Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

V satelitních městech exekučních dražeb nepřibývá aneb Exekuční dražba není nucenou dražbou (27.06.2013)

Praha, 27. června 2013 (EK ČR) – Najde se řada majitelů novostaveb, kteří nezvládají svoje závazky. S vidinou vlastního bydlení si naberou hypotéky, ale může se stát, že je po čase přestanou splácet. Odborníci dovozují, že tito lidé nejčastěji žijí v satelitních městech. Exekutorská komora ČR je však nucena uvést na pravou míru některé informace, které v souvislosti s touto tematikou publikoval dnešní tisk.
 
Většina dluhových problémů, které majitelům novostaveb vznikají, pramení z neschopnosti splácet úvěry zajištěné nemovitostí. Obvykle jde o bankovní hypotéky. Když zájemce sjednává s bankou hypotéku, součástí smlouvy je i zástavní právo. Banka si ho nechá zřídit na předmětné nemovitosti jako záruku. V případě, že plátce hypotéky není s to splácet, banka obvykle postupuje cestou veřejné nedobrovolné dražby. Tato dražba však není dražbou exekuční!
 
Exekuční dražbu[1] nelze srovnávat s veřejnou nedobrovolnou dražbou. Každý z těchto režimů má samostatný účel a provádí se dle jiných zákonných norem. Exekuční dražba je prováděna soudním exekutorem dle exekučního řádu, resp. občanského soudního řádu, kdežto veřejná dražba je prováděna dražebníkem dle zákona o veřejných dražbách. Nezbytnou podmínkou pro konání nedobrovolné veřejné dražby je existence zástavního práva věřitele na nemovitosti.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že odhad počtu exekučních dražeb nemohou provádět dražební společnosti, které provádějí veřejné dražby. „Je také nesmyslné odkazovat se při uvádění počtu exekučních dražeb na jakékoliv jiné zdroje, než je Portál dražeb. Jen na Portálu dražeb jsou evidovány veškeré exekuční dražby nemovitostí, ale i movitých věcí a podniků. Jedná se o jediný oficiální rejstřík, kde lze tyto informace získat,“ říká Mgr. David Koncz, viceprezident Exekutorské komory ČR.
 
I kdybychom zvážili hypotetickou možnost, že soud proti majiteli novostavby, který nedostál svým závazkům, nařídí exekuci, neznamená tato situace dražbu. Pohledávka je nejprve uspokojována srážkami ze mzdy nebo zablokováním bankovního účtu. Exekuční dražba je na řadě až v další fázi řízení. „Skutečnost, že soudní exekutor vydá exekuční příkaz k prodeji nemovitosti nebo zřídí exekutorské zástavní právo, navíc vůbec neznamená, že k dražbě skutečně dojde. Exekutorské zástavní právo pouze zajišťuje pohledávku věřitele a nevede k jakémukoliv zpeněžování majetku. Příkaz k prodeji pak zase ve velké části případů slouží jen k zaplombování nemovitosti. Jiné výklady jsou mylné,“ doplňuje viceprezident David Koncz.
 
 
Resumé:
  •        Nucená dražba není exekuční dražbou. Následkem nesplácených, ovšem bankou zajištěných úvěrů jsou obvykle veřejné nedobrovolné dražby.
  •        Jediným oficiálním rejstříkem exekučních dražeb je Portál dražeb provozovaný Exekutorskou komorou ČR na adrese www.portaldrazeb.cz.
  •        Nemovitosti se v exekučních dražbách v žádném případě neprodávají pod cenou. Zákon stanovuje, že odhad nemovitosti provede znalec a nejnižší podání, na kterém dražba začíná, tvoří dvě třetiny této odhadní ceny. Tento princip za dobu existence soudních exekutorů nebyl nikdy porušen. Důkazem budiž mj. veřejně přístupný Portál dražeb.
  •        Počet exekucí klesá. Lze dovodit, že tento trend se projeví i na dražbách.
  •        Není možné, aby odhady počtu exekučních dražeb prováděly dražební společnosti či dražebníci provádějící veřejné dražby. Tyto subjekty totiž nemají s exekučními dražbami nic společného, jsou oprávněny realizovat pouze veřejné dražby dle jiného zákona.
 
Jste také plátci hypotéky a obáváte se, že nebudete schopni splácet? Dodržujte základní pravidla:
1. Při sjednávání hypotéky dobře zvažte veškeré parametry – zejména výši a frekvenci splátky, podmínky při nedodržení splátek atp.
2. Vždy mějte finanční rezervu pro případ, že by došlo k neočekávané situaci a vaše aktuální příjmy by nestačily na pravidelnou splátku.
3. V případě prodlevy se splátkami komunikujte s věřitelem, resp. bankou.
4. Pokud nejste s to splácet dlouhodobě, řešte věc s bankou. Nemá však smysl kompenzovat hypotéku dalšími úvěry a kumulovat zadlužení.
 
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz

 


[1] Exekuční dražba se jedním ze způsobů provedení exekuce, pakliže je vymáhána peněžitá pohledávka. Nejprve však soudní exekutor vyčerpá primární možnosti úhrady dluhu. Exekuční dražba poskytuje věřiteli (včetně zástavního věřitele) i vydražiteli větší právní jistotu, jelikož zpochybnit udělení příklepu v exekuční dražbě může jen zákonem stanovený okruh osob, na rozdíl od veřejné dražby, kde je okruh osob, které mohou napadnout vlastnictví k předmětu dražby, podstatně širší. Navíc v případě veřejné dražby je dražebník povinen upustit od dražby, jakmile je soudem nařízena exekuce či vydán exekuční příkaz na předmět dražby, což není některými dražebníky vždy respektováno.
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.