Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

29. Základní rozdíly mezi soudním exekutorem a vymahačem

Exekutorská komora už před třemi lety zřídila bezplatné právní poradny. Přesto řada lidí dodnes neví, jak exekuce probíhá a kdo je soudní exekutor. Veřejnost bohužel netuší, že soudní exekutor musí mít právnické vzdělání, že prochází náročným výběrovým řízením ministerstva, že je při výkonu činnosti postaven na úroveň prvoinstančního soudu, že je úřední osobou. Domnívá se, že jsme pouhými „vymahači dluhů“.
 
 
 
Pravomoci soudních exekutorů vs. Vymahači a inkasní společnosti
 
Soudní exekutor je osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Exekutor vykonává exekuce, které nařídily soudy. Řídí se přitom exekučním řádem, resp. občanským soudním řádem. K dispozici má zákonem definované pravomoci.
 
Pokud exekutor vymáhá peněžitou pohledávku (např. dluh vzniklý nesplácením úvěru, pokutu od MHD, policie, dlužné výživné či nájemné…), má několik možností, jak provést exekuci, a to přikázáním pohledávky (např. z bankovního účtu), srážkami ze mzdy a jiných příjmů nebo zřízením exekutorského zástavního práva. Jestliže tyto způsoby nepostačují k uhrazení pohledávky, přistoupí exekutor k prodeji movitých věcí či nemovitostí.
 
Exekutor však může vymáhat i nepeněžité plnění, což je způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky. Příkladem může být odstranění černé stavby, vyklizení nemovitosti apod. Exekuci na nepeněžité plnění lze provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci či provedením prací a výkonů.
 
Nelze však zaměňovat činnost soudních exekutorů s aktivitou tzv. vymahačů, což jsou různé inkasní agentury a vymahačské firmy. Tyto společnosti totiž nemají se soudními exekutory nic společného, ačkoliv se ve svých výzvách a upozorněních zasílaných dlužníkům snaží tento dojem falešně navodit. Pojmenovávají své provozovny jako exekutorské kanceláře a ve výzvách doručovaných dlužníkům operují s exekuční terminologií tak, aby dlužníka zmátly (viz http://www.ekcr.cz/admin/priloha/294935m-mba1266907318.jpg).
 
Zmiňované firmy však nemají výše uvedené pravomoci zakotvené v exekučním řádu. Nemohou vstupovat na pozemek či do bytu, natož pak provádět soupis movitých věcí, nemohou postihnout mzdu či peněžní účet dlužníka. Nemají zákonnou oporu pro to, aby mohly postihovat jakýkoliv majetek dlužníka.
 
Tyto společnosti jsou navíc leckdy velice netransparentní, odměny si účtují dle oficiálně neexistujících pravidel, nepodléhají žádné regulaci ani kontrole. Nikdo nad nimi neprovádí dozor, žádný dohledový orgán nereguluje jejich činnost.
 
Naopak soudní exekutoři podléhají velmi přísnému dohledu ze strany Exekutorské komory ČR, Ministerstva spravedlnosti a soudů. Jsou kárně odpovědní. V případě závažného pochybení je lze odvolat z úřadu.
 
Skutečná soudní exekuce je fakticky výkon státní moci prostřednictvím exekutora, a to způsobem státem stanoveným. Pokud však dlužník narazí na vymahače, který se za exekutora pouze vydává, nemá žádná procesní oprávnění.
 
Některé tyto společnosti činí úkony, které by nemohl provést ani pravý soudní exekutor. Jde například o jednání hraničící s vydíráním, osobní prohlídky osobou opačného pohlaví či zabavení věcí zákonem stanovených jako nepostižitelné.
 
 
 
 
Falešní exekutoři
 
Jednání skutečných soudních exekutorů je regulované státem. Upravuje jej zákon, který poskytuje exekutorům ochranu (postavení veřejného činitele), současně však stanoví i práva dlužníků (dodržování procesního postupu, možnost odvolání či námitek).
 
Skutečný soudní exekutor přichází ke slovu až poté, co existenci dluhu potvrdí soud. Exekuce musí být vždy nařízena usnesením soudu, které musí být dlužníkovi doručeno. Aktuální seznam soudních exekutorů je k dispozici také na webu Exekutorské komory. Již jsme však zaznamenali případy, kdy se za exekutora někdo vydává. Prokazuje se falešným průkazem či razítkem, odvolává se na neexistující exekutorský úřad...
 
Dlužník, který "naletí" nepravému exekutorovi, přitom není prakticky nijak chráněn. Může se sice následně bránit u soudu, ale to bývá zdlouhavé a až do případného vítězství i nákladné. Na to, že se stal obětí falešného exekutora, navíc laik nemusí ani přijít. Identifikovat příchozího lze sice poměrně jednoduše, mnoho dlužníků se ale v rozrušení, spěchu a pod tlakem výhružek spokojí s matoucími "důkazy".
 
Někteří z těchto falešných exekutorů totiž kromě názvu matou i kulatým razítkem s motivy státního znaku či váhy spravedlnosti. Možnost záměny podporují i webové odkazy na zákon o soudních exekutorech (který přitom v jejich případě neplatí), obdobné průkazy či slovník téměř k nerozeznání od pravých exekutorů.
 
 
 
Nejznámější případy falešných exekutorů:
 
http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-verejnost/436-falesny-exekutor-judr-marek-holecek?w=
http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-verejnost/454-falesny-exekutor-marcela-ticha?w=
http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-verejnost/556-exekutorska-komora-cr-varuje-pred-falesnymi-exekutory-15-02-2012?w=
http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/699-na-kladensku-se-objevili-falesni-exekutori-24-05-2012?w=
 
 
 
Bezvýslednost exekucí
 
Od roku 2001, kdy v Česku začali fungovat soudní exekutoři, radikálně vzrostla vymahatelnost práva. Uvádí se, že v éře samostatného fungování soudních výkonů rozhodnutí činila vymahatelnost asi pět procent. Díky činnosti exekutorských úřadů se zvýšila průměrná vymahatelnost pohledávek na 40 procent.
 
Bezvýslednost exekucí se pohybuje kolem 60 procent (především kvůli nemajetnosti dlužníků). Bohužel náklady na tyto bezvýsledné exekuce musí nést exekutorský úřad – kryje je ze svých odměn, jež vymohl v rámci úspěšných řízení. Soudní exekutoři vykonávají službu pro stát, ale nedostávají od něj na svou činnost a chod úřadů ani korunu.
 
V případě soudních výkonů rozhodnutí je bezvýslednost ještě vyšší, neboť věřitel je nucen sám označit postižitelný majetek dlužníka; soud majetek aktivně nedohledává. Sám věřitel musí soudu navrhnout, že může být postižen konkrétní bankovní účet či že mohou být prováděny např. srážky ze mzdy (věřitel má konkrétní informaci o tom, že je dlužník někde zaměstnán). Je evidentní, že tento způsob provádění výkonu rozhodnutí implikuje menší naději na vymožení pohledávky.
 
Některé „vymahačské agentury“ se často chlubí vysokou mírou vymahatelnosti. Pokládáme to však za čistě marketingový tah bez reálného základu. Tyto subjekty totiž nemají žádné pravomoci při „vymáhání dluhů“ – nemohou žádným způsobem postihovat majetek dlužníka. Mohou jen zasílat nejrůznější výzvy a upozornění. Praktiky, které v některých případech probíhají vedle toho, považujeme za alarmující.
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2024 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.