Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

V exekuci je rozložení společného jmění manželů beze zbytku respektováno - k modifikaci společného jmění manželů (07.11.2014)


Praha, 7. listopadu 2014 (EK ČR) – Ve Sněmovně čeká na své první čtení návrh týkající společného jmění manželů. Rozsah společného jmění manželů je v exekučním řízení podle stávající právní úpravy absolutně respektován. V exekuci se k modifikaci společného jmění manželů přihlíží a návrh zákona, jehož projednávání bylo přerušeno, v tomto ohledu ničeho nemění. Jeho záměrem je upravit možnosti obrany nedlužícího manžela a technicky zasáhnout do režimu registrace zápisů o modifikaci společného jmění manželů do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu ve spojitosti s exekučním řízením.
 
 
Široké možnosti procesní obrany dlužníka by se zúžily, zákonodárce mu odejme vylučovací žalobu:
 
Jedním z rizik, která by mohla nastat, pokud by návrh prošel legislativním procesem, je zásadní oslabení obrany nedlužícího manžela. Jak je uvedeno i v důvodové zprávě Ministerstva spravedlnosti k návrhu zákona, v současné praxi se přihlíží k obraně manžela dlužníka spočívající v tvrzení a doložení dokumentů, v podání bezplatného a účinného návrhu na částečné zastavení exekuce či v podání vylučovací žaloby. Dále ve zprávě stojí, že vylučovací žaloby týkající se společného jmění manželů jsou podávány pouze ve 0,2 promile exekučních řízení. Z toho jednoznačně vyplývá, že k modifikaci společného jmění manželů se v exekučním řízení přihlíží a že soudní exekutoři tato ustanovení respektují.
 
Novinky, které se dle návrhu zákona týkají procesních prostředků obrany, jsou dvě: Zákonodárce chce účastníkům řízení odejmout možnost podání vylučovací žaloby.[1] A současně je jeho záměrem upravit možnost návrhu na částečné zastavení exekuce. Tento návrh by se předkládal soudnímu exekutorovi, který by jej bez dalšího do 7 dnů předložil k rozhodnutí soudu. Lhůta soudu pro rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce přitom v návrhu zákona stanovena není. Je proto absurdní předpokládat, že dojde ke zjednodušení, natož pak ke zrychlení obrany účastníků.
 

Stanovisko Legislativní rady vlády ze dne 4. 9. 2014:
„Jakkoli je možné považovat opatření v oblasti exekuce u SJM za věcně správné, viděno pouze pohledem na uváděnou četnost řešené situace (0,2 promile případů!) se jedná o legislativní úpravu vyvolanou zcela marginálním problémem.“
 
 
K registraci zápisů do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu:
 
Smlouva mezi dvěma manželi o úpravě společného jmění manželů („SJM“) je neúčinná, dokud s ní nevysloví souhlas věřitel. Na této skutečnosti se nic nemění. Návrh pouze upravuje možnost manželů nechat zapsat smlouvu o modifikaci SJM do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (dále jen „Seznam“), čímž je tato smlouva zveřejněna. Neziskové organizace však upozorňují, že toto opatření bude mít v případě přijetí pramalý vliv na život, práva a povinnosti většiny obyvatel. Smlouvy o zúžení SJM se totiž do Seznamu nevkládají automaticky, ale pouze pokud to smlouva stanoví nebo pokud o to manželé požádají. Za zápis smlouvy do Seznamu na základě vlastní žádosti manželé zaplatí notáři částku 1.000 Kč (je-li zápis ujednán v samotné smlouvě, zaplatí 200 Kč), za vydání opisu smlouvy ze Seznamu pak 300 Kč. Pro věřitele to znamená další zvýšení nákladů na zjišťování majetkových poměrů dlužníka při uzavírání smlouvy. Navíc pokud došlo ke vzniku dluhu před zápisem listiny do Seznamu, přihlédne se ke smlouvě jenom tehdy, pokud se změnou SJM souhlasil věřitel.
 
Exekutorská komora ČR v zásadě podporuje možnost zavedení nahlížení do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeného Notářskou komorou ČR, a to za předpokladu, že tyto úkony nebudou prodražovat řízení a nebudou dále zatěžovat dlužníky. Podmínkou tedy je, aby součinnost v oblasti náhledů byla poskytována bezplatně, stejně jako je tomu v případech, kdy notáři nahlížejí (např. při řešení dědictví) do Centrální evidence exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR.
 
Zda návrhy změn obsažené ve sněmovním tisku č. 337 přispějí k vymahatelnosti práva v Česku, k orientaci účastníků v právním řádu a k předvídatelnosti práva, by měli říct spíše sami věřitelé a dlužníci. Exekutorská komora ČR však garantuje, že soudní exekutoři budou rozhodnutí zákonodárců samozřejmě respektovat, tak jako beze zbytku respektují stávající právní úpravu, podle níž se rovněž řádně přihlíží k rozložení společného jmění manželů, a nadále se budou řídit platnými ustanoveními zákona.
 
Související informace naleznete zde: 10.02.2014, 23.12.2013, 09.09.2013.

 


[1] S ohledem na to, že vylučovací žaloba je jedním ze základních instrumentů ochrany vlastníka a jeho vlastnického práva, je otázkou, zda vůbec lze takové ústavní právo manžela omezit.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz


 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.