Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
Exekutorská komora České republiky

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
Exekutorská komora České republiky (dále jen „Komora“) byla zřízena zákonem č. 120/2001 Sb. Komora je samosprávnou stavovskou organizací sdružující všechny soudní exekutory.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
Komora má tyto orgány:

sněm,
prezidium,
prezidenta,
revizní komisi,
zkušební komisi,
kárnou komisi,
kontrolní komisi.

4. Kontaktní spojení:
Exekutorská komora České republiky
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4

Exekutorská komora České republiky
Pobočka Brno
Radnická 14/16
602 00 Brno

Tel.: 515 917 586, 296 804 190

Fax: 515 917 585

E-mail (e-podatelna): podatelna@ekcr.cz

ID DS: vfrai9p

5. Případné platby lze poukázat:
27-8577110227/0100 (příjmový účet pro platby vztahující se k žádostem o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.).

6. Identifikační číslo organizace:
IČ: 70940517

7. Daňové identifikační číslo organizace:
DIČ: CZ70940517

8. Rozpočet:
Údaje o rozpočtu jsou každoročně zveřejňovány na internetových stránkách Komory www.ekcr.cz.

9. Způsob, jak získat příslušné informace:
Účastníci exekučních řízení zjistí informace o řízení nahlédnutím do exekučního spisu, který vede pověřený soudní exekutor. Dále lze základní informace o pravomocně nařízených exekučních řízení (od 1. 1. 2013 exekuční řízení, u nichž byla do Rejstříku zahájených exekucí zapsána doložka provedení exekuce) z Centrální evidence exekucí, která je dostupná na internetových stránkách www.ceecr.cz.

10. Podání podnětu k výkonu dohledu dle § 7 odst. 5 zák. č. 120/2001 Sb.:
Komora jako dohledový orgán přijímá podněty k výkonu dohledu nad činností soudního exekutora, a to:

poštou:

Exekutorská komora České republiky
Pobočka Brno
Radnická 14/16
602 00 Brno,

Exekutorská komora České republiky
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4,

datovou schránkou:
ID DS: vfrai9p,

e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem:
podatelna@ekcr.cz.

11. Žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.:
Příjem žádostí:

poštou:

Exekutorská komora České republiky
Pobočka Brno
Radnická 14/16
602 00 Brno,

Exekutorská komora České republiky
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4,

faxem:
515 917 586,

e-mailem:
podatelna@ekcr.cz,

datovou schránkou:
ID DS: vfrai9p,

osobně v úředních hodinách (Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00).

12. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), lze podat odvolání k prezidentovi Komory do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 16 InfZ). Dle § 20 odst. 4 písm. b) InfZ se pro odvolací řízení použije ustanovení správního řádu. Odvolání lze proto podat způsoby uvedenými v 37 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

13. Popis postupů (návody pro řešení životní situace):
Podnět k výkonu dohledu (§ 7 odst. 5 zák. č. 120/2001 Sb.) – viz bod 10.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
usnesení č. 2/1993 předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
jako součásti ústavního pořádku ČR,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

15. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad je k dispozici ZDE

16. Licenční smlouvy
Komora nepoužívá při poskytování informací vzory licenčních smluv.

17. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. jsou k dispozici ZDE

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. naleznete ZDE

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.