EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Společné jmění manželů (9.9.2013)

Praha, 9. září 2013 (EK ČR) – Od ledna platí novela občanského soudního řádu a exekučního řádu. Přinesla kýžené změny, zefektivnila exekuce a zmodernizovala zastaralé a neúčinné způsoby vymáhání. Jednou z novinek je i postih mzdy či účtu manžela dlužníka. Změna je zakotvena v občanském soudním řádu, který primárně upravuje výkon rozhodnutí prováděný soudy.
 
Manželství je mimo jiné založeno na zdravém ekonomickém fungování. Pokud si někoho berete, nabýváte spolu s ním majetek a stáváte se spoluodpovědným za závazky vzniklé za trvání manželství, tedy i za dluhy. Tento institut se nazývá společné jmění manželů (SJM). SJM je zvláštní formou spoluvlastnictví, kterému se dříve říkalo bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Do SJM patří veškerá aktiva i pasiva, která jeden či druhý partner získá během trvání manželství. Společnou truhlu, která vznikne uzavřením sňatku, tak manželé společně naplňují i vyprazdňují. Pokud dojde k neočekávanému vyprázdnění, musejí manželé „zalepit díru“ společně. Jestli jeden z manželů přijme v době trvání manželství dluh, zásadně vznikne oběma manželům. Koneckonců platí, že vezme-li si úvěr jeden z manželů, nebere si ho pro sebe, ale pro rodinu. Manželství je o odpovědnosti jednoho manžela za druhého. Vždyť jejich majetek je společný např. i v dědictví.
 
Pokud soud zahájí exekuci proti jednomu z manželů a tato se týká i majetku patřícího do SJM, může být dluh uspokojen z této množiny majetku. Změna spočívá pouze v tom, že nově lze podle zákona postihnout v rámci SJM i příjem manžela dlužníka. Tato úprava má narovnat dosavadní rozpor mezi hmotným a procesním právem. Předchozí stav byl podle odborníků nelogický a nesmyslný, vycházel ze sporného znění zákona a starého judikátu Nejvyššího soudu. Byl totiž opomenut fakt existence společného jmění manželů. Příjmy manželů byly z hlediska práva v době trvání svazku společné, avšak soud je nemohl procesně-technicky postihnout. Mzdy tvoří součást společného jmění manželů, stejně jako zůstatky na účtu, jsou tedy majetkem obou manželů, tudíž i dlužníka. To platilo i před novelou, úprava se týká pouze toho, že se postavilo na jisto, že tyto příjmy lze postihnout.
 
Změna upravující postižení mzdy nebo účet u peněžního ústavu manžela dlužníka je narovnáním práv věřitelů, kteří se dříve nemohli domoci své pohledávky. Již není možné, aby dluhy byly psány na jednoho z manželů a druhý vesele utrácel dál. Navíc uvedený prostředek je možné aplikovat pouze při vymáhání závazku, který patří do společného jmění manželů. Souhlasí s tím i ombudsman Pavel Varvařovský: „Uvedená změna fakticky umožňuje zajistit proveditelnost postižení majetku ve společném jmění manželů, které občanský soudní řád už ve stávající podobě předpokládá. I nyní je možné vymáhat výlučný dluh jednoho z manželů vzniklý za trvání manželství postižením majetku náležejícího do společného jmění manželů. Nejvyšší soud sice dovodil, že takto nelze přímo postihnout pohledávku z účtu nebo mzdu manžela/manželky povinného, ale uznal, že peněžní prostředky uložené na takovém účtu, jakož i peníze pocházející ze mzdy manžela/manželky za určitých okolností patří do společného jmění manželů.“ Postižení mzdy a účtu manžela dlužníka navíc může být pro většinu dlužníků „příjemnější“ než soupis movitých věcí, event. prodej nemovitosti. Jde o méně invazivní postup v exekuci. Výši srážek při provádění srážek ze mzdy stanovuje zákonodárce, přičemž letos se nezabavitelná částka zvýšila. Pokud je postižen bankovní účet, může se dlužník vybrat dvojnásobek životního minima.
Co dalšího je dobré vědět:
 
DO SJM nepatří věci, které jeden z manželů nabyl dědictvím, darem nebo restitucí. Dále do této společné „kasy“ nespadají věci, jež muž či žena vlastnili před uzavřením sňatku nebo které slouží k osobní potřebě. Vyjmuty jsou rovněž dluhy, které v manželství způsobila jedna strana v rozsahu nepřiměřeném majetkovým poměrům manželů. Exekuce, které soud zahájil kvůli pokutě jednoho z manželů za rychlou jízdu nebo pro dlužné výživné, které by musel manžel platit, kdyby během svazku s vámi zplodil nemanželské dítě, sem tedy nespadají.
 
Rozsah společného jmění manželů si můžete nechat upravit, nejčastěji zúžit. Lze se tak vyhnout neočekávaným komplikacím. Na zúžení společného jmění se však můžete v exekuci odvolávat jen tehdy, pokud o něm věděl věřitel.
 
SJM zaniká několika způsoby: rozvodem, smrtí jednoho z manželů nebo prohlášením za mrtvého, prohlášením konkurzu na jednoho z manželů nebo uložením trestu propadnu majetku jednomu z manželů. Zanikne-li SJM, provede se jeho písemné vypořádání. Vychází se při tom z toho, že podíly obou manželů jsou stejné. Pokud nedojde k dohodě, rozhodne o vypořádání soud (na návrh jednoho z manželů).
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2020 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.