Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vyjádření Exekutorské komory ČR k nákladům exekuce souvisejících s vyklizením objektu bývalé plicní Kliniky v Praze

Soudní exekutor stanovuje náklady exekuce závazně až příkazem k úhradě nákladů exekuce dle ustanovení § 88 exekučního řádu. Podle informací, které má Exekutorská komora ČR k dispozici, však doposud ve věci vyklizení bývalé plicní kliniky příkaz k úhradě nákladů exekuce vydán nebyl. Náklady exekuce tedy soudní exekutor doposud závazně neurčil a nestanovil.

Náklady exekuce v sobě zahrnují nejen odměnu soudního exekutora, ale mimo jiné také náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, to vše včetně příslušné daně z přidané hodnoty, a dále náklady oprávněného (SŽDC). Mediálně zmiňovaná částka představuje předběžně vyčíslené předpokládané náklady exekuce, jejichž vynaložení soudní exekutor předpokládal a nezávazně odhadnul ještě před samotným provedením exekuce vyklizením. V případě, že by účastníci řízení považovali náklady exekuce (včetně odměny soudního exekutora) stanované závazně až příkazem k úhradě nákladů exekuce za nepřiměřené, mohou proti tomuto příkazu podat námitky ve lhůtě osmi dní od jeho doručení. Nevyhoví-li soudní exekutor těmto námitkám v plné míře rozhodne o nákladech i o odměně exekutora ve výsledku exekuční soud. Dlužno dodat, že náklady exekuce v sobě zahrnují nejen odměnu soudního exekutora, ale mimo jiné také náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, to vše včetně příslušné daně z přidané hodnoty, kterou je soudní exekutor povinen odvést státu, a dále náklady oprávněného.

Samotný výpočet odměny exekutora v případě provedení exekuce vyklizením probíhá podle pravidel stanovených ustanovením § 7 vyhlášky č. 330/2001 Sb. (tzv. exekuční tarif), jímž je soudní exekutor povinen se řídit. Podle citovaného ustanovení odměna exekutora činí 10.000,- Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost. Rozhodnou roli při určení celkové odměny exekutora hraje znění exekučního titulu. Takto stanovená odměna přitom nepředstavuje čistý zisk soudního exekutora, neboť z ní soudní exekutor musí po odečtení příslušných daní dále hradit náklady na vykonavatele a další zaměstnance a veškeré náklady na provoz exekutorského úřadu.

Závěrem nelze bohužel přehlédnout, že drtivá většina nákladů vzniklých v souvislosti s touto exekucí nebude nikdy uhrazena, resp. bude hrazena z veřejných rozpočtů, tedy z prostředků těch, kteří řádně plní své povinnosti. Mezi takové náklady lze počítat náklady na straně SŽDC, náklady související policejní asistencí či náklady na rozhodování soudů.

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.