Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Projev prezidenta Slovenské komory exekutorů Miroslava Pallera o zavedení teritoriality na Slovensku, který dnes přednesl na semináři v Poslanecké sněmovně

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní,

je mi cťou, že môžem vystúpiť na pôde parlamentu Českej republiky a v mojom krátkom vystúpení sa Vám pokúsim priblížiť prvotné snahy SKE a následne vyjadriť argumenty na zavedenie takej systémovej zmeny, o ktorej sme presvedčení, že významným spôsobom pomôže nielen zefektívneniu exekučného konania v Slovenskej republike, ale bude mať vplyv na samotný výkon rozhodnutia, ako aj súdny systém v SR.

Pred vyše 21. rokmi začali na Slovensku pôsobiť súdni exekútori, aby naplnili svoje poslanie, byť poslednou bodkou spravodlivosti a účinným nástrojom na vymoženie rozhodnutí. Naša profesia je v právnom systéme nezastupiteľná.

V súčasnej dobe pôsobí na Slovensku 326 súdnych exekútorov. Od účinnosti Exekučného poriadku na Slovensku v roku 1995 prešla táto právna norma vyše 58 novelizáciami.

V krátkosti sa Vám teraz pokúsim priblížiť výrazné legislatívne zmeny, ktorými súdni exekútori a „Slovenský exekučný poriadok“ prešli počas svojej 21 ročnej existencie.

Okrem množstva malých noviel sa výrazná zmena udiala v roku 2012, kedy Ministerstvo spravodlivosti SR začalo pracovať na tzv. veľkej novele Exekučného poriadku. Legislatívne práce boli rozdelené do dvoch častí, prvá, tzv. statusová, novela prešla legislatívnym procesom a dňa 1.11.2013 sa stala účinnou. Táto časť zaviedla nové inštitúty z hľadiska postavenia súdneho exekútora. Zaviedol sa nový spôsob menovania súdnych exekútorov, kde už na vymenovanie nestačí splnenie čisto formálnych náležitostí, ale uchádzač na miesto exekútora musí absolvovať prísne výberové konanie pod patronátom Ministerstva spravodlivosti SR. Zaviedli sa prísnejšie podmienky fungovania exekútorských úradov, taktiež nové pravidlá nakladania s vymoženými prostriedkami, ale aj nové inštitúty kontroly exekútorských úradov. V neposlednej miere sa zaviedla nová úprava disciplinárnych konaní. Dôležitou novinkou, ktorú novela zaviedla, a ktorá sa bezprostredne týka aj rozhodovacej činnosti súdov je, že o odvolaniach súdnych exekútorov proti uzneseniam o trovách exekúcie pri zastavení exekučného konania už nebudú príslušné rozhodovať krajské súdy, tiež už nebude možné v týchto veciach podávať ani mimoriadne opravné prostriedky.

Ako súdny exekútor, ale i prezident Slovenskej komory exekútorov, som strávil množstvo času na rôznych fórach so svojimi kolegami, aby som čo najbližšie poznal ich názory i problémy, s ktorými sa potýkajú. Od mnohých s nich som si veľakrát vypočul ,,žiadame zmenu, zmenu aby sme si nemuseli kupovať prácu“.

Bolo mojou povinnosťou a povinnosťou členov prezídia hľadať spôsoby a cesty, ako vymožiteľnosti práva a samotnému výkonu rozhodnutia pomôcť.

Nebol to však len boj o samotný výkon exekúcií, ale i boj o právne zadefinovanie výkonu profesie a nezávislé postavenie súdneho exekútora ako súčasti právneho systému.

Volali sme po zmene núteného výkonu rozhodnutí, a prioritou sa stalo zavedenie elektronického prideľovania vecí súdnym exekútorom na krajovom princípe.

Zjednodušene – aby výber súdneho exekútora nepatril oprávnenému, ale aby výber exekútora zastrešoval nezávislý súd na základe náhodného výberu spomedzi exekútorov sídliacich v sídle alebo v mieste trvalého pobytu povinných, s podmienkou zavedenia princípu rovnomernéhorozloženia nápadu podľa výšky a povahy vymáhaného nároku, tzv. košov. Od tejto zmeny sme očakávali najmä odstránenie negatívnych deformácií a zastabilizovanie exekútorských úradov.

