Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Usnesení sněmu soudních exekutorů

Sněm soudních exekutorů přijímá následující usnesení:


Usnesení č. I exekuční tarif

1. Sněm exekutorů odmítá návrh vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, kterou se novelizuje vyhláška č. 330/2001 Sb. ve znění vloženém do eKlepu dne 30. 12. 2022. 


2. Sněm exekutorů požaduje, aby při nastavení odměňování exekutorů nebyli soudní exekutoři diskriminováni a znevýhodňováni ve srovnání s jinými justičními profesemi, ale také ostatními regulovanými profesemi.


3. Sněm exekutorů požaduje, aby se úprava exekučního tarifu provedla stejným procentuálním násobkem jako u ostatních justičních profesí, jímž byl tarif od 1. ledna 2023 podstatně navýšen.


4. Sněm exekutorů požaduje navýšení minimální odměny v exekuci na peněžité plnění na částku 4 000 Kč a paušální náhrady hotových výdajů na částku 7 000 Kč bez členění podle výše vymáhané povinnosti a bez dalšího snižování odměny a náhrady hotových výdajů při plnění ve lhůtě podle § 46 odst. 6 EŘ.


5. Nad rámec bodů 1 až 4 sněm exekutorů požaduje další modernizaci exekučního tarifu, zejména aby:

exekuční tarif upravoval zvýšení odměny nad základní sazbu ve vazbě na délku a náročnost prováděného úkonu (zejm. délka řízení, počet úkonů a rozsah faktických úkonů peněžitého i nepeněžitého plnění nad obvyklou míru),

byla v případě postupného spojování exekucí zavedena zvláštní paušální náhrada za spojení řízení, minimálně ve výši 500 Kč za každé další řízení podle § 37 odst. 5 EŘ,

byla zavedena paušální náhrada za další vedení exekuce závislá na délce řízení, je-li exekuce vedena déle než tři roky, minimálně ve výši 500 Kč za každý další započatý rok vedení exekuce,

byla zvýšena paušální náhrada za ztrátu času na 100 Kč za každou započatou čtvrthodinu.


6. Sněm exekutorů ukládá prezidiu výše uvedené body prosazovat.

Sněm exekutorů upozorňuje, že nebude-li exekuční tarif upraven podle výše uvedených bodů, vážně hrozí destabilizace justičního systému, zejména pak vymahatelnosti práva. Již dnes z důvodu nekonkurenceschopnosti exekutora na trhu práce, odcházejí z exekutorských úřadů kvalifikovaní zaměstnanci. Z těchto důvodů se rovněž nedaří obsazovat uvolněné exekutorského úřady. Současná cena vstupů nutných k výkonu exekuční činnosti dramaticky převyšuje příjmy exekutora, tím spíše, že jsou současně zvyšovány nezabavitelné částky. Navíc s každou novelou exekučního práva přibývají nové povinnosti, procesní i technické, které vedení řízení výrazně prodražují.  Za těchto podmínek nelze výkon exekuční činnosti provádět, tak jak ukládá exekutorům právní úprava a současně od nich očekávají účastníci řízení, veřejnost a stát.


Sněm soudních exekutorů přijímá následující usnesení:


1.  Sněm exekutorů považuje úpravu § 55 odst. 13 EŘ rozpornou s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

2.  Sněm exekutorů požaduje novelu § 55 odst. 13 EŘ tak, aby soudním exekutorům za úkony spojené se zastavením exekuce podle § 55 odst. 7-11 EŘ náležela náhrada nákladů nejméně ve výši poloviny paušální náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1 ET.  

3. Sněm exekutorů ukládá prezidiu bod 2 tohoto usnesení prosazovat.

 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.