proces schvalování novely občanského soudního řádu a exekučního řádu dospěl téměř do finále. Níže uvádíme důležitá data:
 
VLÁDA
23.11.2011 – Ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil předložil Sněmovně návrh zákona.
 
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
24.11.2011 – Organizační výbor doporučil projednání návrhu zákona, určil zpravodaje JUDr. Pavla Staňka a navrhl přikázat návrh k projednání Ústavně právnímu výboru.
25.11.2011 – Návrh novely byl rozeslán poslancům jako tisk 537/0.
16.12.2011 – Proběhlo 1. čtení zákona, a to na 32. schůzi Poslanecké sněmovny. Poslanci zároveň přikázali návrh zákona k projednání Ústavně právnímu výboru (ÚPV).
24.01.2012 – ÚPV projednal návrh zákona a vydal usnesení o přerušení projednávání.
02.03.2012 – ÚPV znovu projednal návrh zákona a vydal usnesení o přerušení projednávání.
23.04.2012 – ÚPV projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 537/3 (komplexní pozměňující návrh).
07.06.2012 – V rámci druhého čtení na 40. schůzi PS prošel návrh zákona obecnou i podrobnou rozpravou.
08.06.2012 – Dopoledne byl poslancům rozeslán tisk 537/4, v němž byly zpracovány pozměň. návrhy.
13.06.2012 – Na 40. schůzi PS byl ve třetím čtení schválen návrh zákona.
 
SENÁT
25.06.2012 – Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu.
26.06.2012 – Organizační výbor stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor Senátu (JUDr. Jiřina Rippelová).
10.07.2012 – ÚPV Senátu projednal návrh a přijal usnesení o přerušení projednávání.
17.07.2012 – ÚPV Senátu projednal návrh a přijal usnesení, které bylo rozdáno jako tisk 375/1 (pozměňovací návrhy).
18.07.2012 – Senátoři na své 24. schůzi projednali návrh zákona, který vrátili Sněmovně s pozměňovacími návrhy.
 
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
25.07.2012 – Poslancům byl rozeslán návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu.
18.09.2012 – Projednávání tisku je navrženo na pořad 46. schůze PS.
19.09.2012 – Poslanci schválili novelu občanského soudního a exekučního řádu.
 
Novela má vejít v účinnost od 1. 1. 2013. Zákon ještě musí podepsat prezident republiky.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
 

© 2009 - 2015 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.