Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

14. Jak exekutor zjišťuje majetek dlužníka?

Zjišťování majetku
 
V momentě, kdy soud vydá usnesení o nařízení exekuce, začne exekutorský úřad hledat majetek dlužníka, který by bylo lze postihnout. Zjišťuje majetkové poměry dlužníka (např. u zdravotních pojišťoven, zaměstnavatele, u bank, na katastru nemovitostí, v evidence vozidel či plavebním rejstříku atd.) a volí, jakými způsoby bude exekuci provádět.
 
Většinu dotazů na majetek dlužníka pokládá exekutorský úřad tzv. od stolu. Jde o prohledávání evidence různých rejstříků a také o tzv. součinnosti.
 
 
Součinnost
 
Součinnost třetích osob je novinka, kterou zavedl exekuční řád. Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby jsou povinni sdělit exekutorovi údaje o majetku dlužníka, které jim jsou známy z jejich úřední činnosti.
 
-        Policie České republiky je povinna poskytnout exekutorovi na jeho žádost ochranu a součinnost při výkonu exekuční činnosti.
-        Banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, fondy (penzijní pojištění), obchodníci s cennými papíry jsou povinni sdělit exekutorovi údaje o číslech účtů dlužníka a údaje o majetku, věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech dlužníka.
-        Pošta je povinna oznámit exekutorovi zejména totožnost osob, které si pronajímají poštovní přihrádky nebo jiná doručovací místa, údaje o počtu došlých zásilek a jejich odesílatelích či úhrn peněžních prostředků docházejících dlužníkovi poštou.
-        Provozovatelé telekomunikačních služeb jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost telefonní, dálnopisné a telefaxové stanice užívané povinným a údaje o nich.
-        Pojišťovny jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost výplaty pojistných plnění ve prospěch dlužníka…
 
Všechny žádosti o součinnost musí exekutorský úřad podložit usnesením o nařízení exekuce. Zjistí-li se díky tomuto dotazování nějaký majetek, vydá exekutor exekuční příkaz.
 
 
Věřitel nemusí dohledávat majetek dlužníka
 
Institut soudních exekutorů působí vedle dřívějšího soudního výkonu rozhodnutí, prováděného soudem. Oproti soudnímu výkonu rozhodnutí přináší institut soudního exekutora věřitelům i tu výhodu, že nemusejí znát konkrétní majetek dlužníka, ani navrhovat soudu konkrétní způsob provedení exekuce (např. přikázáním pohledávky z bankovního účtu dlužníka, prodejem nemovitosti, srážkami ze mzdy). Návrh na nařízení exekuce podá věřitel pouze obecně. Konkrétní zjištění majetku dlužníka a zvolení způsobu provedení exekuce je věcí exekutora. Ten exekuci provádí vydáváním exekučních příkazů.
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.