Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Výběrové řízení na obsazení 2 uvolněných a 2 dosud neobsazených exekutorských úřadů

Ministr spravedlnosti na základě rozhodnutí ze dne 30. 7. 2012 vyhlašuje podle § 8 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení 2 uvolněných a 2 dosud neobsazených exekutorských úřadů – konkrétně :

1/  uvolněného Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu Plzeň - jih  (1) - úřad uvolněn odvoláním dosavadního soudního exekutora na jeho vlastní žádost, a to ke dni 31. 12. 2011

2/  dosud neobsazeného Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu v Sokolově  (1)

3/  uvolněného Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu ve Zlíně  (1) – úřad uvolněn odvoláním dosavadního soudního exekutora rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 19.6.2012, č.j. 413/2007-PERS-SO/16, které nabylo právní moci dne 8.7.2012

4/  dosud neobsazeného Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou  (1).

 

             Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní podmínky stanovené § 9 exekučního řádu a doručí ve stanoveném termínu řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně požadovaných příloh.

            Veškeré přílohy dokládající právní praxi, nesmí být starší jednoho měsíce.

            V případě advokátů, soudců, státních zástupců, kteří činnost nevykonávají nejméně 3 roky, musí být navíc doložen výpis ze seznamu advokátních koncipientů a rovněž potvrzení advokáta, v jakém období byla u něho uchazečem koncipientská praxe fakticky vykonávána, či potvrzení o výkonu justičního nebo právního čekatele, asistenta soudce, event. výkonu jiné právní praxe, apod., vše rovněž nikoliv starší jednoho měsíce.

            V případě exekutorských kandidátů potvrzení Exekutorské komory ČR o zapsání uchazeče v seznamu exekutorských koncipientů a následně v seznamu exekutorských kandidátů a rovněž potvrzení exekutora o vlastním výkonu a délce koncipientské a kandidátské praxe, vše nikoliv starší jednoho měsíce.

            Přihlášky do výběrového řízení spolu s přílohami je nutné doručit Ministerstvu spravedlnosti, justičnímu odboru, Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2 v termínu  nejpozději do  20.  9.  2012   (do  17.00 hodin)  včetně.

            Uchazeči, jejichž přihlášky do výběrového řízení nebudou doručeny na Ministerstvo spravedlnosti ve shora uvedené pevně stanovené hmotněprávní lhůtě, či nebudou současně v této lhůtě doručeny s požadovanými přílohami a budou tak neúplné, budou z výběrového řízení bez dalšího vyřazeni.

            Formulář přihlášky, se specifikací požadovaných příloh, je k dispozici ke stažení na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti  (www.justice.cz).

            Uchazeč je oprávněn přihlásit se k účasti ve výběrovém řízení na obsazení více exekutorských úřadů – v tomto případě na čtyři exekutorské úřady. Přihlášky na každý exekutorský úřad musí být podány samostatně včetně všech příloh.

            Strukturovaný životopis a projekt zajištění chodu obsazovaného úřadu musí být předloženy ke každé přihlášce v 6 (šesti) vyhotoveních – tj. pro 5 členů výběrové komise a jednou k založení do spisu.

            Jednání výběrové komise se uskuteční v sídle Ministerstva spravedlnosti v Praze 2, Vyšehradská 16  v týdnu od 22. 10. 2012.

            Uchazeči, kteří splní podmínky pro zařazení do výběrového řízení, budou o místě a datu konání výběrového řízení zvlášť písemně vyrozuměni.

            Podrobnosti výběrového řízení upravuje Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 31. 12. 2010 čj. 745/2010-OJ/SO/4, kterou se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení na obsazení exekutorského úřadu a Metodika.  Jejich znění je k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.