EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

NOZ a exekuce (23.12.2013)

V reakci na informace, které byly publikovány v časopisu Týden s datem vydání 16.12.2013 (čl. Vítejte v říši chaosu), požádala Exekutorská komora ČR redakci o otištění následující erraty:
 
S ohledem na účinnost nového občanského zákoníku je třeba uvést na pravou míru některé poplašné informace, které se šíří s ohledem na exekuce společného jmění manželů.
 
Změny rozsahu společného jmění manželů budou nadále možné, a to v souladu s principem široké smluvní volnosti nového občanského zákoníku jak smluvně (tj. po domluvě obou manželů), tak rozhodnutím soudu (v případě nesouhlasu jednoho z manželů). Tyto dohody mohou být v některých případech neúčinné vůči jednotlivým konkrétním věřitelům. Tento stav se však neliší od předchozí právní úpravy.
 
Naopak proti zadlužování společného jmění manželů je nyní pro poctivé manžely, kteří dluhy nevytvářejí, zakotvena účinná obrana. Nový občanský zákoník stanoví, že vznikl-li dluh jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který projevil nesouhlas vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, kterou by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno.
 
Tuto změnu lze označit za přelomovou a účinnou obranu manžela! Jakmile se o dluhu dozví, měl by okamžitě projevit svůj nesouhlas vůči věřiteli, ideálně ještě před zahájením soudního řízení ohledně zaplacení dluhu, popř. před zahájením exekuce.
 
Nově sice bude možné postihovat majetkové hodnoty ve společném jmění manželů pro dluh manžela vzniklý před uzavřením sňatku, tj. typicky výživné na nezletilé děti z prvního manželství, ale výlučně a pouze ve výši podílu na majetku ve společném jmění manželů toho z partnerů, který dluží jako osobní dlužník. Podíl se bude zjišťovat podobně jako při dělení společného jmění manželů soudem po rozvodu. Druhý z manželů, který není osobním dlužníkem, tedy nebude dotčen a jeho podíl na majetku bude účinně chráněn.
 
Revoluční změna je však zakotvena nikoliv v oblasti exekucí, ale v oblasti insolvencí a tzv. společného oddlužení manželů. V případě společného oddlužení manželů budou manželé nuceni prohlásit, že všechny dluhy (tedy i dluhy jednoho z manželů, které vznikly před manželstvím aj.) jsou společné a veškerý majetek, včetně dědictví a darů, je ve společném jmění manželů. Toto prohlášení nebude možno vzít zpět a manželé budou i v případě, že se v průběhu oddlužení rozvedou, odpovídat za dluhy společně a nerozdílně.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2020 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.