Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

33. Kdo je vykonavatel

Vykonavatel soudního exekutora je zaměstnancem soudního exekutora, kterého může soudní exekutor pověřit k provádění určitých úkonů v rámci exekuční činnosti. Zpravidla se jedná o výjezdy do místa, kde se zdržují dlužníci za účelem provedení místního šetření, doručení písemností a soupisu movitých věcí.
 
Vykonavatelem soudního exekutora může být občan České republiky, který:
 
a) má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) je bezúhonný,
c) má úplné středoškolské vzdělání,
d) je v pracovním poměru u exekutora po dobu nejméně 1 roku,
e) složil kvalifikační zkoušku vykonavatele soudního exekutora.
 
Vztah soudního exekutora a vykonavatele je založen na pracovněprávním poměru, odpovědnost za činnost vykonavatele tedy zásadně nese soudní exekutor.
 
Vykonavatel se při provádění tzv. mobiliární exekuce musí prokázat služebním průkazem, zpravidla vám rovněž doručí exekuční příkaz postihující movité věci. V případě jakýchkoliv pochybností si dlužník může veškeré náležitosti ověřit buď na příslušném exekutorském úřadě, nebo na Exekutorské komoře.
 
Komora v současné době eviduje 421 vykonavatelů jednotlivých exekutorských úřadů.
 
Některé pravomoci vykonavatelů
 
  • Dlužník umožní tomu, kdo provádí výkon rozhodnutí, přístup na všechna místa, kde má své movité věci umístěny.
  • Každý, v jehož objektu má dlužník svůj byt (sídlo, místo podnikání) nebo jiné své místnosti, je povinen strpět, aby ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, provedl prohlídku bytu a jiných místností dlužníka. Nesplní-li tuto povinnost, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn zjednat si k bytu nebo jiné místnosti povinného přístup.
  • Vykonavatel v bytě (sídle, místu podnikání) dlužníka nebo na jiném místě, kde má dlužník své věci umístěny, sepíše věci, které by mohly být prodány, a to v takovém rozsahu, aby výtěžek prodeje sepsaných věcí postačil k uspokojení vymáhané pohledávky věřitele spolu s náklady výkonu rozhodnutí. Sepsány budou především věci, které dlužník může nejspíše postrádat a které se nejsnáze prodají; věci, které se rychle kazí, budou sepsány, jen není-li tu dostatek jiných věcí a lze-li zajistit jejich rychlý prodej.
 
 
Zůstaly Vaše otázky nezodpovězeny? Poslechněte si toto téma ve zvukové podobě v pořadu Českého rozhlasu Region: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2743586.
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.