Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutoři chtějí ulevit soudům a zlevnit vymáhání malých částek Exekutorská komora ČR navrhuje nový způsob vymáhání bagatelních pohledávek (24.11.2015)

Velká část soudně vymáhaných pohledávek v ČR je v pásmu tzv. bagatelních pohledávek, tedy do 10 000 Kč jistiny. Jen soudní exekutoři aktuálně řeší 2,7 milionu takových pohledávek. Tím za současné právní úpravy dochází k neúměrnému zatížení soudní soustavy. Exekutorská komora ČR proto přichází s návrhem řešení, které by spočívalo v zavedení „kvalifikovaných předžalobních výzev“ rozesílaných soudními exekutory. Ulevilo by se tak nejen soudům, ale vymáhání malých částek by se zrychlilo a zlevnilo jak pro dlužníky, tak pro stát. Návrh Exekutorská komora ČR předložila Ministerstvu spravedlnosti, se kterým jej bude dále diskutovat, stejně tak jako s ostatními zainteresovanými stranami, jako jsou soudci, zástupci věřitelů a dlužníků.


„Za situace, kdy se jedná o převedení agendy účastnických sporů z Českého telekomunikačního úřadu na soudy, a hrozí tak jejich zahlcení o více než 100 tisíc nových případů ročně, nabírá náš návrh na aktuálnosti a důležitosti,“ upozornila Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR, a dodala: „Efektivně fungující síť exekutorských úřadů, které jsou vybaveny potřebným softwarem, zaměstnanci i know-how, je také schopna spolehlivě a včas řešit novou a rozsahem významnou agendu kvalifikovaných předžalobních výzev. To vše při nepoměrně nižších nákladech, než mají soudy. Ty by se pak mohly věnovat rozhodování důležitějších sporů, než jsou bagatelní pohledávky.“


Současný proces vymáhání bagatelních pohledávek


Dnešní systém je nastaven tak, že chce-li žalobce (v tomto případě věřitel) uplatnit nárok na náhradu nákladů soudního řízení, má povinnost zaslat (nikoliv však doručit!) dlužníku tzv. předžalobní upomínku. Po marném uplynutí 7denní lhůty podává žalobce návrh na vydání (elektronického) platebního rozkazu k soudu. Následně musí soud přezkoumat návrh na vydání platebního rozkazu, vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem. Poté návrhu zpravidla vyhoví a vydá platební rozkaz, který je nutné žalovanému doručit.

 

Návrh Exekutorské komory ČR: kvalifikovaná předžalobní výzva


Podstatou návrhu Exekutorské komory ČR je v případě vymáhání bagatelní pohledávky povinnost věřitele zaslat kvalifikovanou předžalobní výzvu prostřednictvím místně příslušného soudního exekutora. Díky přístupu soudních exekutorů do registru obyvatel a dalších rejstříků i díky zasílání do vlastních rukou by se podstatně zvýšila šance na její doručení. Dlužník by se tak dozvěděl, že má určitý dluh a jaká je jeho výše. V případě, že tento dluh bude dlužník považovat za nesporný, může ho uhradit buď najednou, anebo ve splátkách, aniž by se tím musel zabývat soud. Pokud by dlužník existenci dluhu rozporoval, jeho právo na obranu by zůstalo plně zachováno a spor by na návrh věřitele projednal soud. Jestliže by však dlužník nesporný dluh neuhradil, mohl by věřitel požádat o zahájení exekuce. Vzhledem k tomu, že většina bagatelních pohledávek není dlužníkem rozporována, došlo by zavedením kvalifikované předžalobní výzvy k významnému ulehčení soudům, zrychlení vymáhání pohledávek i snížení nákladů vymáhání jak pro dlužníky, tak pro stát.Ochranná lhůta pro dlužníka – možnost úhrady dluhu ve splátkách


„Kromě opomenutí dlužníka uhradit svůj bagatelní dluh je druhým nejvýznamnějším důvodem, proč dlužník svůj dluh neuhradí, přestože je jeho existence nesporná, neschopnost dlužníka uhradit hned celou částku,“ vysvětlila Pavla Fučíková. Dlužník by tedy nově dostal možnost požádat exekutora o ochrannou lhůtu po dobu maximálně 12 měsíců pro zaplacení dluhu ve splátkách. Při splátkování by dlužník nebyl omezen v disponování se svým majetkem, jako je tomu v případě exekuce. „Navíc by v ochranné lhůtě po dobu plnění splátkového kalendáře věřitel nemohl dluh ani žalovat, ani v téže věci podat exekuční návrh,“ poznamenala Pavla Fučíková.Úspora nákladů a rychlejší uhrazení dluhů


S novým systémem se pojí také otázka nákladů. Podle Exekutorské komory ČR lze očekávat, že náklady spojené s doručováním kvalifikované předžalobní výzvy i spojené s případnou kontrolou splátek by byly významně nižší než v případě soudních výloh a nákladů exekučního řízení. „Nový postup by byl pro dlužníka i věřitele výhodnější. Věřitel by navíc docílil rychlejšího uhrazení dluhu, než je aktuální společná průměrná délka řízení před soudem a řízení exekučního,“ shrnula další výhody institutu kvalifikovaných předžalobních výzev Pavla Fučíková.


Mgr. David Sahula
mediální zástupce Exekutorské komory ČR
Ogilvy Public Relations
mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.