Naše argumenty pre zavedenie takejto systémovej zmeny boli najmä :

1. Exekučné konanie rovnako ako konanie dedičské (obdobne súdne konanie) nie je súťaž.

2.Súdny exekútor na rozdiel od advokáta v zmysle znenia § 3 EP nemôže a nesmie byť viazaný pokynmi oprávneného, čo za vtedy aktuálneho znenia zákona, kedy si oprávnený vyberá ,,svojho“ exekútora, neplatí

3.Niekoľko veriteľov si „vyberá“ takzvaných svojich exekútorov, (samozrejme sme nechceli nijako spochybňovať ich prípadné vedomosti a znalosti) a rozdeľujú portfólio svojich pohľadávok len medzi nich, čo spôsobuje destabilizáciu systému..

4. Vytvára sa ekonomicky silná skupina, ktorá nepriamo ovplyvňuje dianie pri tvorbe legislatívy a robí všetko pre to, aby eliminovala zavedenie proporcionálneho systému.

5.Spojenie „trh núti exekútorov“ zároveň evokuje aj to, že postupy určitej skupiny exekútorov práve pre nátlak veriteľa nie sú vždy v súlade so zákonom, ale pretože je to „ich“ exekútor, je nedotknuteľný.

6.Ďaľším zaujímavým argumentom – exekútor je ekonomicky zainteresovaný, znáša náklady sám – samozrejme, v plnom rozsahu sme s týmto názorom súhlasili, ale len do miery, že znáša náklady na chod exekúcie a úradu.

7. Súdny exekútor je ekonomicky previazaný s veriteľmi a „delí“ sa s nimi o „podnikateľské riziko“, a to tak, že napr. pri zastavení exekúcie nepožaduje trovy exekúcie ani náhradu hotových výdavkov.

8.Systém je deformovaný – ako už bolo uvedené – nie je normálne, aby existoval úrad s nápadom niekoľko desiatok tisíc vecí ročne a úrad s desiatimi vecami ročne. Toto sme podložili aj konkrétnymi štatistickými číslami.

9.Hlavným účelom exekúcie je spoľahlivé zistenie majetkových pomerov povinného a zvolenie vhodného spôsobu exekúcie s prihliadnutím len na exekučný titul, nie len záujmy oprávneného, ale súčasne zohľadniť aj sociálnu situáciu povinného, majúc na zreteli efektívnosť a rýchlosť výkonu rozhodnutia.

10.Pri realizácii výkonu verejnej moci je vždy miestna príslušnosť orgánov verejnej moci stanovená zákonom a nikdy nie je daná na výber navrhovateľovi. Tak ako si nemôže vybrať ,,svojho“ sudcu, VSÚ, prokurátora, policajta, ktorý bude riešiť jeho sťažnosť alebo priestupky, štátneho úradníka, ktorý bude vybavovať jeho veci (napríklad správcu dane, daňového kontrolóra, úradníka stavebného úradu v stavebnom konaní, skúšajúceho v škole pri odborných skúškach a pod.)

11.Posilnenie a deklarovanie verejnoprávneho charakteru súdneho exekútora a jeho lepšie začlenenie do justičného systému.

12. Významné protikorupčné opatrenie

13. Boj proti klientelizmu

14.Pretrhanie väzieb medzi súdnym exekútorom a oprávneným, ktoré zabezpečí nezávislosť a nestrannosť súdneho exekútora

15.Odstránenie deformácií v práci súdnych exekútorov a korupčného správania – exekútori si dnes nezriedka nekonkurujú kvalitou, ale výhodami v prospech oprávnených, resp. ich právnych zástupcov

16.Rovnomerné prideľovanie exekučných prípadov medzi súdnych exekútorov v obvode zníži náklady exekučného konania

17.Stabilizovanie exekútorských úradov po ekonomickej stránke, čo umožní zvýšenie kvality výkonu exekučnej činnosti a ďalšej činnosti súdneho exekútora

18.Znižovanie nákladov sa týka najmä služobných ciest v rámci celej SR, čím argumentujú aj na viacerých súdoch, že služobné cesty sa vykonávajú ako zárobková činnosť. Cesty nemožno vylúčiť, ale v prípade teritoriality by to boli cestovné náhrady v „rozsahu kraja“    

19.Pretrhnutie väzieb medzi súdnym exekútorom a oprávneným, ktoré zabezpečí nezávislosť a nestrannosť súdneho exekútora, súdny exekútor nebude nútený pod tlakom „veľkého veriteľa“ uzatvárať dohody, ktoré sú často na hranici zákona a niekedy aj za ňou, čím sa zabezpečí rovnosť účastníkov („veľký veriteľ“ a „bežný občan“ budú mať rovnaké podmienky a prístup), odstráni sa neochota vymáhať nízke pohľadávky alebo nepeňažné plnenia, sťaží sa tunelovanie, presúvanie majetku a peňazí, prostredníctvom fiktívnych pohľadávok za aktívnej spoluúčasti vybraného spolupracujúceho exekútora.

