Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce EK ČR ke zveřejnění analýzy ministerstva spravedlnosti ke snížení tarifu

Ministerstvo spravedlnosti (MSp) na svém webu zveřejnilo analýzu, na základě které našlo údajný prostor pro dramatické snížení exekučního tarifu. Z této analýzy vycházela prezentace ministra spravedlnosti na mimořádném sněmu Exekutorské komory 12. května, ve které představil plánované snížení exekučního tarifu. EK ČR považuje modelové situace a výstupy analýzy za chybné.
 
Odborníci Exekutorské komory a přizvaní experti se budou analýzou důkladně zabývat, již teď je ale patrných několik závažných zkreslení reálné situace.
Stěžejní chybou analýzy je, že ekonomické výsledky exekutorů poměřuje s takovým „modelovým úřadem“, který vede průměrných 2400 nových exekucí ročně, z nichž má již ten samý rok vymožitelnost 25%. V praxi je těchto výsledků dosahováno nikoli během jednoho roku, ale v průběhu několika let. Tento závěr potvrzuje i samo MSp ve své analýze, ve které výslovně uvádí: k vymožení pohledávek nedojde v rámci konkrétního řízení okamžitě v prvním roce po jeho zahájení, ale zpravidla se bude jednat zhruba o pět let.
Po celou tuto dobu musí exekutor hradit náklady, které jsou generovány všemi běžícími exekucemi. Vymožitelnost každého případu však s postupem doby dramaticky klesá,“ uvedla Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR a dodala: „Je zcela nepřijatelné, aby ministerstvo na místo reálné analýzy přistoupilo k účelovému zjednodušení dat a docházelo tak k závěrům, které se se skutečností zcela míjí.“
 
Současných 157 exekutorských úřadů má ročně průměrně 5.000 nových exekucí, tedy více než dvojnásobek ministerstvem uvažovaného objemu na jeden úřad a rok. Vedle toho MSp opomnělo, že exekutorské úřady obhospodařují 4,5 milionu neskončených exekucí. Spočítalo analýzu tak, jakoby se exekuce vedly jen jeden rok na místo obvyklých pěti a více let.
„V těchto řízeních musí soudní exekutor vykonávat průběžně úkony a hradit s tím související mandatorní náklady – na mzdy zaměstnanců, informační systémy, součinnostní dotazy, poštovné, náklady na cesty. Průměrný úřad potřebuje na tuto agendu nejméně 20 zaměstnanců,“ zdůraznila Pavla Fučíková a dodala: „Navíc údaje z Generálního finančního ředitelství, které sloužily jako podklad pro ministerské výpočty, se týkají pouze 122 subjektů, zatímco exekutorských úřadů je 157. MSp účelově rozdělilo výsledky největších úřadů mezi ostatní exekutorské úřady, které ani zdaleka takovýchto výsledků nedosahují. Modelový úřad, jak jej představuje MSp, tedy úřad bez uvažovaných nákladů na 3 desítky tisíc spisů převzatých z 15 leté historie, je naprosto nereálný."
 
Ministerstvo navíc u všech položek používá při výpočtech aritmetický průměr, což je údaj zcela nevypovídající. Je třeba spočítat medián, tedy střední hodnotu, resp. nejobvyklejší výskyt a eliminovat extrémní hodnoty. Ministerstvo ve svých kalkulacích zahrnuje do příjmů exekutora též daně a odvody, jejichž skutečným příjemcem je stát.
 
Exekutorská komora i nadále konstatuje, že prostor pro snížení tarifu neexistuje a pokud by se tak nakonec stalo, mohlo by to ohrozit vymahatelnost práva v České republice.
 
 
Mgr. Petr Vorlíček
tiskový mluvčí Exekutorské komory ČR
 
mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.