Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Prohlášení Exekutorské komory ČR k šikanózní exekuci (1.2.2013)

Praha, 1. února 2013 (EK ČR) – Ústavní soud vydal nález v případu šikanózní exekuce. V roce 2005 nařídil Obvodní soud pro Prahu 6 exekuci na dlužníka K. F., a to kvůli dluhu 5.075 Kč. Dnes již odvolaný exekutor následně vydal exekuční příkazy k obstavení bankovního účtu a na nemovitost. Dlužník podal odvolání proti soudnímu usnesení o nařízení exekuce, podal také námitku podjatosti několika soudců. Mezitím se po Ministerstvu spravedlnosti domáhal finančního zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem, tj. nevydáním soudního rozhodnutí v přiměřené lhůtě.
 
Provedením této exekuce pověřil soud JUDr. Kořínka, který již není soudním exekutorem. Odvolán byl ještě před novelou účinnou od 1. 11. 2009, a nemohl tak mít ustanoveného zástupce pro případ zániku výkonu funkce úřadu. Došlo tedy k tomu, že na katastru u dlužníkových nemovitostí vázla poznámka o nařízené exekuci. Dnešní situace je jiná – potřebné úkony (kupř. výmaz poznámek o nařízené exekuci z katastru nemovitostí) by provedl zástupce. Exekutorská komora ČR chápe nelehkou situaci pana K. F. Šlo o důsledek nedostačující právní úpravy, která s touto možností nepočítala.
 
Kdybychom měli dlužníkovi v takové situaci poradit, lze ho odkázat na soud, který exekuci nařídil, s podáním návrhu na zastavení exekuce. Pak mohou nastat dvě varianty:
1)      Soud shledá důvody pro zastavení exekuce, vydá usnesení o zastavení exekuce a katastr na základě tohoto pravomocného usnesení všechny poznámky smaže.
2)      Soud návrh odmítne s tím, že exekuce už byla ukončena a není co zastavovat. I v tomto případě bude výsledný efekt tentýž, neboť dlužník bude mít pravomocné rozhodnutí soudu o tom, že exekuce je ukončena.
 
 
„Šikanóznost lze spatřovat v tom, že dlužník už uhradil exekuci a přesto mu vázne omezení na nemovitostech. Plně mu rozumím a souhlasím s tím, že byl poškozen, nicméně na vině byla dřívější nedostatečná právní úprava. Od 1. 11. 2009 je již účinná novelizace exekučního řádu, která takové situace jednoznačně řeší! Dnes by k něčemu takovému dojít nemohlo. Zaprvé je pro případ zániku funkce soudnímu exekutorovi ustanoven zástupce, který se okamžitě ujme jeho úřadu a může v takovém případě okamžitě zjednat nápravu. Zadruhé již od 1. 11. 2009 upravuje § 58 exekučního řádu jednoznačně pořadí, v jakém soudní exekutor může postihnout majetek dlužníka, a postižení nemovitosti by tedy v takovém případě bylo protiprávní. Bohužel tento případ spadá ještě do historické právní úpravy, a tak zasáhl Ústavní soud ČR,“
dodává Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory ČR.
 
„Co se postupu při postihování majetku v této konkrétní exekuci týče, pokládám ho za nepřiměřený. K vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti mělo dojít až v momentě, kdy byly vyčerpány primární způsoby, tedy například srážky ze mzdy nebo obstavení bankovního účtu. Koneckonců zákon už několik let obsahuje ustanovení o přiměřeném provedení exekuce,“ říká Jiří Prošek. Zároveň však platí, že ve chvíli, kdy soudní exekutor vydává exekuční příkaz na bankovní účet, neví, kolik peněz je na něm uloženo a jakého jsou původu. Uvědomme si také, že exekuční příkaz k prodeji nemovitosti není sám o sobě provedením exekuce. Má zejména zajišťovací účinek, který se v zásadě neliší od zákazu nakládání s majetkem, jenž dlužníkovi ukládá soud při zahajování exekuce.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.