Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

12. Exekuci nařizuje soud na návrh věřitele

Samotné exekuční řízení se zahajuje na návrh. O návrhu musí soud rozhodnout nejpozději do 15 dnů od jeho předložení. Návrh musí podat věřitel a může jej podat buď přímo exekutorovi, nebo příslušnému exekučnímu soudu s určením exekutora, který má exekuci provést. Věřitel může rovněž využít možnost, aby pro něj návrh na provedení exekuce sepsal přímo exekutor na základě předložených listin.
 
Co musí návrh obsahovat?
 
- jména, příjmení a bydliště účastníků
- uvedení skutečnosti o tom, kdo návrh činí, které věci se návrh týká, co navrhovatel sleduje
- datum a podpis
- označení exekutora, který má být soudem pověřen k provedení exekuce, popř. soudu, jemuž je určen, pokud je návrh podáván přímo soudu a nikoliv exekutorovi
- označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, uvedení rozsahu, v jakém byla povinnost splněna, a také důkazy, kterých se věřitel dovolává
 
Listiny, které je třeba předložit exekutorovi:
- návrh na nařízení exekuce
- originál nebo ověřená kopie exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti
- plná moc, pokud je návrh podáván v zastoupení
- listiny prokazující přechod nebo převod pohledávky
 
S výjimkou podání návrhu na nařízení exekuce k soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního stupně, musí být k návrhu na nařízení exekuce připojen originál nebo úředně ověřená kopie exekučního titulu s doložkou vykonatelnosti, popř. stejnopis notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti.
 
 
Smlouva o provedení exekuce
 
Vztah mezi věřitelem a exekutorem je upraven v písemné smlouvě. Tato smlouva:
  1. určuje jasná pravidla pro nakládání s výtěžkem exekuce,
  2. určuje způsob započtení vymožených plateb na jednotlivá plnění,
  3. stanovuje komunikační kanál se soudním exekutorem,
  4. stanovuje jasná pravidla uspokojení nároků v případě bezvýsledné exekuce.
 
 
Po podání návrhu na nařízení exekuce je druhou fází rozhodování o nařízení exekuce samotné.
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.