Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vyjádření Exekutorské komory ČR k nákladům exekuce souvisejících s vyklizením objektu bývalé plicní Kliniky v Praze

Soudní exekutor stanovuje náklady exekuce závazně až příkazem k úhradě nákladů exekuce dle ustanovení § 88 exekučního řádu. Podle informací, které má Exekutorská komora ČR k dispozici, však doposud ve věci vyklizení bývalé plicní kliniky příkaz k úhradě nákladů exekuce vydán nebyl. Náklady exekuce tedy soudní exekutor doposud závazně neurčil a nestanovil.

Náklady exekuce v sobě zahrnují nejen odměnu soudního exekutora, ale mimo jiné také náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, to vše včetně příslušné daně z přidané hodnoty, a dále náklady oprávněného (SŽDC). Mediálně zmiňovaná částka představuje předběžně vyčíslené předpokládané náklady exekuce, jejichž vynaložení soudní exekutor předpokládal a nezávazně odhadnul ještě před samotným provedením exekuce vyklizením. V případě, že by účastníci řízení považovali náklady exekuce (včetně odměny soudního exekutora) stanované závazně až příkazem k úhradě nákladů exekuce za nepřiměřené, mohou proti tomuto příkazu podat námitky ve lhůtě osmi dní od jeho doručení. Nevyhoví-li soudní exekutor těmto námitkám v plné míře rozhodne o nákladech i o odměně exekutora ve výsledku exekuční soud. Dlužno dodat, že náklady exekuce v sobě zahrnují nejen odměnu soudního exekutora, ale mimo jiné také náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, to vše včetně příslušné daně z přidané hodnoty, kterou je soudní exekutor povinen odvést státu, a dále náklady oprávněného.

Samotný výpočet odměny exekutora v případě provedení exekuce vyklizením probíhá podle pravidel stanovených ustanovením § 7 vyhlášky č. 330/2001 Sb. (tzv. exekuční tarif), jímž je soudní exekutor povinen se řídit. Podle citovaného ustanovení odměna exekutora činí 10.000,- Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost. Rozhodnou roli při určení celkové odměny exekutora hraje znění exekučního titulu. Takto stanovená odměna přitom nepředstavuje čistý zisk soudního exekutora, neboť z ní soudní exekutor musí po odečtení příslušných daní dále hradit náklady na vykonavatele a další zaměstnance a veškeré náklady na provoz exekutorského úřadu.

Závěrem nelze bohužel přehlédnout, že drtivá většina nákladů vzniklých v souvislosti s touto exekucí nebude nikdy uhrazena, resp. bude hrazena z veřejných rozpočtů, tedy z prostředků těch, kteří řádně plní své povinnosti. Mezi takové náklady lze počítat náklady na straně SŽDC, náklady související policejní asistencí či náklady na rozhodování soudů.

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.