Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Významný posun v exekuci uprchlého podnikatele R. K. – bude oceněna nemovitost v Černošicích (19.08.2014)

Praha, 19. srpna 2014 (EK ČR) – V exekucích vedených proti uprchlému podnikateli R. K. došlo k významnému posunu. Soudní exekutor ustanovil znalce k vypracování znaleckého posudku k ocenění nemovitosti v Černošicích.
 
K ustanovení znalce došlo poté, co v trestním řízení vedeném proti R. K. bylo zrušeno zajištění pro případný trest propadnutí majetku dlužníka. Nyní se plánuje prohlídka vily, aby mohla být řádně a odborně oceněna. Soudní exekutor již požádal právního zástupce dlužníka o zpřístupnění nemovitých věcí, které se nacházejí ve společném jmění manželů. Avšak tyto budou oceněny, i kdyby k jejich zpřístupnění dlužníkem nedošlo.
 
Proti R. K. jsou v současné době vedeny dvě exekuce. První z nich nařídil soud na návrh věřitele v roce 2012 kvůli pohledávce ve výši bezmála 50 miliónů korun, která vznikla v trestním řízení jako náhrada škody. Druhá exekuce byla soudem zahájena letos v dubnu, a to pro částku 6 miliónů korun. Cílem exekučních řízení je zpeněžit majetek obžalovaného na útěku, a umořit tak pohledávky věřitelů.
 
Na movité věci, které byly zrušením zajištění v trestní řízení uvolněny a u nichž je najisto postaveno, že se nacházejí ve společném jmění manželů nebo ve výlučném vlastnictví dlužníka, se vztahuje generální inhibitorium, tzn. zákaz nakládání s dlužníka s majetkem. V praxi tedy není rozhodné, zda si tento movitý majetek převzali advokáti dlužníka. Pokud by totiž dlužník měl záměr tyto věci jakkoliv bezúplatně nebo úplatně převést, jednalo by se o převod relativně neplatný. Nadto dle názoru Exekutorské komory ČR se např. blokace movitých věcí, které jsou vedeny ve veřejných registrech (motorová vozidla), provádí tzv. od stolu a není potřeba jejich osobní zajištění.
 
 
 
Proces nedobrovolného exekučního prodeje nemovitostí dlužníka je relativně dlouhý a dražbě předchází několik fází, kdy jsou soudním exekutorem vydávána příslušná rozhodnutí, proti nimž mohou účastníci podat opravné prostředky. Předpoklady pro nařízení dražby jsou:

1) vydání exekučního příkazu prodejem nemovitosti,
2) právní moc usnesení o nařízení exekuce a zároveň právní moc exekučního příkazu,
3) vydání rozhodnutí o ustanovení znalce pro ocenění nemovitosti,
4) vydání rozhodnutí o ceně nemovitostí,
5) vydání dražební vyhlášky,
6) vydání usnesení o příklepu,
7) vydání usnesení o rozvrhu rozdělované podstaty.

Dlužník přitom může v kterékoli fázi exekučního řízení vymáhanou částku uhradit, a dražbě nemovitosti tak předejít. Podmínkou je prokazatelná úhrada celé sumy před zahájením dražby.

Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.