Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

27. Výživné

Nárok na výživné dítěte vychází ze zákona o rodině. Alimentační nárok vůči otci vzniká nejenom dítěti rozvedené matky, ale zákon o rodině ho přiznává i dítěti neprovdané ženy. Legislativa v tomto ohledu tedy nerozlišuje mezi dítětem, které se narodilo v manželství, a tím, které přišlo na svět mimo svazek. Málokdo také ví, že výživné na dítě lze po neplatícím partnerovi vymáhat nejen cestou soudního výkonu rozhodnutí, ale i prostřednictvím soudního exekutora.
 
 
Jak by matka měla postupovat?
 
1. Obstarejte si exekuční titul. Tím je např. soudní rozhodnutí o výši výživného.
 
2. Vyberte si, kterému exekutorskému úřadu svou záležitost svěříte.
 
3. Exekutor vám pomůže sepsat návrh na nařízení exekuce. Uveďte v něm, kolik druhý rodič dluží, a přiložte originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu. Návrh podejte k exekutorovi, jenž ho následně předloží příslušnému soudu.
 
4. Exekuční soud rozhodne o nařízení exekuce tím, že vydá usnesení o nařízení exekuce a pověří daného soudního exekutora výkonem rozhodnutí.
 
5. Po vydání usnesení může soudní exekutor konat, může vydávat exekuční příkazy.
 
 
Co je dobré vědět?
·        Nečekejte na aktivitu dlužníka příliš dlouho. Čím vyšší dlužná částka bude, tím déle může být vymáhána.
·        Při podání návrhu na nařízení exekuce se nemusíte obávat žádných poplatků – veškeré náklady exekuce hradí dlužník. Oprávněný (věřitel) navíc nemusí skládat zálohu na exekuci (viz výjimka stanovená v § 30 exekučního řádu).
·        V případě výživného se jedná o přednostní pohledávku, která se uspokojuje před ostatními věřiteli (například před nedoplatky na daních a sociálním a zdravotním pojištění).
·        Napříště se již nemusíte bát liknavosti dlužníka. Pokud hrozí, že bude splácet jen přechodně pod hrozbou exekuce, lze jeho platební morálku sledovat i do budoucna. Dlužník již neposílá alimenty na peněžní účet matky, ale přímo na účet soudního exekutora, který posléze předává prostředky věřitelce. Jestliže splátka exekutorovi ve stanoveném termínu nedorazí, může zvážit další postih majetku. Toto opatření je funkční do doby, než ho věřitel odvolá nebo do skončení vyživovací povinnosti dlužníka.
 
 
Efektivní postup
 
Volbou exekutora se celý proces výrazně urychlí. Majetek dlužníka, který by bylo možné postihnout, věřitel nemusí sám označovat (jako je tomu při soudním výkonu rozhodnutí), exekutor ho zjistí sám. Má k dispozici hned několik způsobů, jak majetek dlužníka postihnout (dle exekučního řádu). Budou-li prováděny srážky ze mzdy či jiných příjmů, lze, zjednodušeně řečeno, strhávat až dvě třetiny platu. (Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení základní částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny.)
 
 
Zanedbání povinné výživy je trestné
 
Trestný čin zanedbání povinné výživy patří k nejčastěji páchaným trestným činům. Pokud dluh přesáhne čtyři splátky výživného, podejte na dlužníka trestní oznámení. Tento způsob vymáhání peněz je ale poměrně zdlouhavý a nejistý. Pokud dlužník projeví tzv. účinnou lítost a uhradí jen část dlužné částky, policie trestní stíhání zastaví.
 
 
Zajímavost ze zahraničí
 
Neplatiči výživného mohou na Slovensku přijít i o řidičský průkaz. Stanovuje to tamní novela exekučního řádu. Soudní exekutor může vydat příkaz k odebrání řidičského průkazu, který pak zadrží policie. Dlužník získá průkaz zpět, pokud uhradí dluhy a náklady exekuce. Odebrání řidičského oprávnění jako trest pro neplatiče alimentů je zakotveno i v novele českého exekučního řádu, která by měla vejít v účinnost od Nového roku.
 
 
Detaily o vymáhání výživného vysvětlil prezident Exekutorské komory Jiří Prošek i v pořadu Českého rozhlasu Region v rubrice Vyznejte se v exekucích! Poslechněte si víc: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2739587.
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.