Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • Exekutorská komora České republiky (dále jen „Komora“) zpracovává na základě zvláštního zákona následující osobní údaje:

Osobní údaje o zaměstnancích

Účel zpracování

Komora v souladu s pracovněprávními předpisy pro potřeby personální práce vede osobní spisy zaměstnanců. Komora dále zpracovává osobní údaje zaměstnanců potřebné pro plnění povinností vyplývajících z předpisů daňových, předpisů upravujících sociální zabezpečení a předpisů upravujících náhradu mzdy zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti.

Kategorie osobních údajů

Osobní spisy zaměstnanců obsahují identifikační údaje a další osobní údaje, které se bezprostředně vztahují k výkonu zaměstnání.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců vztahující se k pracovnímu vztahu Komora nepředává dalším subjektům. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů Komora předává orgánům finanční či sociální správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy mu tak ukládá zákon.

Doba uchování

Osobní údaje v osobních spisech zaměstnanců Komora zpracovává pouze po dobu trvání pracovního poměru. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů Komora zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

 

  • Komora zpracovává na základě zvláštního zákona následující osobní údaje:

Osobní údaje o dalších osobách

Účel zpracování

Komora pro účely zajištění povinností tak, jak je vymezuje exekuční řád, zpracovává osobní údaje fyzických osob.

Kategorie osobních údajů

Pro výše uvedené potřeby zpracovává Komora identifikační údaje a další osobní údaje vztahující se k její pravomoci dle exekučního řádu.

Příjemci osobních údajů

S výjimkou postupování věci soudům či jiným příslušným orgánům Komora tyto osobní údaje nikomu nepředává.

Doba uchování

Uvedené osobní údaje Komora zpracovává jen po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.

 

  • Komora na základě zvláštního zákona, Česká pošta, s.p. (IČO: 47114983) a For Development, a.s. (IČO: 273 90 403) na základě smluvních ujednání s Komorou zpracovávají následující osobní údaje:

Osobní údaje o dalších osobách – Centrální evidence exekucí

Účel zpracování

Komora pro účely zajištění fungování Centrální evidence exekucí zpracovává osobní údaje fyzických osob.

Kategorie osobních údajů

Pro výše uvedené potřeby zpracovává Komora identifikační údaje a další osobní údaje potřebné k vedení Centrální evidence exekucí.

Příjemci osobních údajů

V souladu s § 125 exekučního řádu a vyhláškou č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů, jsou osobní údaje poskytovány žadatelům – fyzickým osobám.

Doba uchování

Uvedené osobní údaje Komora zpracovává jen po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.