20.Nebudú sa kumulovať tisíce konaní jedného oprávneného u jedného spolupracujúceho exekútora, čím sa okrem iného sťaží aj možnosť niektorých oprávnených vyvíjať tlak na súdy podávaním hromadných žalôb a podaní.

21.Anonymným prerozdelením bude anonymný oprávnený motivovaný k väčšej kontrole anonymného súdneho exekútora, čím sa spustí samočistiaca a samoregulačná kontrola exekútorského stavu

22.Zavedenie krajového princípu, zabezpečí pomerné a spravodlivé rozdelenie nápadu pre všetky exekútorské úrady, čo povedie k materiálnemu, technickému a personálnemu zastabilizovaniu exekútorských úradov, čo zvýši kvalitu a odbornosť poskytovaných služieb, a tým aj vymožiteľnosti práva.

23.Krajový princíp priblíži účastníkov k exekútorovi a naopak, a zároveň nie malou mierou, zníži náklady a výdavky spojené s exekúciu.

24.Spravodlivé rozdelenie nápadu medzi exekútorské úrady odstráni nezdravú konkurenciu. Exekútor nebude všemožnými spôsobmi bojovať o oprávnených a každý návrh, ale bude efektívne riadiť exekútorský úrad a vykonávať exekúcie, čo je jeho zákonným poslaním.

Vážení prítomní, pre Vašu predstavu predkladám pár štatistických údajov dokumentujúcich nápad exekučných vecí za

Roky 2011 552 093

2012 626 055

2013 669 039

2014 544 644

2015 540 986

2016 474 000

Napriek vysokej výške ukončených vecí, čo je dôsledkom zavedenia niekoľkých inštitútov ochrany slabšej strany v spore, počet neskončených exekúcií, ktoré sú vedené na 54 okresných súdoch Slovenskej republiky činí 3,6 milióna. Z celkového počtu sudcov v SR sa exekúciám dodnes venuje približne 350 sudcov v nejakom pomere popri svojej hlavnej agende. Toto je samozrejme neúmerná záťaž pre systém ako taký, a v konečnom dôsledku sa zaťaženosť sudcov Okresných súdov exekučnými vecami premieta v samotnej vymožiteľnosti práva.

Chcem zdôrazniť, že najväčšou prioritou SKE, ktorú tu reprezentujem, je zefektívniť a zrýchliť exekučný proces, pretože je neúnosné, aby okresné, ale aj krajské súdy, boli zahlcované tisíckami podaní, a to len z dôvodu, že zákon zaviedol obligatórnu povinnosť súdov rozhodovať aj vo veciach, v ktorých, podľa nášho názoru, ingerencia súdu nie je nevyhnutná.

Po nástupe súčasnej ministerky spravodlivosti JUDr. Lucie Žitňanskej do funkcie sa začalo intenzívne pracovať na novele Exekučného poriadku, ktorá bola deklarovaná ako jedna z priorít pani ministerky a bola aj súčasťou Legislatívneho plánu vlády SR. Rád by som vyzdvihol možnosť sa na tomto legislatívnom procese aktívne podielať, pričom naše názory a poznatky z aplikačnej praxe boli v nemalej miere akceptované.

Ako Vám je známe, po dlhých diskusiách, presviedčaniach, argumentáciách, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29.11.2016 definitívne schválili 128 hlasmi, t.j. nadpolovičnou väčšinou, tieto dôležité zmeny. Zmeny v Exekučnom poriadku v zmysle novely nás očakávajú čo nevidieť, v praxi budú naplno účinné od 1.apríla 2017. Ako Prezident Slovenskej komory exekútorov môžem prehlásiť, že prijatím tejto novely sa nielen podľa môjho názoru, ale i názoru kolegov a odbornej verejnosti, výrazným spôsobom dosiahne lepšia vymožiteľnosť práva ako bola doposiaľ, ale v nemalej miere sa zlepší aj obraz justície, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj postavenie a úloha súdneho exekútora.

Reforma účinná od 1.4. nemá priniesť iba odľahčenie súdneho systému, ale i efekt pre ľudí. Preto sme navrhli zaviesť také inštitúty a procesné postupy, pri ktorých by súdy rozhodovali naozaj len v tých prípadoch, kedy to bude nevyhnutné. Musím so spokojnosťou uviesť, že tento náš zámer sa podaril a na súdneho exekútora bude po novom prenesená rozhodovacia činnosť v niektorých veciach v exekučnom konaní, napr. exekútor už bude rozhodovať o odklade exekúcie, o zastavení exekúcie za splnenia zákonom stanovených podmienok, ale už pod dohľadom „len“ jedného exekučného súdu. Zároveň bude exekútor oprávnený povoliť splátky pri drobných exekúciách, bez predchádzajúceho súhlasu oprávneného, čo je tiež krok vpred.

