Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora prošetří případ paní Denisy B. z Prahy 10 (04.02.2014)

Praha, 4. února 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR zaregistrovala dnešní článek deníku Právo o soupisu movitých věcí v místě, kde měl dlužník uloženy své movité věci a kde se zdržoval. Zákon stanovuje, že na takovém místě má být zmiňovaný sekundární způsob exekuce proveden, což je pro uspokojení věřitele efektivní zejména v případech, kdy neplatič někde fakticky bydlí, ale fiktivně si přehlásí trvalý pobyt na tzv. ohlašovnu. Přesto by Exekutorská komora ČR ráda tento konkrétní případ prošetřila.
 
Ačkoliv z citovaného článku v tuto chvíli nelze vyvodit závěr o neoprávněném sepsání některých položek, Exekutorská komora ČR si od příslušného exekutorského úřadu vyžádá spis, videozáznam z průběhu soupisu movitých věcí a další podklady, aby se jimi zabývaly její kontrolní složky. V případě zjištění jakéhokoliv pochybení podnikne příslušná opatření, včetně kárných.
 
Za dluhy, resp. za exekuci nese odpovědnost pouze dlužník. Problém může nastat v situaci, kdy sdílí obydlí s dalšími osobami, a na místě není možné rozlišit, které movité věci patří dlužníkovi a které jsou ve vlastnictví třetích osob. Pokud jsou sepsány věci ve vlastnictví třetí osoby, má tato několik prostředků obrany: Jestliže bydlíte společně s dlužníkem, je vhodné s vykonavateli spolupracovat, zúčastnit se soupisu, hned na místě prokázat, že věci jsou vaše, nikoliv dlužníka, příp. uvést do protokolu co nejvíc skutečností týkajících se vlastnictví sepsaných věcí. Pokud vykonavatel nebude schopen tyto důkazy na místě relevantně vyhodnotit a věc sepíše, můžete podat u soudního exekutora návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Nebude-li návrhu vyhověno, protože např. bude nedostatečný, můžete podat u soudu vylučovací žalobu. Soudní exekutor pak vrátí takto vyloučené věci po domluvě s jejich majitelem na místo, kde byly zajištěny.
 
Snažte se však nenechat dojít situaci příliš daleko. I když proti vám soud nařídí exekuci, k soupisu movitých věcí nemusí dojít. Je-li vymáhán peněžitý dluh, obvykle se exekuce provádí srážkami ze mzdy či obstavením bankovního účtu. Teprve pokud tyto způsoby nepostačují k uhrazení pohledávky, je přistoupeno k prodeji movitých věcí či nemovitostí.
 
Jestliže máte potřebu ověřit si, zda váš partner či subjekt, s nímž vstupujete do jakéhokoliv smluvního vztahu, čelí exekuci, navštivte Centrální evidenci exekucí (www.ceecr.cz). Jedná se o veřejně přístupný rejstřík vedený Exekutorskou komorou ČR, kam jsou zapisována vyrozumění o zahájení exekuce, usnesení o zastavení nebo odkladu řízení a další stanovené údaje.
 
Z věcí, které jsou ve vlastnictví dlužníka, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které neplatič nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména
a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti[1],
b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
d) hotové peníze odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce,
e) domácí mazlíčci.

 


[1] Judikatura Nejvyššího soudu ČR: Otázku, zda jde o věci tvořící "obvyklé vybavení domácnosti" ve smyslu § 322 odst. 2 písm. a) o. s. ř., je nutné posuzovat z hlediska uvozujícího ustanovení § 322 odst. 1 o. s. ř. a tam vtěleného kritéria jejich "nezbytné potřeby" při uspokojení hmotných potřeb povinného a jeho rodiny; výkonem rozhodnutí proto nelze postihnout jen takový majetek, který slouží k uspokojování těch životních potřeb, které lze hodnotit jako základní. Skutečnost, že určité věci - se zřetelem k aktuálním sociálním standardům - tvoří typické vybavení domácnosti (kupř. barevný televizor, přehrávací aparatura, sedací souprava apod.), ještě neznamená, že ve smyslu ustanovení § 322 odst. 1 a odst. 2 písm. a) o. s. ř. jde o věci nezbytně potřebné. Při úvaze, zda daná věc je z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí podle § 322 o. s. ř. vyloučena, jsou významná i konkrétní zjištění o tom, jaké potřeby jsou jejím prostřednictvím v osobních poměrech povinného a jeho rodiny uspokojovány, jakou roli v jeho osobním a rodinném životě hrají, a zda a s jakým (nižším) nákladem jsou uspokojovatelné jinak.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.