Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR navrhuje zavedení nepravé teritoriality. Nabízí tak alternativu k navrhované senátní novele exekučního řádu (10.7.2015)

PRAHA, 10. července 2015  Vláda minulý týden schválila senátní návrh novely exekučního řádu, který podporuje místní příslušnost exekutorů. Ta navrhuje zavést plnou teritorialitu soudních exekutorů. Jednotlivé případy by tak exekutorům přidělovaly soudy podle přesně daných pravidel místo toho, aby si svého exekutora mohli svobodně vybrat věřitelé, jak je tomu doposud. Exekutorská komora místo toho navrhuje model tzv. nepravé teritoriality. Ten by umožnil vyzkoušet si místní příslušnost nejdříve v praxi a teprve až po jejím osvědčení, by se mohlo postupně dospět k plné teritorialitě. Model nepravé teritoriality by také mohl zmírnit rizika spojená se zavedením zcela nového institutu do exekučního práva.
 
„EK ČR ideu místní příslušnosti podporuje. Nicméně po širší diskuzi této problematiky uvnitř stavu, ale i s jinými subjekty, které se účastní vymáhacího procesu, dospěla k názoru, že rizika vyplývající ze současného nerovnoměrného rozložení nápadu exekucí a velké různorodosti mezi exekutorskými úřady, by bylo možné eliminovat zavedením tzv. nepravé místní příslušnosti,“ vyjádřila se k problematice prezidentka EK ČR Mgr. Pavla Fučíková.
 
Jedná se o systém, ve kterém soudní exekutoři vymáhají pohledávky státu a veřejnoprávních subjektů podle zásad teritoriality, včetně zajištění proporcionálního nápadu, zatímco při vymáhání pohledávek vzniklých v komerčním prostředí by byl princip soutěže zachován. Tento model je podobný například fungování notářů. Notářům, co by soudním komisařům v dědickém řízení, jsou případy přidělovány podle pevně daného územního principu, zatímco při vyhotovování listin je účastníkům úkonů ponechána svoboda výběru osoby notáře, který na jejich žádost listinu sepíše.
 
„Nejednalo by se tedy hned o skokové řešení, které by mohlo  ohrozit stabilitu dosavadního systému, ale o pozvolné zavedení nového principu. Domníváme se, že na místo legislativní revoluce je lepší postupná evoluce,“ upřesňuje prezidentka Mgr. Fučíková.
 
Negativních důsledků spojených se zavedením plné teritoriality, navrhované v senátní novele, se obává také Ministerstvo spravedlnosti. Oproti tomu model nepravé teritoriality, který navrhuje Exekutorská komora, by mohl tyto negativní důsledky minimalizovat. Na tomto modelu by bylo totiž nejprve možné si ověřit, který systém funguje lépe, přináší lepší výsledky a za jakých nákladů. Tedy zda je vyhovující současný systém celostátní působnosti soudních exekutorů nebo navrhovaný systém místní příslušnosti, kdy každý soudní exekutor může působit vždy jen v určité vymezené oblasti (např. v kraji). Zavedení tohoto systému by pro veřejnoprávní sektor znamenalo navíc jisté úspory a pružnost v tom směru, že by nebylo nutné vyhlašování výběrových řízení, která za daných podmínek zvyšují státní byrokracii. Také by se jeho zavedením nezvyšovalo riziko klientelistického přístupu či korupce.
 
Teritorialita nebo celostátní působnost ale není hlavním problémem exekučního práva. Jeho aktuální podoba totiž není vyvážená a nutně potřebuje komplexní úpravu. Exekutorská komora ČR považuje za potřebné zahájit o nové podobě exekučního práva, i v návaznosti na zamýšlenou rekodifikaci civilního procesu, širokou odbornou diskusi, ve které budou zastoupeni nejen soudní exekutoři a představitelé politické scény, ale také zástupci dlužníků a věřitelů. Výsledkem by měla být taková právní úprava, která bude vyvážená a hlavně dlouhodobě udržitelná. Počtem novelizací se totiž exekuční řád už dostal do čela pomyslného novelizačního žebříčku a spíše než zákon, začíná připomínat pestrou orientální mozaiku.
 
„Neustálé změny zákona značně komplikují činnost soudních exekutorů. Ti musí prakticky denně řešit problémy spojené s výkladem těchto novel a použití přechodných ustanovení. Tento stav vnáší nejistotu nejen do exekučního řízení, ale i do celé ekonomiky, když si věřitelé nemohou být jisti, za jakých podmínek budou vymáhat své pohledávky,“ vysvětluje prezidentka EK ČR.
 
Jen v letošním roce došlo ke dvěma změnám exekučního práva a připravují se další významné novely občanského soudního řádu i exekučního řádu. Podle EK ČR poslední schválené změny rozhodně nepřispívají k zlepšení vymahatelnosti práva, ale spíše povedou ke zhoršení postavení věřitelů a k prodloužení celkové doby vymáhání, jakož i ke zvýšení nákladů pro dlužníky.
 
Daleko důležitější, než další regulační opatření směřující proti soudním exekutorům, je řešit příčiny vysoké zadluženosti občanů České republiky, kterou v posledních letech EK ČR ve svých statistikách zaznamenala. Jen za poslední dva roky má více než 300.000 obyvatel ČR více než 3 exekuce a téměř 100.000 obyvatel ČR více než 10 exekucí.  Hlubší odborná diskuze na toto téma však bohužel chybí.
 
„My jako prezidium exekutorské komory, jsme připraveni takovouto debatu s ministerstvem zahájit a uvítáme kohokoliv, kdo by se chtěl do této konstruktivní debaty připojit, ” dodává Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory České republiky.
 
 
Exekutorská komora ČR, prezidium
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.