Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

24. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti je listina, kterou vydává soudní exekutor k zajištění nemovitosti dlužníka. Smyslem je zpeněžení nemovitosti v dražbě. K té však nemusí dojít, pokud nejpozději do zahájení dražby uhradíte dlužnou částku nebo předložíte jiný exekučně postižitelný majetek.
 
Poznámka o vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti se zasílá katastru nemovitostí, který ji zaeviduje do listu vlastnictví. Jde o varování třetím osobám, které by měly zájem o koupi nemovitosti.
 
Na jednu nemovitost může být vydáno více exekučních příkazů k prodeji nemovitosti. Dražba se však může konat jen na základě jednoho (prvního) příkazu. Další věřitelé se mohu přihlásit do výtěžku dražby.
 
O ceně nemovitosti rozhoduje znalec, kterého soudní exekutor ustanoví. Vyvolávací cena pak činí dvě třetiny ceny odhadní.
 
Veškeré dražby jsou transparentně zveřejňovány, a to na Portálu dražeb, který provozuje Exekutorská komora.
 
Kromě klasických dražeb se konají i dražby elektronické.
 
 
Podrobnosti o exekučním příkazu prodejem nemovitosti si poslechněte i v pořadu Vyznejte se v exekucích! Českého rozhlasu Region: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2731959.
 
 
Další pojmy, které s exekučním příkazem k prodeji nemovitosti souvisejí:
 
dražba – způsob zpeněžení věcí; prodej, kdy se v určený den nabízí určitá věc ke koupi neurčitému počtu zájemců a prodá se pak tomu, kdo nabídne nejvyšší částku; z výtěžku dražby je uspokojena pohledávka věřitele
 
dražební vyhláška – dražební vyhláška k prodeji movitých věcí nebo nemovitostí je dokumentem soudního exekutora, kde jsou uvedeny skutečnosti jako čas a místo dražby, označení předmětu dražby a příslušenství, výsledná cena, nejnižší podání apod.; dražební vyhláška se zveřejňuje na úřední desce exekutora, na Portálu dražeb (www.portaldrazeb.cz) a v Centrální evidenci exekucí (www.ceecr.cz)
 
dražitel – účastník dražby; zájemce o draženou věc, který je k dražbě připuštěn, zpravidla na základě složení dražební jistoty
 
exekuční příkaz – rozhodnutí exekutora o konkrétním způsobu provedení exekuce; jedná-li se o peněžitou pohledávku, provádí se exekuce přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, zřízením exekutorského zástavního práva, prodejem movitých věcí či nemovitostí
 
nemovitost – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem; objekty způsobilé exekučního postihu
 
odhadní cena – má-li být přistoupeno k dražbě movité věci, stanoví soudní exekutor její obvyklou cenu; od takto určené ceny je odvozeno nejnižší podání, které je stanoveno dražební vyhláškou; (v případě dražby nemovitostí zjišťuje obvyklou cenu ustanovený znalec)

Portál dražeb – portál provozovaný Exekutorskou komorou; eviduje veškeré exekuční dražby nemovitostí movitých věcí a podniků (www.portaldrazeb.cz)
  
příklep – vydáním usnesení o příklepu exekutor stvrzuje, kdo je novým vlastníkem předmětu prodávaného v dražbě
 
vydražitel – dražitel, kterému byl udělen příklep, tedy ten, který uskutečnil nejvyšší podání a vydražil tím draženou věc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.