Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR důkladně prošetřila případ údajně zabavených snubních prstenů – soudní exekutor nijak nepochybil (22.01.2014)

Praha, 22. ledna 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR v intenzivním režimu prozkoumala případ, o němž televize Nova dne 16. ledna 2014 informovala pod názvem reportáže „Podivná EXEKUCE: Vdově chtěli zabavit i snubní prstýnky!“. Dohledový orgán po důkladném prošetření došel k závěru, že soudní exekutor nijak nepochybil a že celé řízení proběhlo v souladu se zákonem. Tímto dementuje sdělení, jež byla o této věci medializována.
 

Soudní exekutor provedl soupis movitých věcí v místě faktického bydliště dlužnice H. T. profesionálně a korektně. Chování vykonavatelů lze po zhlédnutí kompletního videozáznamu z průběhu úkonu hodnotit jako slušné, věcné a střízlivé. Dotyční nezajistili žádné snubní prsteny dlužnice, žádným způsobem tímto aktem ani nevyhrožovali. Naopak paní H. T. na její přímý dotaz dvakrát zřetelně poučili o tom, že snubní prsten patří mezi nezabavitelné položky.

 
Ze spisu též vyplývá, že dlužnice o existenci exekučního řízení věděla. Do vlastních rukou jí byla doručena žaloba a předvolání k soudu, veškeré úřední listiny jí byly doručovány jak soudem, tak soudním exekutorem na adresu trvalého bydliště. Pokud se neplatič na místě svého trvalého pobytu nezdržuje, je jeho povinností zajistit si alternativní doručování (např. bezplatná datová schránka, dosílka, zřízení doručovací adresy v Centrální evidenci obyvatel atp.). V konkrétním případě bylo místo faktického pobytu prokázáno několika na sobě nezávislými zjištěními a bylo též potvrzeno samotnou paní H. T. při zahájení výkonu. Dlužnice vykonavatelům sama otevřela dveře, důkladně si prohlédla jejich služební průkazy a též sdělila, že nic nenamítá proti tomu, když zaměstnanci soudního exekutora vstoupí do bytu v obuvi. Při soupisu movitých věcí navíc dlužnice do záznamu uvedla, že ví o „zablokování svého účtu“ a že vše řeší její právní zástupce.
 
Ačkoliv v exekuci, kterou soud nařídil kvůli dluhu ve výši cca 235.000 korun, byl zablokován bankovní účet dlužnice a byly nařízeny srážky z jejího příjmu, nebyly tyto primární způsoby úspěšné. Jediným možným způsobem provedení exekuce proto byl soupis movitých věcí, jenž proběhl bezmála půl roku od doručení výzvy k dobrovolnému plnění na začátku exekuce. Soud nařídil exekuci dne 3. září 2013.
 
Při soupisu bylo sepsáno 30 položek, přičemž vykonavatelé soudního exekutora poučili přítomnou paní H. T. o obranném prostředku vyškrtnutí věci ze soupisu. Mimo jiné došlo k zajištění notebooku, tabletu a dvou mobilních telefonů. Na místě přitom bylo celkem šest telefonů a dva notebooky. Část tohoto vybavení tak byla shovívavě ponechána dlužnici k užívání pro její podnikatelskou činnost navzdory tomu, že dotyčná tuto skutečnost nijak neprokazovala. Paní H. T. si také na výzvu vykonavatelů zálohovala data ze zajištěných přístrojů. Sepsány byly i další věci, ovšem postel ani přikrývky mezi ně rozhodně nepatřily.
 
Soudní exekutor nemůže pod mediálním tlakem konat jinak, než mu ukládá zákon. Jelikož paní H. T. dluh ani do přislíbeného termínu neuhradila, museli vykonavatelé přistoupit k zajištění sepsaných movitých věcí. Po příjezdu zjistili, že na místě již natáčí televizní štáb. V zájmu klidného průběhu řízení proto od tohoto úkonu dočasně ustoupili.
 
Exekutorská komora ČR coby dohledový orgán proto konstatuje, že po důkladném prošetření neshledala žádné pochybení soudního exekutora, tento postupoval v souladu s právními předpisy a zásadami exekučního řízení. Nastalou konfliktní situaci lze připsat zejména faktu, že si dlužnice řádně nepřebírala korespondenci a že nekomunikovala s exekutorským úřadem.
 
Další souvislosti:
 
  • Dlužnice byla poučena o tom, že při soupisu movitých věcí může asistovat policie. Její přítomnost však nevyžadovala.
  • Dlužnice byla taktéž poučena o tom, že může v případě potřeby neomezeně kontaktovat svého právního zástupce. Neučinila tak.
  • Dlužnice nepředložila nájemní smlouvu či jiné doklady, z nichž by vyplývalo, že některé věci uložené v bytě nejsou v jejím vlastnictví.
  • Podle § 322 odst. 2 občanského soudního řádu platí, že z exekuce je mimo jiné vyloučeno obvyklé vybavení domácnosti. Skutečnost, zda konkrétní věc podléhá či nepodléhá exekuci, je třeba posuzovat vždy v konkrétním případě podle okolností, rozhodný není dosavadní standard uspokojování životních potřeb povinného. Zde je třeba poznamenat, že legislativní pojem „obvyklé vybavení domácnosti“ nelze zaměňovat s typickým vybavením domácnosti. Cílem totiž není zajistit obvyklý „průměrný" standard vybavení domácnosti, jaký je dosahován v České republice ostatními občany, ale zajistit základní nezbytné majetkové vybavení domácnosti (tj. lednička, sporák, pračka nejsou v zásadě nezbytně nutným vybavením domácnosti, danou věc je však nutné posuzovat s ohledem na konkrétní okolnosti – přítomnost a stáří dětí v rodině, chronicky nemocných atp.).
  • Pokud účastníci řízení poskytnout svůj souhlas, je možné zveřejnit videozáznam, který byl z průběhu soupisu movitých věcí pořízen.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.