Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

18. Samotné provádění exekuce – vymáhání peněžité a nepeněžité pohledávky

Soudní exekutor může provést exekuci v jednom exekučním řízení více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby (např. prodejem nemovitosti, přikázáním pohledávky apod.), a to i současně. Způsob provedení exekuce přitom určuje soudní exekutor. Věřitel tak nemusí, jako tomu bylo před rokem 2001, kdy výkony rozhodnutí prováděly pouze soudy, označovat soudu exekučně postižitelný majetek dlužníka a  čekat na výsledek jednoho způsobu exekuce, než započne s jiným.
 
V rámci exekučního řízení sám exekutor provádí zjišťování exekučně postižitelného majetku dlužníka a dle zjištěného majetku může být exekuce souběžně prováděna více způsoby. Dlužník tedy nemůže namítat (tak jako u výkonu rozhodnutí), že exekuce je prováděna způsobem zjevně nevhodným, protože sám zákon (exekuční řád) dává exekutorovi možnost provádět exekuci najednou několika způsoby, samozřejmě vždy při respektování zásady přiměřenosti exekuce. Pokud máte za to, že exekuce je přesto prováděna v nepřiměřeném rozsahu, můžete u pověřeného soudního exekutora podat návrh na její zastavení v rozsahu, se kterým nesouhlasí. Pokud exekutor tomuto návrhu nevyhoví, bude o vašem návrhu vždy rozhodovat příslušný soud.
 
Způsoby provádění exekuce v exekučním řádu jsou v základu shodné s občanským soudním řádem, exekuční řád však v rámci jednotlivých způsobů provádění exekuce přináší řadu výjimek a odlišných postupů při provádění exekucí soudním exekutorem, které zefektivňují a urychlují vymáhání pohledávek, a zná také některé "nové" způsoby provádění exekuce.
 
Výslovně připouští exekuci postižením podílu dlžníka jako společníka nebo komanditisty ve společnosti a exekuci postižením členských práv a povinností dlužníka jako člena v družstvu. Dále je výslovně připuštěna exekuce prodejem zástavy a je připuštěna exekuce postižením patentů, průmyslových vzorů, ochranných známek a licencí. Do doby zpeněžení těchto práv vykonává všechna práva exekutor. V neposlední řadě lze provést exekuci na cenné papíry, u které má, podle povahy cenného papíru, exekutor možnost buď vyzvat toho, kdo má plnit, aby odpovídající plnění odevzdal exekutorovi, nebo se postará o jejich zpeněžení převodem na třetí osobu.
 
Soudní exekutor může při vymáhání peněžité pohledávky použít tyto způsoby exekuce:
-             exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů
-             exekuce přikázáním pohledávky (jde zejména o bankovní účty, obchodní podíly apod.)
-             exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech
-             exekuce prodejem movitých věcí, nemovitostí či podniků
 
Způsoby provedení exekuce jsou uvedeny v exekučním řádu, realizují se vydáním exekučního příkazu. Exekuční příkaz, který lze vydat ihned poté, co soud nařídí exekuci, slouží k postihu v příkaze označeného majetku či příjmu dlužníka. Zda budou vydané exekuční příkazy realizovány, příp. jakou formou, může dlužník ovlivnit svým aktivním přístupem. Pokud např. do 15 dnů od doručení prvotní výzvy k dobrovolnému plnění uhradí dlužnou částku, snižuje se odměna soudního exekutora na polovinu. V případě vymáhání tzv. bagatelních pohledávek se na polovinu snižuje i náhrada jeho hotových výdajů. Vše si lze orientačně spočítat díky kalkulačce Exekutorské komory, z níž je patrné, které položky tvoří náklady exekuce. Nejedná se totiž jen o odměnu exekutora, ale i o odměnu advokáta, jehož si najal věřitel v rámci nalézacího a následně exekučního řízení, a také o DPH. Primárně však soudní exekutoři volí srážky ze mzdy a postižení bankovního účtu dlužníka.
 
 
Soudní exekutor může při vymáhání nepeněžité pohledávky použít tyto způsoby exekuce:
 
-        exekuce vyklizením (bytu neoprávněně užívaného dlužníkem)
-        exekuce odebráním věci
-        exekuce rozdělením společné věci
-        exekuce provedením prací a výkonů
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.