Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Soudní exekutoři nemají žádnou motivaci pro to, aby realizovali zbytečné nebo nepřiměřené prodeje nemovitostí kvůli nízkým dlužným částkám aneb Komentář k návrhu o „drobných výkonech rozhodnutí“ (07.01.2015)

Praha, 7. ledna 2015 (EK ČR) – Aplikace návrhu o „drobných výkonech rozhodnutí“ a „drobných exekucích“, jímž se má zabývat vláda, by byla velmi problematická. Materiál navíc obsahuje řadu chyb a zavádí nejasné pojmy. Exekutorská komora ČR jej proto vnímá jako nekvalitní. V návaznosti na to je připravena vysvětlit stávající pravidla pro průběh řízení a institut přiměřenosti.
 
Samotné provedení navrhovaného způsobu řešení, kdy by neměl být realizován nucený prodej nemovitosti dlužníka v případě dluhu do 50.000 Kč, by bylo velmi problematické. Stávající komplexní zákonný systém by něco takového ani neumožňoval. Soud (nebo soudní exekutor) totiž předem nezná další věřitele dlužníka a výši jeho dalších závazků. Soud až do zahájení dražby nezná další pohledávky. O nich se logicky dozvídá až na základě vydání dražební vyhlášky. Jedná se o usnesení, na základě jehož zveřejnění se do dražby přihlašují další věřitelé a žádají uspokojení svých pohledávek. „Samotná podstata dražební vyhlášky ukazuje, že domněnky o tom, že se draží nemovitost kvůli dluhu 1.000 Kč, jsou irelevantní. Koneckonců za celou dobu své praxe jsem nikdy neviděl rozvrhové usnesení, jímž by se rozvrhovala takto nízká částka,“ konstatoval Mgr. Ing. Jiří Prošek, člen prezidia Exekutorské komory ČR. Více v odstavci níže či v Příloze č. 1.
 
Dražební vyhláška k prodeji nemovitostí je rozhodnutím soudu nebo soudního exekutora, v němž je uveden čas a místo konání dražby, označení věcí, které se budou dražit, výsledná cena, nejnižší podání apod. Obsahuje také upozornění, že při rozvrhu výtěžku se mohou věřitelé, ti, kdo do řízení přistoupili jako další věřitelé, i další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání a jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství… Z dražební vyhlášky nevyplývá, jaký je celkový počet exekucí vedených proti dlužníkovi a jaká je jejich kompletní výše. Další věřitelé, kteří svou pohledávku vymáhají exekučně, se totiž do řízení přihlašují teprve na základě vyhlášky (proto je také vydávána), nemohou tedy být uvedeni v jejím textu. Soudní exekutoři často musejí čelit dotazům ohledně přiměřeného postupu. Lidé neznalí práva na internetu narážejí na dražební vyhlášky, v nichž je zdánlivě kvůli dluhu 20.000 Kč dražena nemovitost s vyvolávací cenou 150.000 Kč. Ve všech těchto případech jsou však k dluhu, pro nějž se draží, přihlášeny další pohledávky ve vyšších řádech. Na dražební vyhlášce se ovšem tento údaj z logických důvodů neuvádí.
 
„Musíme si také uvědomit, že odměna soudního exekutora z dražby nemovitosti se počítá pouze z částky, která je převedena věřiteli. I kdyby hypoteticky někoho napadlo dražit pro dluh 1.000 Kč, pochybuji, že by se namáhal. Získal by totiž pouze minimální odměnu, naopak by musel vynaložit mnohaměsíční úsilí a zaplatit kvalifikované zaměstnance. Provést celý náročný proces dražby by se mu rozhodně nevyplatilo‘. A to zcela odhlížím od skutečnosti, že dražba kvůli 1.000 Kč by byla již dnes většinou zcela nepřiměřená a v rozporu se zákonem. Soudní exekutoři skutečně nemají žádnou motivaci pro to, aby realizovali zbytečné nebo nepřiměřené prodeje nemovitostí kvůli nízkým dlužným částkám a tímto způsobem deprimovali neplatiče. Smyslem je efektivně uspokojit pohledávky věřitelů. Navíc dlužník může až do okamžiku dražby zaplatit dluh, a dražbu tak odvrátit či předložit soudnímu exekutorovi jiný postižitelný majetek,“ uvedl Mgr. Ing. Jiří Prošek, člen prezidia Exekutorské komory ČR.
 
Případná účinnost návrhu by neznamenala absolutní nemožnost dražby nemovitosti dlužníka v případě dluhu nižšího než 50.000 Kč. Pokud by se prokázalo, že nemovitost je jediným majetkem neplatiče, z něhož lze uspokojit byť jen drobnou pohledávku věřitele, dražbu by povolil soud. To by však pro justiční systém znamenalo další zátěž. V návrhu navíc není uvedeno, které konkrétní parametry by měl soud při povolování dražby pro dluh do 50.000 Kč přezkoumat.
 
Další hlavní vadou návrhu jsou zavádějící termíny, které český právní řád dosud nezná, a povrchní a nedostatečné definice. Materiál hovoří např. o „drobných výkonech rozhodnutí“ a „drobných exekucích“, avšak toto blíže (kromě stanovení výše dluhu 50.000 Kč) nespecifikuje a nevypořádává se např. s náklady řízení. Stejně tak neodborným a neurčitým způsobem operuje s termínem „bydliště“.
 
