Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

1. Exekuční slovníček

bezplatné poradny – Exekutorská komora poskytuje všem zájemců bezplatné právní rady o exekucích; poradny provozuje v Brně, Praze a Plzni
 
Centrální evidence exekucí – veřejný seznam, který provozován Exekutorskou komorou; do CEE exekutoři zapisují pravomocná usnesení soudu o nařízení exekuce, usnesení soudu o zastavení a o odkladu exekuce a další stanovené údaje (www.ceecr.cz)
 
dražba – způsob zpeněžení věcí; prodej, kdy se v určený den nabízí určitá věc ke koupi neurčitému počtu zájemců a prodá se pak tomu, kdo nabídne nejvyšší částku; z výtěžku dražby je uspokojena pohledávka věřitele
 
exekuční příkaz – rozhodnutí exekutora o konkrétním způsobu provedení exekuce; jedná-li se o peněžitou pohledávku, provádí se exekuce přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, zřízením exekutorského zástavního práva, prodejem movitých věcí či nemovitostí
 
exekuční řád, občanský soudní řád – zákonné úpravy postupu soudního exekutora
 
exekuční řízení – řízení, v němž je postihován majetek dlužníka a na základě rozhodnutí soudu vymáhána pohledávka věřitele
 
exekuční titul – rozhodnutí (zpravidla soudu) nebo jiná veřejná listina, které ukládá dlužníkovi povinnost nebo potvrzuje existenci pohledávky; nutný předpoklad pro nařízení exekuce
 
Exekutorská komora ČR – stavovská organizace profesní samosprávy sdružující soudní exekutory (www.ekcr.cz)
 
exekutorský úřad – úřad, do něhož ministr spravedlnosti jmenoval soudního exekutora; sídlí v obvodu některého z okresních soudů
 
fikce doručení – ačkoliv si dlužník úřední zásilku fakticky nepřevezme, považuje se po uplynutí 10 dnů za doručenou; současná podoba tohoto systému platí od roku 2009
 
mobiliární exekuce – terénní vymáhání pohledávky spočívající v soupisu movitého majetku dlužníka
 
movitá věc – hmotné předměty způsobilé exekučního postihu
 
návrh na nařízení exekuce – exekuční řízení se zahajuje na návrh věřitele; o návrhu musí rozhodnout příslušný soud nejpozději do 15 dnů; součástí návrhu musí být i určení exekutora, který má exekuci provést
 
nemovitost – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem; objekty způsobilé exekučního postihu
 
oprávněný – věřitel, jehož pravomocně přiznaná pohledávka nebyla dobrovolně uhrazena; pouze tato osoba může podat návrh na nařízení exekuce
 
plátce mzdy – je-li rozhodnuto o provedení exekuce srážkami ze mzdy či jiných příjmů dlužníka, je plátce mzdy povinen provádět srážky až do celkové výše vymáhané částky; nese odpovědnost za správný výpočet srážky a její převedení na účet soudního exekutora
 
Portál dražeb – portál provozovaný Exekutorskou komorou; eviduje veškeré exekuční dražby nemovitostí movitých věcí a podniků (www.portaldrazeb.cz)
 
povinný – dlužník, který řádně a včas nesplnil povinnost uloženou v soudním rozhodnutí či jiném exekučním titulu
 
právní moc – vlastnost rozhodnutí, která jej činí konečným a závazným pro účastníky; nastává doručením rozhodnutí všem účastníkům a uplynutím případné lhůty pro podání řádného opravného prostředku (nejčastěji odvolání)
 
přikázání pohledávky – způsob provedení exekuce, kterým je postižena pohledávka dlužníka u třetí osoby
 
příklep – vydáním usnesení o příklepu exekutor stvrzuje, kdo je novým vlastníkem předmětu prodávaného v dražbě
soudní exekutor – úřední osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem, v rámci něhož exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů dle exekučního řádu; exekutorem může být jmenován pouze občan České republiky, který mimo jiné má vysokoškolské právnické vzdělání, je bezúhonný, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi a složil exekutorskou zkoušku
 
společné jmění manželů – majetková jednota manželů tvořena majetkem a závazky nabytými za trvání manželství; ze zákona lze exekučně postihnout i majetek patřící do společného jmění manželů, účastníkem řízení se pak stává i manžel(-ka) dlužníka
 
srážky ze mzdy – způsob provedení exekuce založený na příkazu zaměstnavateli (plátci mzdy) dlužníka, aby část mzdy dlužníka, vypočtenou podle zákonných pravidel, srazil a poukázal soudnímu exekutorovi na úhradu dluhu
 
usnesení o nařízení exekuce – rozhodnutí exekučního soudu, jímž soud za splnění zákonných předpokladů nařizuje exekuci a pověřuje exekutora jejím provedením
 
vymahač – zaměstnanec různých inkasních agentur a vymahačských firem, jenž nemá se soudními exekutory nic společného; nemá žádné pravomoci, jimiž dle exekučního řádu disponuje exekutor; nemůže žádným způsobem postihovat majetek dlužníka, není ve svém postupu vázán na existenci exekučního titulu, nemusí se řídit procesními pravidly
 
vylučovací žaloba – obranný prostředek pro osoby, jejichž majetek exekutor sepsal v domnění, že jde o věc dlužníka; cílem je navrácení majetku postiženého exekucí osobě, která žalobu podala; vylučovací žalobě předchází návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu
 
vyklizení nemovitosti – způsob provedení exekuce spočívající ve vykázání osob užívajících nemovitost bez právního důvodu a vystěhování věcí nacházejících se v nemovitosti
 
vykonavatel – zaměstnanec exekutora, který může být pověřen prováděním určitých úkonů; zpravidla se jedná o výjezdy do míst, kde se zdržují povinní, za účelem soupisu movitých věcí; vykonavatel se při provádění mobiliární exekuce musí prokázat služebním průkazem, usnesením o nařízení exekuce a exekučním příkazem
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.