Spravodlivé rozdelenie nápadu medzi exekútorské úrady odstráni nezdravú konkurenciu, exekútor nebude môcť všemožnými spôsobmi bojovať o oprávnených a každý návrh, bude efektívne riadiť exekútorský úrad a vykonávať exekúcie, čo je jeho zákonným poslaním.

Toľko v krátkosti k argumentom ZA elektronické prideľovanie exekučných vecí.

Samozrejme musím spomenúť, že presadiť a zároveň obhájiť tieto, podľa môjho názoru, silné argumenty nebolo jednoduché. Počas celého legislatívneho procesu sa našli skupiny populistov aj z radov silných spoločenských skupín, ako aj z radov samotných exekútorov, ktorí boli výrazným spôsobom proti elektronickému prideľovaniu, a to hlavne z dôvodu spomínaných silných väzieb medzi súdnym exekútorom a oprávneným, ktoré sa nám však podarí novelou EP pretrhnúť. Deformita súčasného systému sa prejavila naplno aj v tom, že deväť veľkých exekútorských úradov si rozdelilo tretinu nápadu exekučných vecí.

Ďalším argumentom proti zavedeniu náhodného výberu bol argument, spočívajúci v materiálnej a personálnej nepripravenosti „malých“ exekútorských úradov. Zákonodarca však priamo zákone zadeklaroval minimálne štandardy vybavenosti úradu, pričom ten, ktorý chce byť zaradený do systému náhodného prideľovania musí podpísať vyhlásenie o tom, že tieto štandardy spĺňa.

Vážené dámy, vážení páni, pokúsim sa Vám priblížiť ako to vlastne bude vyzerať v praxi:

Exekúciu vykoná exekútor, ktorého na vykonanie exekúcie poverí súd. Súd pridelí veci vydaním poverenia na vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí. Súd prideľuje veci exekútorovi vymenovanému pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto, na ktorom je buď adresa trvalého pobytu povinného, ak je povinný fyzickou osobou, sídla povinného, ak je povinný právnickou osobou, sídla orgánu, ktorý je oprávnený konať za štát, ak je povinným štát, sídla organizačnej zložky podniku, ak ide o zahraničnú právnickú osobu.

Za týmto účelom bol novovytvorený exekučný súd s celoslovenskou pôsobnosťou v Banskej Bystrici, kde má pôsobiť 149 zamestnancov, z toho 9 sudcov a 30 vyšších súdnych úradníkov. Máme zato, že toto opatrenie zabezpečí úzku špecializáciu sudcov a ostatných zamestnancov súdu na vybavovanie exekučných vecí, a tým aj kvalifikované a rýchle rozhodovanie. Pozitívom je, že súdny exekútor už nebude musieť komunikovať so sudcami na celom Slovensku, čo prispeje hlavne k zosúladeniu exekučnej praxe. Zároveň sa dosiahne už spomínané odbremenenie okresných a krajských súdov od administratívnej agendy spojenej s exekučnými konaniami, a tieto sa budú môcť venovať predovšetkým tomu, na čo sú určené, teda riešiť spory. Toto v konečnom dôsledku znamená aj zlepšenie prístupu k spravodlivosti pre všetkých.

Samozrejme dôležitým inštitútom je aj nová úprava trov exekúcie zavedením primeraných paušálnych náhrad hotových výdavkov, čo považujeme za významný prvok odbremenenia súdu, čo v praxi bude znamenať, že súdy už nebudú doslova a do písmena počítať strany a doručenky v exekučných spisoch a rozhodovať, či exekútor daný úkon naozaj vykonal, resp. či poštovné bolo 5,20 Eur alebo len 3 Eurá.

Sme presvedčení, že nami navrhnutý systém, nie je zúfalým pokusom niektorých údajne menej schopných súdnych exekútorov zabezpečiť si prácu, tak ako sa nám to snažia podsúvať odporcovia navrhnutého systému, ale ide o spoločensky prospešnú systémovú zmenu, ktorá okrem zastabilizovania exekútorského stavu a posilnenia zákonom deklarovanej nezávislosti súdneho exekútora, prinesie aj zefektívnenie exekučného konania, vymožiteľnosti práva a v neposlednom rade prispeje aj k zlepšeniu obrazu justície v Slovenskej republike.

Vážení prítomní, ďakujem Vám za pozornosť.

 

Projev prezidenta Slovenské komory exekutorů Miroslava Pallera:

 

 

 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.