Návrh se nezabývá ani nemovitostmi malé hodnoty. Lze si však představit situaci, kdy dlužník bude např. tvrdit, že má bydliště v garáži, jejíž hodnota činí 20.000 Kč, a přitom dluh bez příslušenství bude dosahovat 45.000 Kč. Ani eventuálním zpeněžením nemovitosti by tedy nedošlo k umoření pohledávky.
 
Další, dosud nediskutovanou komplikací je fakt, že dokument stanovuje jako výjimky z pravidla pohledávky na výživném a z trestního řízení. Proč nejsou do speciálního režimu zahrnuty veškeré přednostní pohledávky, není zdůvodněno.
 
Materiál o „drobných výkonech rozhodnutí“ a „drobných exekucích“ se týká občanského soudního řádu a exekučního řádu, tj. nejen činnosti soudních exekutorů, ale i soudů v rámci výkonů rozhodnutí. Jak se k návrhu staví soudy, může sdělit např. Soudcovská unie ČR.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz

Příloha č. 1: Na základě dražební vyhlášky se o výtěžek dražby přihlašují další věřitelé se svými pohledávkami (22.08.2014)

Dotaz serveru xxx.cz: „Narazil jsem na jeden případ dražby, kdy je dražen byt kvůli dluhu tisíc korun. Tedy zanedbatelnému. Existuje přitom pravidlo přiměřenosti - tedy že by se neměl kvůli malému dluhu prodávat či blokovat nesrovnatelně větší majetek. Je pravda, že onen dlužník je již několik let nezvěstný, pravděpodobně se skrývá před výkonem trestu. A zřejmě má i jiné dluhy (nicméně není pro ně vyhlášena exekuce). Jak je to tedy v takovém případě - je už ta exekuce oprávněná i přes tak malý dluh?“
 

Vyjádření EK ČR: Praha, 22. srpna 2014 (EK ČR) – Dobrý den, děkuji za dotaz. Není pravdou, že proti dlužníkovi nejsou nařízeny exekuce. Vždyť jinak by ani nemohla být nařízena dražba nemovitých věcí. Podle Centrální evidence exekucí je proti neplatiči vedeno pět exekucí. Celková dlužná částka činí jen na jistinách, tzn. bez úroků a příslušenství, 1.930.000 Kč. Exekuce nařídil Obvodní soud pro Prahu 4, a to v letech 2011, 2013 a 2014. Vyplývá to z  výpisu z Centrální evidence exekucí i z katastru nemovitostí.

Pokud jde o Vámi zmiňované řízení, z dražební vyhlášky je patrné, že usnesení Obvodního soudu pro Prahu o nařízení exekuce nabylo právní moci 25. 7. 2013. Exekuční spis je velmi rozsáhlý, čítá 54 listin, neboť byly prováděny rozsáhlé součinnosti, jakož i prohlídky veškerých adres, kde se dlužník za poslední tři roky zdržoval. Ze spisu mimo jiné jednoznačně vyplývá, že dlužníkovi bylo hojně doručováno, obdržel např. tři výzvy k úhradě, poslední z nich dokonce před pokračováním realizace prodeje nemovitosti v červenci 2014.

Dovolte, abych Vám v rámci tohoto vyjádření vysvětlila základní princip dražební vyhlášky. Z následujícího textu je patrné, že domněnky o tom, že se draží nemovitost kvůli dluhu 1.000 Kč, jsou irelevantní: Dražební vyhláška (usnesení o nařízení dražebního jednání) k prodeji nemovitostí je rozhodnutím soudního exekutora, kde je uveden čas a místo konání dražby, označení věcí, které se budou dražit, a jejich příslušenství, výsledná cena, nejnižší podání a další skutečnosti důležité pro průběh dražby. Obsahuje také upozornění, že při rozvrhu podstaty se mohou věřitel, ti, kdo do řízení přistoupili jako další věřitelé, a další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání a jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství… Z dražební vyhlášky nevyplývá, jaký je celkový počet exekucí vedených proti dlužníkovi a jaká je jejich kompletní výše. Další věřitelé, kteří svou pohledávku vymáhají exekučně, se totiž do řízení přihlašují teprve na základě vyhlášky (proto je také vydávána), nemohou tedy být uvedeni v jejím textu. Soudní exekutoři často musejí čelit dotazům ohledně přiměřeného postupu. Lidé neznalí práva na internetu často narážejí na dražební vyhlášky, v nichž je zdánlivě kvůli dluhu 20.000 Kč dražena nemovitost s vyvolávací cenou 150.000 Kč. Ve všech těchto případech jsou však k dluhu, pro nějž se draží, přihlášeny další pohledávky ve vyšších řádech. Na dražební vyhlášce se ovšem tento údaj z logických důvodů neuvádí. Dražební vyhláška je doručována nejen dlužníkovi, ale i jeho manželovi a dalším subjektům dle typu dražby (např. katastrální, obecní a finanční úřad). Zveřejňuje se na úřední desce exekutora, případně prostřednictvím obecního úřadu. Rovněž je zveřejněna na Portálu dražeb a v Centrální evidenci exekucí. Cílem je, aby se o dražbě dozvěděl co nejširší okruh zájemců a výtěžek dražby byl co nejvyšší.

V konkrétním případě se na základě vydané dražební vyhlášky přihlásili věřitelé s pohledávkami v celkové výši cca 3.080.000 Kč. Tato suma tedy bude uspokojována v rámci následného rozvrhového jednání, kdy se výtěžek dražby rozděluje mezi přihlášené věřitele.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 
 
 

© 2009 - 2024 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.