Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

15. výročí založení Exekutorské komory ČR

Mezinárodní odborná konference u příležitosti 15. výročí založení Exekutorské komory ČR

Mezinárodní konference na téma: Další činnosti exekutora – mezinárodním srovnání, kterou pořádala Exekutorská komora ČR u příležitosti 15. výročí svého ustavení, se uskutečnila v Praze 20. října 2016. Konference, která se zaměřila na zkušenosti zahraničních soudních exekutorů s tak zvanými dalšími činnostmi exekutora, se účastnili čeští soudní exekutoři, představitelé Exekutorské komory ČR, špičky Mezinárodní unie soudních exekutorů (UIHJ) a další domácí i zahraniční hosté.  

Mezi diskutované sekundární činnosti exekutora lze zařadit například kvalifikované doručování soudních písemností, které je typické pro Belgii a Francii a jehož přidaná hodnota spočívá v předání kvalifikovaného poučení soudním exekutorem o tom, co je obsahem zásilky, jaká práva a povinnosti má účastník a co bude následovat v případě nesplnění uložení uložené povinnosti. Z dalších činností lze také uvést smírné předexekuční vymáhání, které je založeno na mediačních pravidlech a které usiluje o pokojné řešení a dohodu a nesmíme opominout provádění dražeb pro soudy a insolvenční správce či poskytování právních služeb v oblastech souvisejících s exekučním řízením.  

Prezidentka UIHJ Françoise Andrieux ve svém vystoupení hovořila o Světovém kodexu vymáhání, který nastavuje základní standardy vymáhacího procesu a určuje základní práva všech účastníků exekučního řízení včetně dlužníků. Viceprezident UIHJ Marc Schmitz vysvětloval roli soudních exekutorů v mimosoudním vymáhání pohledávek a Mathieu Chardon, generální tajemník UIHJ detailně popisoval praxi francouzských soudních exekutorů v oblasti dalších činností exekutora.  

„Budeme se snažit státu a jeho občanům nabídnout své služby také v činnostech, které bezprostředně souvisí s výkonem exekuční činnosti. Už v minulosti jsme jednoznačně prokázali, že se s úkoly, které nám stát svěřil, umíme vyrovnat, a že systém vymáhání pohledávek funguje. Myslím, že doba se změnila a je třeba se posunout dál a na naši profesi začít nahlížet bez předsudků a plně využít našich schopností ku prospěchu společnosti,“ uvedla Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR.  

Françoise Andrieux, prezidentka Mezinárodní unie soudních exekutorů, uvedla, že sekundární činnosti rozšiřují a logicky doplňují hlavní aktivitu exekutorů, kterým je vymáhání pohledávek a jiných nařízení soudů. Ve všech zemích, kde zmíněné funkce exekutoři plní, jednoznačně vedly k významnému odbřemenění soudů, zvýšení právní jistoty občanů a ke zlevnění a zrychlení procesů vymáhání.  

Oslavy 15. výročí založení Exekutorské komory ČR vyvrcholily slavnostním večerem v historických prostorách Anežského kláštera v Praze za účasti českých a zahraničních soudních exekutorů, představitelů Mezinárodní unie soudních exekutorů, Exekutorské komory ČR a dalších hostů.  

 


Mgr. Pavla Fučíková,
prezidentka EK ČR
 

Françoise Andrieux,
prezidentka UIHJ
 

Marc Schmitz,
viceprezident UIHJ
 

Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka EK ČR
a předsednický stůl konference
 

Mgr. Pavla Fučíková,
prezidentka EK ČR
 

auditorium mezinárodní konference

 

JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.,
viceprezident EK ČR
 

Prezidium EK ČR a UIHJ,
další zahraniční hosté
 

Setkání s ministrem spravedlnosti České republiky: nové činnosti českých exekutorů

Françoise Andrieux, prezidentka UIHJ, a Marc Schmitz, první viceprezident UIHJ, se dne 19. října 2016 vpředvečer mezinárodní konference pořádané Exekutorskou komorou České republiky u příležitosti 15. výročí jejího založení setkali v Praze s ministrem spravedlnosti České republiky Robertem Pelikánem.

Ministr spravedlnosti projevil přání setkat se s představiteli Mezinárodní unie soudních exekutorů (UIHJ), aby s nimi pohovořil o probíhající reformě profese soudního exekutora. Setkání se uskutečnilo formou pracovní večeře, která se nesla ve velmi přátelské atmosféře. Kromě výše jmenovaných se ho zúčastnili Radek Vondráček, místopředseda ústavně právního výboru a poslanec Parlamentu České republiky, Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory České republiky, a Miroslav Paller, prezident Slovenské komory exekutorů.

Diskuse byla živá a otevřená. Hlavním tématem bylo především současné postavení českých soudních exekutorů a možnosti dalšího rozvoje této profese. Françoise Andrieux zejména zdůraznila, že je v zájmu každé soudní soustavy, aby umožnila soudním exekutorům vykonávat další činnosti slučitelné s jejich rolí, tak jak jsou specifikovány v odstavci 34 doporučení Evropské komise pro efektivitu justice (CEPEJ Guidelines), což přispěje k lepší ochraně práv účastníků řízení a zrychlení soudního řízení, popřípadě ke snížení přetíženosti soudů. Jde zejména o tyto činnosti:

 • mimosoudní vymáhání pohledávek;
 • dobrovolné veřejné dražby movitého a nemovitého majetku;
 • zabavování zboží;
 • pořizování a předkládání důkazů;
 • činnosti soudního úředníka;
 • poskytování právního poradenství;
 • insolvenční řízení;
 • plnění úkolů uložených soudem;
 • zastupování účastníků řízení před soudy;
 • sepisování soukromých listin a dokumentů;
 • pedagogická činnost.

Ve světle doporučení CEPEJ prezidentka a první viceprezident UIHJ zmínili zejména osvědčování skutkového stavu a doručování písemností prováděné soudními exekutory, jakož i potřebu tarifu, jež soudním exekutorům zaručí dostatečný příjem a bude přiměřený odpovědnosti, kterou při své práci nesou.

Ministr Pelikán projevil velký zájem o názory a vysvětlení UIHJ i o Světový kodex vymáhání, jehož výtisk mu předala prezidentka Andrieux.

Po vzájemné dohodě se Exekutorská komora České republiky, ministr spravedlnosti a UIHJ rozhodli, že v roce 2017 společně uspořádají konferenci věnovanou různým odborným otázkám souvisejícím s profesí soudního exekutora, mimo jiné exekučnímu tarifu, dohledu a kontrole, doručování písemností a dalším činnostem exekutora uvedeným v doporučeních CEPEJ.

Zdroj: Mezinárodní unie soudních exekutorů (UIHJ)

 

 

 

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.