Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Dnes nabývá účinnosti novela exekučního řádu (01.01.2013)

Praha, 1. ledna 2013 (EK ČR) – Dnes nabývá účinnosti novela exekučního řádu a občanského soudního řádu. V exekucích dochází k převratným změnám. Exekutorská komora představuje 10 nejvýznamnějších novinek:
 
     Předžalobní výzva
1. Po Novém roce by už nemělo dojít k tomu, že věřitel podá žalobu na dlužníka bez toho, aby ho upozornil na dluh. Minimálně se sedmidenním předstihem mu bude muset poslat předžalobní výzvu. Dlužník se tak dozví, že by měl zaplatit, a vyhne se tak zbytečným nákladům na odměnu advokáta, jehož si najal věřitel.
 
     Slučování exekucí
2. „Další podstatnou změnou je spojování exekucí kvůli bagatelním pohledávkám, které jsou vedeny proti jednomu dlužníkovi jedním věřitelem. V nadsázce tak bude platit, že čím víc exekucí bude dlužník mít, tím víc ušetří,“ říká prezident Exekutorské komory Jiří Prošek. Spojování exekucí vedených u jednoho exekutora bude automatické, o sloučení exekucí vedených u různých exekutorů rozhodne soud na návrh dlužníka. Nutno upozornit, že ke spojení dluhu by mělo docházet už u věřitele, příp. u soudu. Spojení ve fázi exekuce je poslední možností.
 
     Jednodušší obrana
3. Proti exekuci bylo možné bránit se dvěma prostředky. Teď se odvolání a návrh na zastavení sjednocují v jeden univerzální obranný nástroj.
 
     Odlehčení soudů
4. Exekuci už nebude nařizovat soud podle dosavadních pravidel, vysvětluje Mgr. Ing. Jiří Prošek: „Nyní to bude fungovat tak, že soud pověří exekutora formou opatření. Exekutor o tom následně zpraví dlužníka. V případě, že dlužník bude chtít protestovat, podá návrh na zastavení. Princip bude podobný jako u dědictví u notáře.“ Významné odbřemenění soudů vítají i sami soudci.
 
     Postižení účtu a mzdy manžela
5. Pokud bude vymáhán dluh spadající do společného jmění manželů, je ode dneška možné postihnout i bankovní účet a mzdu manžela/lky dlužníka. Tyto peníze totiž tvoří tzv. společné jmění manželů. Příjmy manželů jsou z hlediska práva v době trvání svazku společné, za dluhy odpovídají manželé společně. Manželům ale zbývají nezabavitelné částky, které jsou v novém roce vyšší.
 
     Správa nemovitosti
6. Soudní exekutor může postihnout dlužníkovu nemovitost správou. „Nový institut správy nemovitosti bude alternativou k jejímu prodeji v exekuční dražbě. Vůči dlužníkům bude šetrnější a méně invazivní. Smyslem je uspokojit pohledávku věřitele z užitků plynoucích z nemovitosti,“ dodává viceprezident Exekutorské komory David Koncz. Činěna budou taková opatření, aby byl objekt řádně a úspěšně hospodářsky užíván. Např. nájemník už nebude posílat nájem dlužníkovi v exekuci, ale na účet soudního exekutora. Dále lze vypovědět a uzavřít nové smlouvy, kterými jsou zajištěny dodávky energií, nebo pojistné smlouvy. „Stávající nájemníci nemovitosti se ale obávat nemusejí. Nařízení správy nemovitosti nemá na jejich nájemní smlouvy vliv, soudní exekutor je může měnit pouze za stejných podmínek jako vlastník,“ doplňuje David Koncz.
 
     Předražek
7. Novela vzkřísila institut předražku. Najde-li se po exekuční dražbě kdokoliv, kdo složí minimálně o 25 % vyšší částku než vydražitel, udělí se příklep této osobě. Cílem je získat z prodeje nemovitosti co nejvíce peněz, a uspokojit tak pohledávku věřitele. Čím dráž se nemovitost prodá, tím spokojenější je i dlužník, kterému se tak podaří uhradit víc dluhů, případně mu připadne zbylá částka.
 
     Natáčení exekuce
8. Nový zákon stanovuje pravidla pro natáčení průběhu exekuce probíhající formou soupisu movitých věcí. Pokud dlužník požádá, aby exekuce byla natáčena, musí tak exekutor či jeho zaměstnanec učinit. Videozáznam nebo audiozáznam pak exekutor může pořídit i na základě vlastního rozhodnutí. „Natáčení mobiliárních exekucí vnímáme jako další pomůcku, díky které bude možné předcházet eventuální agresi ze strany dlužníků vůči vykonatelům. Zaměstnanci exekutorských úřadů se už nebudou muset obávat křivých obvinění z nekorektního chování vznesených ex post. Pro Exekutorskou komoru budou pořízené záznamy užitečným podkladem v případě nutnosti přezkoumat, prověřit a prošetřit postup vykonavatelů,“ dodává prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.
 
     Konec zneužívání pojmu exekuce ze strany vymahačů
9. Novinkou je i zákaz používat pojmy „exekutor“ či „exekuce“ pro firmy podivného charakteru, které se zabývají neinstitucionalizovaným vymáháním dluhů. Inkasní agentury a další vymahači tak počínaje dneškem nemohou nazývat své podniky „exekuční kanceláře“ atp. V praxi totiž docházelo ke klamání věřitelů i dlužníků. Zákon tedy jasně stanovuje, že exekuce je konkrétní způsob vymáhání pohledávky prostřednictvím soudního exekutora. Tomu, kdo toto poruší, hrozí pokuta ve výši 200.000 korun.
 
     Dražba podílů v bytových družstvech
10. Exekuce členských práv dlužníka jako člena v bytovém družstvu může být nově prováděna dražbou jeho členského podílu. Jeho členství v družstvu tak zanikne. Novým členem družstva se stane vítěz dražby. „Nově bude družstevní byt zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu v realitní sféře a z výtěžku bude možné uspokojit několikanásobně větší část dluhů. Potíž předchozí úpravy byla taková, že vypořádací podíl za členství v družstvu byl o řád nižší než jeho tržní hodnota. Např. vypořádací podíl za byt 2kk v Turnově činí 100.000 korun. Z toho těžila jen bytová družstva, která získala volný byt za směšnou částku. Novela ale díky dražbě podílů v družstvech posiluje jak postavení dlužníka, jehož dluh se výrazně sníží, tak věřitele, jehož pohledávka bude uspokojena,“ říká Jiří Prošek.
 
Mezi další novinky, které novela zákona uvádí v život, patří např. zařazení domácích mazlíčků mezi exekučně nepostižitelné věci, možnost pozastavit řidičské oprávnění neplatiči výživného na nezletilé dítě, stanovení limitu pro cestovní náklady soudního exekutora, zrušení exekutorských zápisů či možnost dražit movité věci elektronicky.
 
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.