Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Dražba pozemků v Přednádraží proběhne za měsíc (30.08.2013)

Praha, 30. srpna 2013 (EK ČR) – Elektronická dražba nemovitostí ve vlastnictví Domů Přednádraží, s.r.o., proběhne 30. září. Na tento termín ji nařídil JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava. Okresní soud Ostrava ho pověřil provedením exekuce na žádost věřitele. Očekává se, že nový vlastník nemovitostí může pomoci vyřešit komplikovaný stav v  lokalitě a zajistit její kvalitnější využití.
 

Znalec v posudku stanovil cenu nemovitostí na 1.572.000 korun. Nejnižší podání, které podle zákona činí dvě třetiny výsledné ceny, je tedy 1.048.000 korun. K dražbě budou připuštěni registrovaní zájemci, kteří složí jistotu 300.000 korun.

 
Elektronická dražba se bude konat 30. září od 13 hodin. Jednání probíhá, dokud dražitelé přihazují. Pokud tedy někdo v posledních pěti minutách před 14. hodinou, na kdy je nastaveno ukončení dražby, učiní podání, má se za to, že dražitelé stále přihazují, dražba pokračuje a okamžik jejího skončení se posouvá o pět minut. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by dražitelé učinili další příhoz, znamená to, že dražba končí. Podrobnosti ohledně tohoto procesu jsou specifikovány v dražební vyhlášce, která je zveřejněna na Portálu dražeb (www.portaldrazeb.cz).
 
Jak vyplývá z Centrální evidence exekucí (www.ceecr.cz), aktuálně jsou proti Domům Přednádraží, s.r.o., vedeny celkem tři exekuce. Lze tedy předpokládat, že výtěžek dražby bude rozdělen mezi více pohledávek většího počtu věřitelů. Koneckonců jen zástavní právo, které na nemovitostech vázne, je ve výši zhruba 25 miliónů korun. Své pohledávky mohou věřitelé přihlásit do 27. září.
 
Podle znaleckého posudku tvoří dražené pozemky souvislý a funkční celek, který – už z důvodu zájmu potenciálních dražitelů – nelze rozdělovat. Zdevastovaných domů se posudek netýká, protože na ně buď byl vydán demoliční výměr, nebo jsou v natolik zchátralém stavu, že znalec musel ustoupit od jejich ocenění.
 
Předchozí zprávy k tématu naleznete zde (TZ 14.08.2013 a TZ 13.05.2013).
 
 
Snímek dražených nemovitostí v ostravské lokalitě Přednádraží
 
 
Citace ze znaleckého posudku:
 
  • „Jedná se o stavby nacházející se ve stavu značně pokročilé, spontánně probíhající demolice, zapříčiněné jak způsobem užívání vlastníkem staveb, tak původními nájemci a uživateli bytových domů, tak vlivem povětrnosti na nechráněné a dlouhodobě neudržované konstrukce domů, a dále vlivem činnosti problematických skupin obyvatelstva, pro něž se nechráněné objekty staly především zdrojem palivového dříví a zdrojem zpeněžitelného materiálu a sběrných surovin. Ke dni ocenění je ze všech objektů odstraněno veškeré jejich vnitřní hygienické vybavení, vybavení kuchyní, jsou odstraněny veškeré vnitřní rozvody, jak elektrické energie, tak rozvody vody a vnitřní kanalizace, i původní lokální zdroje tepla. Došlo k odstranění krytin krovů, klempířských konstrukcí krovů, z části i samotných krovů, odstraněny, nebo zničeny jsou veškeré výplně otvorů, okna i dveře, v mnoha případech včetně zárubní, ve značném rozsahu došlo v objektech k zničení dřevěných konstrukcí stropů, rozbořeno je i ve velkém rozsahu rovněž vnitřní zdivo v jednotlivých stavbách, z části je rozbořeno i zdivo obvodové a vnitřní nosné stěny staveb.“

 

  • „Obvyklá cena stavby, u níž bylo nařízeno odstranění, jakož i obvyklá cena stavby, u níž je vzhledem k jejímu špatnému stavebně technickému stavu nutné její odstranění, se zjistí jako obvyklá cena použitelného stavebního materiálu, vytěženého z demolice stavby, snížená o nezbytné náklady na zbourání stavby, odklizení vybouraného materiálu, případně i o náklady na úpravu terénu. Vzhledem ke skutečnosti, že z demolice předmětných staveb v podstatě nelze vyzískat žádný dále použitelný materiál, a proto náklady na provedení demolice, odstranění vybouraného materiálu, a provedení úpravy terénu po odstraněných stavbách, z vysoka převýší cenu i případně tohoto dále využitelného materiálu, je obvyklá cena staveb uvažována nulová.“

 

Aktuální výpis z Centrální evidence exekucí

 

 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.