EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2019
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

13. Jednotlivé fáze exekučního řízení

Pokud soud vyhoví návrhu věřitele na zahájení exekuce, spolu s vydáním usnesení o nařízení exekuce pověří provedením exekuce vybraného soudního exekutora. Exekutor doručení usnesení o nařízení exekuce účastníkům řízení a dalším relevantním subjektům. Dlužníkovi zároveň začne běžet 15denní lhůta, během které má šanci uhradit dluh za zvýhodněných podmínek – o 50 % se snižuje odměna soudního exekutora a náhrady jeho hotových výdajů.
 
 
Jak probíhá exekuční řízení?
 
1. Návrh na provedení exekuceVěřitel nejprve podá návrh na zahájení exekučního řízení. Musí však disponovat vykonatelným exekučním titulem.
  
2. Usnesení o nařízení exekuce – Soud návrhu věřitele vyhoví tím, že vydá usnesení a pověří soudního exekutora provedením svého rozhodnutí. Exekutor vyzve dlužníka k dobrovolné úhradě dluhu do 15 dnů a současně dohledává majetek dlužníka, který by bylo možné exekučně postihnout. Součástí usnesení o nařízení exekuce je také rozhodnutí soudu o tom, že dlužníkovi zakazuje nakládat s majetkem. Jedná se o tzv. generální inhibitorium.
 
3. Vydání exekučního příkazu – O způsobu provedení exekuce rozhoduje exekutor. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k samotnému provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v exekučním řádu. Ihned po vydání usnesení o nařízení exekuce může exekutor vydat exekuční příkaz. Jeho vydání má řadu zásadních důsledků:
 
a) Upřesňuje se jím, který majetek bude postižen, a vyplývá z něj i způsob provedení exekuce.
b) Důsledkem doručení exekučního příkazu dlužníkovi či poddlužníkovi je bezvýjimečné inhibitorium, tedy bezvýjimečný zákaz dlužníkovi nakládat s majetkem, který je postižen exekučním příkazem.
c) Okamžik doručení exekučního příkazu určuje pořadí prováděné exekuce při konkurenci více druhů exekuce (správní, výkonu rozhodnutí, provádění exekuce). Exekuční příkaz ovšem může být vydán pouze na majetek, který je přesně určen a exekutor jej tedy zná. Na majetek, který exekutor nepostihl exekučním příkazem, se dále vztahuje generální inhibitorium jako důsledek nařízení exekuce soudem a dlužník může tohoto majetku použít k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti.
 
Zda budou vydané exekuční příkazy realizovány a jakou formou, může dlužník ovlivnit svým aktivním přístupem.
 
4. Některá z forem obrany dlužníka proti exekuci
a)      odvolání (proti usnesení o nařízení exekuce)
b)      návrh na zastavení exekuce (buď v částečném, či plném rozsahu)
c)      návrh na odklad exekuce
d)      uplatnění námitky podjatosti exekutora
 
5. Samotné provádění exekuce poté, co bylo zamítnuto odvolání, návrh na zastavení či odklad apod.
 
6. Vymožení nákladů exekuce a jejich vyplacení věřiteli
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2019 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.