Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vystoupení prezidentky Exekutorské komory ČR na dnešním semináři v Poslanecké sněmovně na téma místní příslušnosti soudních exekutorů

Vážená paní místopředsedkyně,
vážené poslankyně, vážení poslanci,
vážený pane prezidente a milí slovenští kolegové,
vážení hosté, dámy a pánové. 

 

Na úvod bych chtěla velmi poděkovat místopředsedkyni ústavněprávního výboru paní Heleně Válkové, která se zasloužila o to, že se dnešní seminář v Poslanecké sněmovně mohl uskutečnit.  Velmi oceňuji možnost vést odbornou debatu právě zde, na půdě Poslanecké sněmovny za účasti vás všech - zákonodárců, zástupců justice, kolegů exekutorů, věřitelů a neziskových organizací. 

Děkuji také slovenským kolegům, že přijali naše pozvání a našli si čas na to, aby se s námi podělili o své zkušenosti, které právě v této době získávají při zavádění místní příslušnosti na Slovensku. 

Jsem velmi ráda, že jsme navázali úzkou spolupráci mezi oběma našimi komorami, která je oboustranně prospěšná, inspirativní a velmi za ni, především panu prezidentu Miroslavu Pallerovi, děkuji.  

Za pár týdnů, prvního dubna, nastartuje Slovensko novou éru ve vymáhání práva. Éru nově získané nezávislosti soudních exekutorů, která by měla podpořit vyváženější fungování celého vymáhacího systému. Musím složit poklonu všem zákonodárcům a paní ministryni Žitňanské za odvahu se do této změny pustit. Slovenské ministerstvo spravedlnosti se nebálo zasáhnout do zavedeného systému a prosadilo komplexní reformu exekučního řádu. Největší od roku 1995.

V České republice nastane prvního dubna úplně jiná situace. Jsme bohužel opět svědky vítězství politického populismu nad snahou dostat věci do rovnováhy. Líbivé snížení exekučního tarifu převálcovalo dlouhodobý zájem odborníků udělat odvážný a rázný krok k revizi exekučního řádu směrem k vyváženějšímu vztahu mezi soudními exekutory a věřiteli, soudními exekutory a dlužníky.  Zatímco ministr spravedlnosti vidí snížení tarifu jako příležitost k takzvanému „vyčištění trhu“, my to vidíme tak, že jen přilil oleje do ohně. Obávám se, že se v období po 1. 4. letošního roku, kdy vstoupí v účinnost novela exekučního tarifu snižující odměnu soudních exekutorů o jednu třetinu, mohou znovu objevit praktiky, které se nám v poslední době dařilo úspěšně potlačit.

Jednoduchým škrtem pera, navzdory mnoha seriózním doporučením z mnoha stran, se ministr vyhnul složité diskusi. Obtížné diskusi, ale diskusi hodné odpovědného politika o stále nevyjasněné pojmové definici soudního exekutora jako vykonavatele soudní moci.

Soudní komisař nebo podnikatel? A pokud z každého něco, jak zajistit mezi těmito protipóly rovnováhu? Odpověď na tuto otázku představuje naprosto zásadní stavební kámen debat o přenastavování systému vymáhání práva v České republice.

Tak trochu mi to připomíná život dr. Jekylla a pana Hyda, který již žijeme patnáct let! Který z nich má navrch? Který z nich vítězí?

Konkurence soudních exekutorů, která byla na počátku našeho fungování zárukou zvýšení vymahatelnosti práva v České republice poté, co stát tuto svou roli nezvládl, se postupem doby stala hlavní příčinou některých kritizovaných jevů.

Nevybírání záloh na náklady exekuce a sjednávání nákladů exekuce v částkách, které nepokryjí ani cenu jedné poštovní zásilky, jde ruku v ruce s nadužíváním exekucí. „Parkování“ exekučních řízení pro futura jde ruku v ruce s umělým prodlužováním promlčecí doby.

Ano, zajišťujeme službu pro věřitele. Nabídli jsme jim komfort soukromého vymáhání, které je zcela nepochybně úspěšnější než vymáhání prostřednictvím státu. To ovšem neznamená, že je možné zcela rezignovat na nezávislost soudních exekutorů, která je jediná zárukou vyváženosti systému, ve kterém má a musí vymáhání práva probíhat.

Zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů je na stole už několik let.

Česká strana sociálně demokratická jej měla ve volebním programu už v roce 2013. Dovolím si citovat: "Exekutoři nesmějí být vzájemně si konkurujícími podnikateli usilujícími o získání co nejvíce exekucí. Má jít o zástupce státu objektivně vykonávajících právo a šetřící práva jak věřitele, tak dlužníka". Loni na podzim vzala tuto myšlenku za své vláda při schválení Akčního plánu strategie boje proti sociálnímu vyloučení.

A co bude dál?

Je zde dostatečná politická vůle splnit vlastní proklamace? Máme vizi, jak alespoň trochu ozdravit vymahatelnost práva? Není tlak institucionálních věřitelů, pro které je současný stav vyhovující, příliš velký? Jsme my sami, soudní exekutoři, dostatečně přesvědčiví, když jsme nebyli schopni nalézt shodu ani uvnitř našich řad?  

Odpovědi hledejme ve všech těchto oblastech. 

Jsem přesvědčena, že bez podobné razantní změny, jakou provedli na Slovensku, bez odvážného a důkladného přenastavení systému vymáhání, se nedokážeme zbavit výrazných defektů, které současná podoba exekucí v České republice má.  

Očekávám, že teritorialita přinese tolik potřebné posílení nezávislosti soudního exekutora. Soudní exekutor a jeho úřad budou ve větším dosahu dlužníka, což povede k dalšímu snížení nákladů exekuce. V neposlední řadě docílíme finanční účasti věřitele na exekučním řízení, což by se mělo projevit ve snížení počtu zcela evidentně nevymožitelných exekucí.

Stále jsme konfrontováni s výhradami, že garantovaná platba znamená vybrat zálohu a nic nedělat. Sama si ale dovedu představit jiné formy povinných úhrad. My všichni máme povinnost zaplatit při zahájení soudního řízení soudní poplatek. V případě dědického řízení jsou z takto vybraných finančních prostředků hrazeny náklady notářů coby soudních komisařů v dědickém řízení a náklady insolvenčních správců v případě řízení insolvenčního, končícího pro nedostatek majetku.

A já se ptám:

Tak proč tento model nevyužít i v případě bezvýsledných exekucí? Vždyť jde „jen“ o správné přerozdělení vybraných finančních prostředků.

Jedním dechem ale dodávám, že další legislativní změnu by si zasloužila situace kolem daňových odpisů. Je třeba nabídnout věřitelům takovou daňovou úpravu, která by zjednodušila možnost odepsání nevymahatelných pohledávek i bez nutnosti projít exekucí.

A pokud se stále hledají další nástroje na snížení nákladů exekuce, je nutné se soustředit také na odvody státu. Stále je opomíjen fakt, že náklady exekuce, které musí dlužník zaplatit, jsou navyšovány o celou jednu pětinu z důvodu platby daně z přidané hodnoty. Má-li politické hnutí ANO ve svém programu snížení daňového zatížení občanů, plnění politických proklamací se zde přímo nabízí.  

Dámy a pánové,  

Výčet pro a proti zavedení principu místní příslušnosti nechám na jiných vystupujících. Co bych ale chtěla závěrem zdůraznit: je důležité hledat společně cesty, jak ozdravit vymáhání a nastavit je na novou kvalitativní úroveň a nikoli vyzdvihovat důvody, proč se řešení vyhnout. A to především letos, ve volebním roce.

Když se rozhlédnu po sále, vidím, že jsou zde přítomny všechny zainteresované strany ….. To považuji za dobrý základ pro zahájení skutečné diskuze o smysluplné koncepci.

Děkuji vám za pozornost.

 

Projev prezidentky EK ČR Pavly Fučíkové:

 


Prezidentka EK ČR Pavla Fučíková


Prezident Slovenské komory exekutorů Miroslav Paller.


 Diskuse obou prezidentů komor s místopředsedkyní ÚPV Helenou Válkovou


Debata prezidenty EK ČR Pavly Fučíkové s viceprezidentem EK ČR Vladimírem Plášilem

 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.