Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

15. výročí založení Exekutorské komory ČR

Mezinárodní odborná konference u příležitosti 15. výročí založení Exekutorské komory ČR

Mezinárodní konference na téma: Další činnosti exekutora – mezinárodním srovnání, kterou pořádala Exekutorská komora ČR u příležitosti 15. výročí svého ustavení, se uskutečnila v Praze 20. října 2016. Konference, která se zaměřila na zkušenosti zahraničních soudních exekutorů s tak zvanými dalšími činnostmi exekutora, se účastnili čeští soudní exekutoři, představitelé Exekutorské komory ČR, špičky Mezinárodní unie soudních exekutorů (UIHJ) a další domácí i zahraniční hosté.  

Mezi diskutované sekundární činnosti exekutora lze zařadit například kvalifikované doručování soudních písemností, které je typické pro Belgii a Francii a jehož přidaná hodnota spočívá v předání kvalifikovaného poučení soudním exekutorem o tom, co je obsahem zásilky, jaká práva a povinnosti má účastník a co bude následovat v případě nesplnění uložení uložené povinnosti. Z dalších činností lze také uvést smírné předexekuční vymáhání, které je založeno na mediačních pravidlech a které usiluje o pokojné řešení a dohodu a nesmíme opominout provádění dražeb pro soudy a insolvenční správce či poskytování právních služeb v oblastech souvisejících s exekučním řízením.  

Prezidentka UIHJ Françoise Andrieux ve svém vystoupení hovořila o Světovém kodexu vymáhání, který nastavuje základní standardy vymáhacího procesu a určuje základní práva všech účastníků exekučního řízení včetně dlužníků. Viceprezident UIHJ Marc Schmitz vysvětloval roli soudních exekutorů v mimosoudním vymáhání pohledávek a Mathieu Chardon, generální tajemník UIHJ detailně popisoval praxi francouzských soudních exekutorů v oblasti dalších činností exekutora.  

„Budeme se snažit státu a jeho občanům nabídnout své služby také v činnostech, které bezprostředně souvisí s výkonem exekuční činnosti. Už v minulosti jsme jednoznačně prokázali, že se s úkoly, které nám stát svěřil, umíme vyrovnat, a že systém vymáhání pohledávek funguje. Myslím, že doba se změnila a je třeba se posunout dál a na naši profesi začít nahlížet bez předsudků a plně využít našich schopností ku prospěchu společnosti,“ uvedla Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR.  

Françoise Andrieux, prezidentka Mezinárodní unie soudních exekutorů, uvedla, že sekundární činnosti rozšiřují a logicky doplňují hlavní aktivitu exekutorů, kterým je vymáhání pohledávek a jiných nařízení soudů. Ve všech zemích, kde zmíněné funkce exekutoři plní, jednoznačně vedly k významnému odbřemenění soudů, zvýšení právní jistoty občanů a ke zlevnění a zrychlení procesů vymáhání.  

Oslavy 15. výročí založení Exekutorské komory ČR vyvrcholily slavnostním večerem v historických prostorách Anežského kláštera v Praze za účasti českých a zahraničních soudních exekutorů, představitelů Mezinárodní unie soudních exekutorů, Exekutorské komory ČR a dalších hostů.  

 


Mgr. Pavla Fučíková,
prezidentka EK ČR
 

Françoise Andrieux,
prezidentka UIHJ
 

Marc Schmitz,
viceprezident UIHJ
 

Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka EK ČR
a předsednický stůl konference
 

Mgr. Pavla Fučíková,
prezidentka EK ČR
 

auditorium mezinárodní konference

 

JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.,
viceprezident EK ČR
 

Prezidium EK ČR a UIHJ,
další zahraniční hosté
 

Setkání s ministrem spravedlnosti České republiky: nové činnosti českých exekutorů

Françoise Andrieux, prezidentka UIHJ, a Marc Schmitz, první viceprezident UIHJ, se dne 19. října 2016 vpředvečer mezinárodní konference pořádané Exekutorskou komorou České republiky u příležitosti 15. výročí jejího založení setkali v Praze s ministrem spravedlnosti České republiky Robertem Pelikánem.

Ministr spravedlnosti projevil přání setkat se s představiteli Mezinárodní unie soudních exekutorů (UIHJ), aby s nimi pohovořil o probíhající reformě profese soudního exekutora. Setkání se uskutečnilo formou pracovní večeře, která se nesla ve velmi přátelské atmosféře. Kromě výše jmenovaných se ho zúčastnili Radek Vondráček, místopředseda ústavně právního výboru a poslanec Parlamentu České republiky, Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory České republiky, a Miroslav Paller, prezident Slovenské komory exekutorů.

Diskuse byla živá a otevřená. Hlavním tématem bylo především současné postavení českých soudních exekutorů a možnosti dalšího rozvoje této profese. Françoise Andrieux zejména zdůraznila, že je v zájmu každé soudní soustavy, aby umožnila soudním exekutorům vykonávat další činnosti slučitelné s jejich rolí, tak jak jsou specifikovány v odstavci 34 doporučení Evropské komise pro efektivitu justice (CEPEJ Guidelines), což přispěje k lepší ochraně práv účastníků řízení a zrychlení soudního řízení, popřípadě ke snížení přetíženosti soudů. Jde zejména o tyto činnosti:

 • mimosoudní vymáhání pohledávek;
 • dobrovolné veřejné dražby movitého a nemovitého majetku;
 • zabavování zboží;
 • pořizování a předkládání důkazů;
 • činnosti soudního úředníka;
 • poskytování právního poradenství;
 • insolvenční řízení;
 • plnění úkolů uložených soudem;
 • zastupování účastníků řízení před soudy;
 • sepisování soukromých listin a dokumentů;
 • pedagogická činnost.

Ve světle doporučení CEPEJ prezidentka a první viceprezident UIHJ zmínili zejména osvědčování skutkového stavu a doručování písemností prováděné soudními exekutory, jakož i potřebu tarifu, jež soudním exekutorům zaručí dostatečný příjem a bude přiměřený odpovědnosti, kterou při své práci nesou.

Ministr Pelikán projevil velký zájem o názory a vysvětlení UIHJ i o Světový kodex vymáhání, jehož výtisk mu předala prezidentka Andrieux.

Po vzájemné dohodě se Exekutorská komora České republiky, ministr spravedlnosti a UIHJ rozhodli, že v roce 2017 společně uspořádají konferenci věnovanou různým odborným otázkám souvisejícím s profesí soudního exekutora, mimo jiné exekučnímu tarifu, dohledu a kontrole, doručování písemností a dalším činnostem exekutora uvedeným v doporučeních CEPEJ.

Zdroj: Mezinárodní unie soudních exekutorů (UIHJ)

 

 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.