Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR varuje: U neplatných rozhodčích doložek dluh nezaniká!

(PRAHA - 23. května 2019) - V uplynulých týdnech se v médiích objevily informace týkající se tzv. neplatných rozhodčích doložek. Exekutorská komora považuje za nutné uvést některé z nich na pravou míru, aby se dlužníci nedostali kvůli nesprávné interpretaci určitých faktů do dalších problémů. Z vyjádření některých komerčních subjektů mohl vzniknout dojem, že „dluhy vzniklé z neplatných rozhodčích doložek“ není nutné hradit. Povinnost hradit dluh ale nesouvisí s rozhodčím ani exekučním řízením, právním důvodem existence dluhu (a povinnost jej hradit) je úvěrová či jiná smlouva. Jinými slovy dluh z úvěrové smlouvy nezmizí jen tím, že bude zastavena exekuce vedená na základě vadného rozhodčího nálezu. Dlužník v takovém případě musí počítat s tím, že věřitel svoje právo na zaplacení opětovně uplatní, tentokrát u soudu.

Co se stane s dluhy, které vznikly u neplatných rozhodčích doložek?

Zda má někdo povinnost hradit dluh, nesouvisí s rozhodčím ani exekučním řízením. Právním důvodem existence dluhu (a povinnost jej hradit) je úvěrová či jiná smlouva. Jinými slovy dluh z úvěrové smlouvy nezmizí jen tím, že bude zastavena exekuce vedená na základě vadného rozhodčího nálezu. Dlužník v takovém případě musí počítat s tím, že věřitel svoje právo na zaplacení opětovně uplatní, tentokrát u soudu. Ten rozhodne o tom, zda v daném případě povinnost dlužníka je nebo není, a pokud je, tak v jakém rozsahu. Jestli nakonec dojde k určité korekci (např. nepřiznání části příslušenství v případě nadstandardně vysokých úroků), záleží na konkrétních okolnostech případu. Výsledek soudního řízení je těžké předvídat a může se tedy paradoxně stát, že s ohledem na rostoucí příslušenství dluhu bude dlužník muset zaplatit více, než kdyby ho býval uhradil v exekučním řízení.

V jakých případech jsou rozhodčí doložky neplatné? Kdy může dojít k zastavení exekuce na základě starších rozhodčích nálezů?

Nedá se říct obecně, kdy jsou rozhodčí doložky neplatné. Vyjdeme-li z rozhodnutí soudů, které v této souvislosti proběhly, pak mezi nejčastější důvody pro zastavení exekuce vedené na základě starších rozhodčích nálezů patří:

a. nedostatek pravomoci rozhodce k rozhodnutí sporu mezi dlužníkem a věřitelem buď z důvodu nedostatku rozhodčí smlouvy spočívající v nedostatečně určitém vymezení osoby rozhodce či netransparentním způsobem jeho ustanovení

b. nesplnění zákonných podmínek týkajících se osoby rozhodce - typicky existují pochybnosti o tom, zda je rozhodce nepodjatý.

Navíc judikatura soudů se v této otázce stále vyvíjí. Ústavní soud zdůrazňuje, že zastavení takové exekuce je třeba chápat jako prostředek ultima ratio a nelze tedy „jen tak“ připustit zásahy do právní jistoty věřitele. Typicky v případě, když dlužník v průběhu rozhodčího i exekučního řízení včas nevyužil prostředky právní obrany nebo navrhuje zastavení exekuce s výrazným časovým odstupem po oznámení o skončení exekuce, nebude se svým návrhem úspěšný.

Posouzení, zda určitá doložka trpí takovou vadou, že může vést k zastavení exekuce, není tedy jednoduché a je potřeba individuální posouzení každé smlouvy, doložky, rozhodčího nálezu. Což je pochopitelně také drahé a každý dlužník by si měl zvážit případné důsledky a náklady s tím spojené.

Proč se ani v případě neplatných rozhodčích doložek nejedná o nezákonné exekuce?

V médiích se v souvislosti s rozhodčími doložkami objevil termín „nezákonná exekuce“. Ten evokuje, že snad exekutor v takové exekuci postupuje nezákonně. Skutečnost je taková, že jde o exekuce, kde po přezkoumání zákonných předpokladů pro její vedení pověřil soud exekutora vedením exekuce.  Soudní exekutor z vlastní iniciativy exekuční řízení nevede a nemůže vedení exekuce odmítnout. Znamená to tedy, že exekuce byly nařízeny po právu. V těchto exekucích však mohlo dojít k tomu, že vznikl důvod pro zastavení exekuce, což ovšem ještě neznamená, že exekuce byla vedena nezákonně.
Exekutoři jsou především orgány veřejné moci. Stát je zákonem pověřil k tomu, aby vymáhali přiznané nároky. Exekutor není oprávněn (až na malé výjimky) posuzovat, zda nárok je nebo není po právu.

Proč došlo ke vzniku rozhodčích doložek?

Bohužel stát zaspal, když připustil rozmach rozhodčího řízení, v němž byly rozhodovány i spotřebitelské věci. Zejména věřitelé většinou z nebankovního sektoru začali tento způsob řešení sporů hojně využívat, protože nechtěli čekat několik let na vydání rozsudku u obecných soudů. Tohoto prostředku se začalo, byť někdy nevědomky, v některých případech zneužívat - věřitelé požadovali po dlužnících plnění jejich smluvních závazků, zejména chtěli vrátit své peníze. S tímto však v mnoha případech byly spojeny sankce, které jsou nyní předmětem soudních sporů.

Co mají dlužníci dělat, když si neví rady s exekucí u rozhodčích doložek?

Exekutorská komora provozuje několik bezplatných právních poraden (v Praze, Brně, Plzni a Ostravě), kam může přijít kdokoliv s žádostí o pomoc a Exekutorská komora mu poradí, jak svojí obtížnou životní situaci co nejlépe zvládnout. Navíc funguje také online poradna na stránkách www.ekcr.cz.

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.