Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

32. Soupis movitého majetku

Je-li vymáhána peněžitá pohledávka, obvykle se exekuce provádí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy a jiných příjmů. Pokud tyto způsoby nepostačují k uhrazení pohledávky, přistoupí exekutor k prodeji movitých věcí či nemovitostí.
 
Prodej movitých věcí upravuje zejména občanský soudní řád (§ 323-334). Soupis movitých věcí se provádí mimo exekutorský úřad – na místě, kde se zdržuje dlužník, resp. kde má majetek. Soupis provádějí vykonavatelé. Viz díly č. 22 a 32 rubriky Exekutoři radí!...
 
Řada lidí klade mezi exekuci a soupis (event. zabavování) movitých věcí rovnítko. Přitom k soupisu movitých věcí se přistupuje až v momentě, kdy dlužníkovi nelze srážet ze mzdy nebo z bankovního účtu.
 
Mylná je také domněnka o tom, že soupis movitých věcí je totožný se zabavením věci. Pokud vykonavatel provádí soupis, pojímá do seznamu konkrétní movité věci, označuje je exekuční nálepkou a přiřazuje jim náležité evidenční údaje. Věci však může ponechat na místě, nemusí je zabavit. Zabavením, resp. zajištěním je míněno faktické odvezení věcí, jež mají být prodány v dražbě.
 
Movité věci se prodávají v dražbě. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Draženy mohou být sepsané a zajištěné movité věci, s výjimkou těch, které jsou zákonem nebo soudním rozhodnutím z exekuce vyloučeny. V případě dražby movitých věcí je nejnižší podání určeno částkou ve výši 1/3 rozhodné ceny.
 
Důležité je řešit problém hned v počátku. Komunikujte s věřitelem, hlídejte si své platby, mějte přehled o svých příjmech a výdajích, neutrácejte za zbytečnosti, přebírejte si korespondenci… A pamatujte: exekutor není váš nepřítel, je to jen nestranný vykonavatel soudního rozhodnutí. Pokud tedy dojde k tomu, že svůj dluh z jakéhokoliv důvodu zanedbáte a soud nařídí exekuci, buďte s exekutorem v aktivním spojení. Můžete se s ním např. domluvit na splátkách.
 
Jak probíhá soupis movitých věcí?
 
- Soupis movitých věcí obvykle neprovádí sám soudní exekutor, ale jeho zaměstnanci zvaní vykonavatelé. Při provádění tzv. mobiliární exekuce se musí prokázat služebním průkazem, zpravidla vám rovněž doručí exekuční příkaz postihující movité věci.
- Snažte se nekomplikovat situaci. Vykonavatel je kvalifikovaný profesionál. Ačkoliv můžete mít negativní pocity, umožněte mu provést exekuci. Ze zákona je Vaší povinností strpět, aby ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, provedl prohlídku bytu a jiných místností dlužníka. Nesplníte-li tuto povinnost, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn zjednat si k bytu nebo jiné místnosti přístup.
- Vykonavatel v bytě (sídle, místu podnikání) dlužníka nebo na jiném místě, kde má dlužník své věci umístěny, sepíše věci, které by mohly být prodány, a to v takovém rozsahu, aby výtěžek prodeje sepsaných věcí postačil k uspokojení vymáhané pohledávky věřitele spolu s náklady exekuce.
- Z věcí, které jsou ve vlastnictví dlužníka, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.
 
 
O tomto tématu se dozvíte víc i v pořadu Českého rozhlasu Region: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2743585.
 
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.