Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

The Guardian – stanovisko Exekutorské komory České republiky k článku: „Czech democracy ‘under threat’ from rising debt crisis“

Dne 6. 1. 2018 publikoval list The Guardian článek „Czech democracy ‘under threat’ from rising debt crisis“(dostupný zde: https://www.theguardian.com/world/2019/jan/06/czech-democracy-threat-debt-crisis) pojednávající o údajné dluhové krizi, která v České republice ohrožuje demokracii. Článek je bohužel značně neobjektivní, tendenční a obsahuje množství velmi zavádějících informací. Vzhledem k tomu, že jej nekriticky přejala řada českých médií, považuje Exekutorská komora ČR za nezbytné uvést alespoň některé zjevné nesprávnosti na správnou míru.
 
Autor článku předně nepřípustně zaměňuje soudní exekutory s vymahačskými firmami. Na rozdíl od tzv. „vymahačů“ je činnost soudních exekutorů upravena zákonem a je neustále pod státním dohledem čtyř samostatných dohledových orgánů. Soudní exekutor vždy provádí exekuci až na základě pověření soudu, nikoli ze své vlastní vůle. Naproti tomu činnost různých inkasních a vymahačských agentur kontrole ze strany státu nepodléhá a mnohdy se tak pohybuje na hraně zákona, ne-li přímo za ní.
 
Článek zcela jednostranně líčí nepříznivou situaci jediné osoby (paní Renaty) s velkými dluhy, na základě čehož bez dalšího dovozuje, že se Česká republika ocitá v dluhové krizi, kterou lze „vyléčit“ jediným způsobem, a to novelou insolvenčního zákona, kterou tento měsíc bude projednávat Poslanecká sněmovna. Autor se však vůbec nevěnuje tomu, proč dluhy paní Renaty vznikly a v jaké situaci se nyní nacházejí její věřitelé, kteří tak bez svého zavinění přišli o peníze ve značné hodnotě a mohli se dostat do stejných potíží jako ona. Zmíněný způsob řešení krize pomocí novely insolvenčního zákona přitom zcela opomíjí skutečnost, že dluhy se mají platit a že sami věřitelé se kvůli jejich neplacení mohou sami dostat do problémů, ne-li rovnou dluhové pasti.
 
Celkové vyznění článku, podle něhož je situace v ČR alarmující a v západní Evropě ojedinělá, je pak nutno označit za pouhou spekulaci a poplašnou zprávu. Naopak ze statistických dat Eurostatu vyplývá, že Česká republika je jednou z nejlepších zemí Evropy, co do míry zadluženosti obyvatel. Situace se přitom setrvale zlepšuje, což lze vysledovat i na počtu zahájených a ukončených exekucí podle údajů z Centrální evidence exekucí. S výjimkou roku 2014 klesá počet nově nařízených exekucí dlouhodobě již od roku 2011. Mezi lety 2011 – 2017 došlo k celorepublikovému poklesu v počtu nově nařizovaných exekucí o 38 %. Oproti roku 2016 se v roce 2017 snížil počet nově nařízených exekucí o cca 10 %. Za první pololetí letošního roku (2018) bylo nařízeno 254 808 nových exekucí, což je oproti stejnému období za rok loňský (2017) pokles o cca 25%, neboť v prvním pololetí roku 2017 bylo nařízeno 343 447 nových exekucí. Ze shora uvedených dat tedy vyplývá, že se situace v České republice setrvale zlepšuje a lidí existenčně ohrožených dluhy a exekucemi je čím dál méně. Z článku však překvapivě vyplývá opačný a poměrně zavádějící závěr, podle něhož je situace kritická a je nezbytné ji řešit nesystémovými kroky.
 
Závěrem je nutné poukázat na zcela zavádějící a o tendenčnosti článku vypovídající informace o exekučním postihu dětských hraček, které snad mají údajně někteří exekutoři systematicky zabavovat. Dětské hračky nikdy nepodléhaly exekuci, což je od 1. 9. 2015 i výslovně uvedeno v občanském soudním řádu. Soudní exekutoři tedy dětské hračky nezabavují. Pojednává-li článek o navýšení vymáhané částky oproti původnímu dluhu, pak je třeba podotknout, že tato částka reflektuje nejen dluh a jeho příslušenství, ale i náklady nalézacího soudního řízení, náklady věřitele, které měl s uplatnění svého práva a náklady soudního exekutora nezbytné k vymožení částky. Svůj dluh přitom nevymáhají pouze banky, mobilní operátoři apod. Často se jedná o fyzické osoby, kterým jejich dlužníci odmítají uhradit, na co mají nárok.
 
Exekutorská komora považuje za zarážející, že se vůbec autor v tak renomovaném periodiku, jakým je The Guardian, dopustil tolika nesprávných a zavádějících výroků a že vytvořil článek natolik jednostranný a neobjektivní, že vyvolává otázku: Qui bono? (V čí prospěch?)
 
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.