Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce EK ČR na otevřený dopis organizace Člověk v tísni

 

Člověk v tísni o. p. s.

Šafaříkova 635/24
120 00, Praha 2

 

Vážený pane Hůle,

já osobně, členové prezidia i celý exekutorský stav pozorně sledujeme dění nejen v Parlamentu ČR, ale také v celé společnosti. Jsme si vědomi toho, že všichni prožíváme nelehké chvíle, a uvědomujeme si, jak citlivým tématem jsou v této souvislosti exekuce, zvláště pak ty mobiliární. Právě proto rozhodlo prezidium Exekutorské komory ČR již v říjnu letošního roku, tedy dříve, než o problému začal jednat parlament a jeho orgány, oslovit členy naší profesní komory s celou řadou doporučení, která připojuji k tomuto dopisu. Ujišťuji Vás, že je mezi nimi i apel, aby s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných nebyly prováděny soupisy a zajištění nebo převzetí movitých věcí, a to včetně vyklízení. Naše doporučení jsou dokonce nad rámec úpravy, která se aktuálně v Parlamentu ČR projednává.

Na pravou míru musím uvést Vaše tvrzení o tom, že Exekutorská komora ČR nesouhlasí s moratoriem na mobiliární exekuce. Skutečnost je taková, že Exekutorská komora ČR pouze chtěla omezení tohoto opatření na období, které jí připadá dostačující a vyvážené z hlediska práv dlužníků i věřitelů.

Ke zmíněnému "nepřiměřenému tlaku" soudních exekutorů na povinné bych v první řadě podotkl, že mobiliární exekuce je ze své podstaty nepříjemná a téměř vždy je subjektivně vnímána jako nepřiměřená. Konkrétní případy však lze hodnotit z hlediska zákonnosti pouze na podkladu daného spisového materiálu a audiovizuálních záznamů, které vykonavatelé během mobiliárních exekucí ze zákona povinně provádějí. I Exekutorská komora ČR podněty dostává a všemi se detailně zabývá, z její dohledové činnosti (ale i ministerstva a soudů) nicméně plyne, že drtivá většina mobiliárních exekucí probíhá v souladu se zákonem a etickým kodexem. Současně ale nelze zastírat, že se v rámci dohledové činnosti setká kontrolní komise i s excesivním jednáním vykonavatelů. Pokud je skutečně zjištěno, je řešeno disciplinární cestou. A ujišťuji Vás, že tímto způsobem budeme postupovat i nadále. Enormní tlak před moratoriem Exekutorská komora ČR nezaznamenala, množství důvodných podnětů je v tomto ohledu ve standardních počtech.

Stejně tak nemůžeme souhlasit s tím, že by vykonavatelé a soudní exekutoři požadovali "nesmyslně a nepřiměřeně vysoké částky". Zde nemá vykonavatel jinou možnost než se držet litery zákona, kdy je jeho povinností před započetím soupisu vždy vyzvat povinného k úhradě celé vymáhané částky. Výše této částky je přitom určena exekučním titulem, typicky rozhodnutím soudu.

Závěrem bych tak chtěl pouze zopakovat, že i Exekutorská komora ČR usiluje o to, aby veškeré náležitosti spojené s výkonem exekucí probíhaly v souladu se zákonem a etickým kodexem. 

S přáním hezkého dne,

 

 

JUDr. Vladimír Plášil LL.M.,

prezident Exekutorské komory ČR

 

 

Prezidium Exekutorské komory ČR soudním exekutorům v zájmu ochrany zdraví zaměstnanců soudních exekutorů, účastníků řízení i třetích osob doporučuje:

I. neprovádět soupisy a zajištění nebo převzetí movitých věcí s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných za současného vybavení pověřených zaměstnanců respirátory s odpovídající třídou ochrany (v případě respirátoru s výdechovým ventilem je navíc nutné překrytí rouškou), dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou, případně jednorázovými rukavicemi,

II. při provádění soupisů (a zejména zajišťování) věnovat zvýšenou pozornost komunikačním prostředkům, které mohou sloužit k distanční výuce či výkonu povolání z domova (počítače, tablety, mobilní telefony),

III. neprovádět vyklizení, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných (s náležitým vybavením pověřených zaměstnanců – viz bod I.),

IV. neprovádět osobní doručování písemností, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných, popř. zvolit bezkontaktní způsob doručení u písemností, u kterých je to možné,

V. neprovádět kamenné dražby, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných (s náležitým vybavením pověřených zaměstnanců – viz bod I., a dezinfekčními prostředky pro veřejnost; pravidelně veřejně dostupné prostory dezinfikovat).

 

 


 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.