Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR vykonává dohled aktivně a kvalitně, odmítá pomluvy JUDr. Závodského (6.1.2014)

Praha, 6. ledna 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR vykonává dohled nad činností soudních exekutorů aktivně a kvalitně. Odmítá proto pomluvy JUDr. Závodského, které bez ohledu na zásady objektivity a nestrannosti publikoval server Lidovky.cz dne 4. ledna. Exekutorská komora ČR, která je v článku přímo atakována, nedostala prostor k reakci. Naprosto odmítá, že by při exekučních dražbách docházelo k jakýmkoliv pletichám. Pokud se kdokoliv domnívá, že zpozoroval náznaky zakázaných dohod účastníků dražby, měl ihned upozornit dražebníka, příp. dohledové orgány či orgány činné v trestním řízení. Netečnost či pouhá medializace jsou postupy špatné, zvláště pak v případě osoby s právnickým vzděláním, která by především měla dbát svých občanských povinností, a spíše nasvědčují snaze o vlastní zviditelnění než o nápravu údajných pochybení.
 
Exekuční dražby nejsou ovládány žádnými dohodami organizovaných skupin. Informace o konání všech dražeb jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb (www.portaldrazeb.cz), samotná dražební jednání jsou veřejně přístupná, může se jich zúčastnit kdokoliv.
 
Je všeobecně prokazatelnou snahou eliminovat eventuální protizákonné dohody či zákulisní obchody, které by se mohly odehrávat mimo jednací síň mezi osobami, které se dostavují nejen na dražby exekuční, ale i veřejné, jež provádí např. Ministerstvo vnitra či obecní samosprávy. Způsob, jak zabránit pletichám, představují mimo jiné hojně prováděné elektronické dražby movitých věcí.
 
Exekutorská komora ČR varovala veřejnost před ojedinělými zkušenostmi některých dražebníků s pletichami. Např. soudní exekutor z Prahy 9 loni dražil poloviční podíl z rozpadlého domku s vyvolávací cenou 147.000 korun. Před zahájením dražebního jednání mu jedna z dražitelek oznámila, že ji před úřadem oslovil jiný dražitel s nabídkou, že za 20.000 korun nebude přihazovat a o vydražení podílu nebude usilovat. Soudní exekutor sepsal o oznámení dražitelky zápis a přivolal policii. Při jiné dražbě z r. 2012 se zase dražitel dožadoval po druhém zájemci o koupi zahradní chatky pětitisícové odměny za to, že od dražby ustoupí. Soudní exekutor případ ohlásil a muž byl za trestný čin pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži odsouzen k podmíněnému trestu ročního vězení s odkladem na 30 měsíců. Odpovědnost za event. pletichy ze strany dražitelů, kteří mezi sebou používají nekalé prostředky domluvy, nelze jakkoliv přenášet na soudní exekutory, natož pak na Exekutorskou komoru ČR.
 
Žádný právní řád nezná efektivnější způsob zpeněžení věcí dlužníka, než je dražba. Cena dosažená v rámci dražby nejpřesněji odpovídá tržní ceně v daném čase a místě. V článku není uvedeno, jak JUDr. Závodský dospěl k závěru, že tržní cena má být vyšší. Nejspíše se jedná jen o jeho laické subjektivní přesvědčení. Pokud jde o dražení drobnějších movitých věcí v souborech, jde o přípustné a ekonomicky odůvodněné řešení. Kdyby se movité věci měly dražit jednotlivě, neúměrně by se tím navyšovaly náklady exekučního řízení, které ve výsledku nese dlužník. Dražení v souborech významným způsobem šetří finanční náklady, např. není nutné, aby byla v nabytém časovém plánu k dispozici dražební místnost či kvalifikovaný právník vedoucí dražbu, příp. je takto možné zpeněžit i věci, které by se samostatně zpeněžovaly obtížně. Soudní exekutoři nemají žádný, tím méně finanční zájem na tom, aby věci byly vydraženy za nižší než maximální cenu, protože z výtěžku dražby jsou hrazeny jejich náklady. V důsledku exekuce je dlužník povinen platit i náklady exekuce, je proto pochopitelné, že je zpeněžován jeho majetek i k úhradě nákladů exekuce. Navíc – jak též vyplývá z dat Nejvyššího správního soudu ČR, který nezávisle posuzuje kárné prohřešky soudních exekutorů – k prodeji pod cenou při exekuční dražbě nikdy nedošlo.
 
Nadto díky elektronickým dražbám, které lze provádět od 1. ledna 2013, lze lépe a nízkonákladově dražit drobnější věci samostatně. On-line průběh dražby rovněž zvýšil transparentnost celého procesu. Je nemožné, aby se zájemci při elektronické dražbě vzájemně ovlivňovali či se domlouvali na společném postupu. Vše se děje přes elektronické systémy, kde jeden druhého nemá jak kontaktovat. Samotné licitování pak může sledovat libovolný počet pozorovatelů, kteří se dražby sami neúčastní.
 
V návaznosti na klamná vyjádření, která v původním článku zazněla, uveďme, že soudní exekutoři jsou nejkontrolovanější právnickou profesí, podléhají dozoru čtyř druhů orgánů. Exekutorská komora ČR je coby dohledový orgán mimořádně aktivní. Intenzivně provádí kontroly exekutorských úřadů a činnosti soudních exekutorů, včetně dražeb. U kárně trestaných soudních exekutorů posiluje preventivní kontroly, při nichž se přihlíží i ke zjištěním kárného soudu. Např. pokud byl soudní exekutor odsouzen za nečinnost, což je nejčastější příčina udělení trestu, zaměřuje se kontrola zejména na průtahy. Kárná komise Exekutorské komory ČR podala za rok 2013 stejný počet kárných žalob jako ministr spravedlnosti. Z hlediska kárných statistik jsou na tom soudní exekutoři lépe než soudci, srovnatelně se státními zástupci.
 
Exekutorská komora ČR považuje za alarmující skutečnost, že redakce Lidovky.cz publikovala komentáře JUDr. Závodského bez jakéhokoliv ověření, bez uvedení názoru druhé strany a bez znalosti tématu, která vyplývá kupř. ze záměny termínů dražitel a dražebník.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.