Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 5. díl – bytová družstva (22.10.2012)

Praha, 22. října 2012 (EK ČR) – Novela exekučního řádu změní řadu pravidel. Úpravy se týkají i bytových družstev.
 
Bytové družstvo tvoří členové – družstevníci, kteří mají díky svému družstevnímu podílu svá práva a povinnosti. Ústředním právem člena bytového družstva je nárok na bydlení v bytové jednotce. Jde o nárok, jenž vychází z nájemní smlouvy, kterou družstevník s bytovým družstvem uzavřel. Člen družstva není vlastníkem bytové jednotky, v níž bydlí. Svá práva ovšem může převádět na třetí osoby.
 
Právní úprava dosud nerespektovala odlišnosti bytových družstev, takže se členství postihovalo stejně jako u dalších obchodních společností (např. s. r. o) bez ohledu na to, jaký byt byl člen oprávněn užívat. U dlužníka – člena bytového družstva byl proto exekučně postižen jeho družstevní podíl, po zániku jeho členství družstvo vyplatilo tzv. vypořádací podíl vyčíslený podle obchodního zákoníku. „Ten však mnohdy nedosahuje tržní hodnoty bytové jednotky, a zpeněžení družstevního podílu tak pravidelně bývá pro dlužníka i věřitele nevýhodné,“ upozorňuje Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory ČR.
 
Uvedený problém řeší novela exekučního řádu. Mimo jiné totiž upravuje možnost dražit členská práva v bytových družstvech. „Nově bude družstevní byt zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu v realitní sféře a z výtěžku bude možné uspokojit několikanásobně větší část dluhů. Potíž současné doby je taková, že vypořádací podíl za členství v družstvu je o řád nižší než jeho tržní hodnota. Těží z toho jen bytová družstva, která získají volný byt za směšnou částku. Novela ale díky dražbě podílů v družstvech posílí jak postavení dlužníka, jehož dluh se výrazně sníží, tak věřitele, jehož pohledávka bude uspokojena,“ říká Jiří Prošek.
 
Pokud tedy exekutor rozhodne o zpeněžení družstevního podílu v dražbě, přizve znalce, který určí cenu. Dražební vyhláška se pak doručí nejen dlužníkovi a věřiteli, ale i bytovému družstvu. Navíc další členové družstva budou mít v dražbě předkupní právo. Učiní-li v dražbě stejné nejvyšší podání jako jiný dražitel, příklep bude udělen osobě s předkupním právem. Pokud učiní shodné podání několik členů družstva, rozhodne se mezi nimi losem.

 

 

bytové družstvo před novelou
bytové družstvo po novele
Exekuce členských práv a povinností dlužníka jako člena v bytovém družstvu je prováděna postižením jiných majetkových práv – tzv. „vypořádacího podílu“. Podíl, který se tím uvolní, pak družstvo může prodat za tržní cenu.
Exekuce členských práv a povinností dlužníka jako člena v bytovém družstvu je prováděna dražbou jeho členského podílu.
Členství dlužníka v družstvu zanikne a družstvo vyplatí exekutorovi vypořádací podíl, vyčíslený dle obch. zák. (např. za byt 2kk v Turnově 100.000 Kč).
Členství dlužníka v družstvu zanikne a družstvo mu vyplatí částku vyčíslenou znalcem (např. za byt 2kk v Turnově 1.000.000 Kč). Novým členem družstva se stane vydražitel.
 
 
Exekuci bytových družstev si však nepleťte s exekucí vedenou proti vlastníkovi bytu v rámci společenství vlastníků bytových jednotek nebo s exekucí vedenou přímo proti bytovému družstvu. Rozdíly jsou značné!
 
Příště se v rámci seriálu Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… zaměříme na exekuci pozastavením řidičského oprávnění. Sledujte prosím i naše webové stránky www.ekcr.cz. Najdete na nich novou sekci Exekutoři radí!, kterou denně rozšiřujeme o nové rady a návody, jež by veřejnosti měly pomoci orientovat se v základních pojmech exekučního řízení.
 
 
Slovníček použitých pojmů:
 
dražba – způsob zpeněžení věcí; prodej, kdy se v určený den nabízí určitá věc ke koupi neurčitému počtu zájemců a prodá se pak tomu, kdo nabídne nejvyšší částku; z výtěžku dražby je uspokojena pohledávka věřitele
 
dražební vyhláška – dražební vyhláška k prodeji movitých věcí nebo nemovitostí je dokumentem soudního exekutora, kde jsou uvedeny skutečnosti jako čas a místo dražby, označení předmětu dražby a příslušenství, výsledná cena, nejnižší podání apod.; dražební vyhláška se zveřejňuje na úřední desce exekutora, na Portálu dražeb (www.portaldrazeb.cz) a v Centrální evidenci exekucí (www.ceecr.cz)
 
dražitel – účastník dražby; zájemce o draženou věc, který je k dražbě připuštěn, zpravidla na základě složení dražební jistoty
 
nejnižší podání – nejnižším podáním se rozumí minimální částka, za kterou je možno předmět dražby vydražit; v případě dražby movitých věcí je nejnižší podání určeno částkou ve výši 1/3 rozhodné ceny; v případě dražby nemovitostí ve výši 2/3 výsledné ceny nemovitosti
 
odhadní cena – má-li být přistoupeno k dražbě movité věci, stanoví soudní exekutor její obvyklou cenu; od takto určené ceny je odvozeno nejnižší podání, které je stanoveno dražební vyhláškou; (v případě dražby nemovitostí zjišťuje obvyklou cenu ustanovený znalec)
 
Portál dražeb – portál provozovaný Exekutorskou komorou; eviduje veškeré exekuční dražby nemovitostí movitých věcí a podniků (www.portaldrazeb.cz)
 
právní moc – vlastnost rozhodnutí, která jej činí konečným a závazným pro účastníky; nastává doručením rozhodnutí všem účastníkům a uplynutím případné lhůty pro podání řádného opravného prostředku (nejčastěji odvolání)
 
příklep – vydáním usnesení o příklepu exekutor stvrzuje, kdo je novým vlastníkem předmětu prodávaného v dražbě
 
vydražitel – dražitel, kterému byl udělen příklep, tedy ten, který uskutečnil nejvyšší podání a vydražil tím draženou věc
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.