Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce Exekutorské komory ČR na článek Hospodářských novin: „Mapě exekucí chybí čerstvá data, exekutorská komora zdržuje jejich předání, chce za ně 90 tisíc korun. Chystá vlastní web.“

Dne 26. 2. 2019 publikovaly Hospodářské noviny článek: „Mapě exekucí chybí čerstvá data, exekutorská komora zdržuje jejich předání, chce za ně 90 tisíc korun. Chystá vlastní web“. Vzhledem k tomu, že článek obsahuje řadu nepravdivých a neobjektivních informací vztahujících se ke způsobu předávání dat pro účely Mapy exekucí, považuje Exekutorská komora za nutné se vyjádřit k informacím prezentovaným veřejnosti takto zavádějícím způsobem.

            Úvodem lze potvrdit, že data pro Mapu exekucí za rok 2016 Exekutorská komora ČR skutečně Otevřené společnosti, o. p. s., poskytla, přičemž za poskytnutí těchto informací požadovala úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve výši cca 4.900,- Kč. Již tehdy ovšem byla Otevřená společnost informována, že skutečné náklady Komory na vyhledání a sběr požadovaných informací jsou několikanásobně vyšší. Komora tedy většinu nákladů na vyhledání požadovaných informací nesla sama a fakticky se tak podílela na vzniku Mapy exekucí.  Současnou žádostí, o níž článek pojednává, přitom Otevřená společnost požaduje mnohem větší objem dat v daleko komplexnější podobě. Z tohoto důvodu přistoupila Exekutorská komora ČR k oznámení o výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, která je z pochopitelných důvodu vyšší než v případě dat z roku 2016. Opět přitom Exekutorská komora informovala žadatele o informaci, že její skutečné náklady na vyhledání požadovaných informací jsou více než dvakrát vyšší. V rámci vstřícného přístupu přitom Komora výši úhrady oproti skutečným nákladům poměrně razantně snížila.

            Je také pravdou, že data za rok 2017 byla provozovateli Mapy exekucí poskytnuta na základě vzájemné spolupráce bezplatně. Stalo se tak nicméně výhradně mimo režim zákona o svobodném přístupu k informacím. Z tohoto důvodu Exekutorská komora úhradu nepožadovala a ani požadovat nemohla. Vycházela přitom ze vzájemné důvěry v kvalitní spolupráci mezi ní a provozovateli Mapy exekucí založené na oboustranně vyjádřené snaze poskytovat a interpretovat poskytovaná data co možná nejpřesnějším způsobem. Komora tedy v minulosti poskytla Otevřené společnosti pomocnou ruku a data jí v rámci vstřícného postoje poskytla. Bohužel však zvykem mnohých zástupců neziskového sektoru, stejně jako v tomto případě, je jakýkoli vstřícný postoj druhé strany využít ve svůj vlastní prospěch, vyžadovat stále více a více, a následně se podivovat nad tím, že povinný subjekt využije svého práva na úhradu nezbytných nákladů. Dlužno dodat, že Exekutorská komora ČR se nikdy nebránila poskytnutí dat Otevřené společnosti, a to ani v nynějším případě. V souladu s pravidly nastavenými zákonem o svobodném přístupu k informacím pouze využila svého zákonného práva požadovat úhradu nákladů za vyhledání a poskytnutí tak enormně rozsáhlého souboru informací, jaký žadatel v současném případě požaduje. Blíže se k této věci nemůže Exekutorská komora vyjadřovat z důvodu nadále probíhajícího řízení o poskytnutí informace. Lze pouze doplnit, že autor předmětného článku svou práci po žurnalistické stránce nezvládl, neboť zcela nekriticky odříkal neobjektivní informace poskytnuté druhou stranou.

            Závěrem Exekutorská komora podotýká, že Otevřenou společnost opakovaně upozorňovala na problematický charakter poskytovaných dat a na jejich nezbytnou řádnou interpretaci při dalším zpracování a výstupech. Mapa exekucí však data setrvale dezinterpretuje a vyvozuje z nich nesprávné a zcela zavádějící závěry například ohledně míry zadluženosti v konkrétních regionech a podobně. Z tohoto důvodu nemůže Exekutorská komora vyloučit, že v budoucnu realizuje vlastní projekt, v němž budou veškeré údaje řádně interpretovány a budou z nich vyvozovány odpovídající a reálné závěry. 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.