Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

36. Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu a vylučovací žaloba

Vylučovací žaloba (resp. návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu) je obranným prostředkem pro osoby, jejichž majetek exekutor sepsal v domnění, že jde o věc dlužníka. Cílem je navrácení majetku postiženého exekucí osobě, která žalobu podala, a tím i zabránění prodání věci v dražbě. Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu může podat třetí osoba, jestliže byla do soupisu zařazena věc, která je v jejím vlastnictví, nikoliv ve vlastnictví dlužníka.
 
 
Vylučovací žalobu podejte až po návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu
 
Pokud je prováděn soupis movitých věcí nebo jsou tyto věci zabavovány a dojde k sepsání věci, která patří vám, nikoliv dlužníkovi, můžete se bránit. Buď hned na místě relevantními listinami prokažte své vlastnictví, a věc tak nebude sepsána, nebo později využijte jiných zákonných institutů obrany.
 
Nejpozději do 30 dnů můžete u exekutora podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Současně musíte předložit faktury a další listiny, které potvrzují vaše konstatování.
 
Jestliže soudní exekutor včas podanému návrhu nevyhoví, můžete do 30 dnů od doručení rozhodnutí podat žalobu na vyloučení věci ze soupisu. Jedná se o takzvanou excindační žalobu, jež se podává u exekučního soudu. V žalobě je třeba uvést, který majetek má být z exekuce vyloučen a kterého exekučního řízení se žaloba týká. Žalobce navíc znovu musí doložit své vlastnictví. Dokud soud o žalobě nerozhodne, nesmí exekutor sepsanou věc prodat.
 
 
Jak předejít zabavení cizí věci?
 
Zabavení věci, která nepatří dlužníkovi, se ale lze vyhnout i jiným opatřením – dlužník by měl aktivně komunikovat s věřitelem a měl by se zajímat o své závazky. Důležité je přebírat si korespondenci a nevyhýbat se odpovědnosti za vzniklé dluhy. Pokud dojde k nařízení exekuce, doporučujeme nehrát si na „mrtvého brouka“.
 
Komplikací v tomto ohledu nejčastěji bývá skutečnost, že se dlužník nezdržuje na adrese trvalého bydliště. Nemůže si tak přebírat úřední zásilky, které se po uplynutí určité lhůty přesto považují za doručené (fikce doručení). Zbavuje se tím možnosti včas reagovat např. odvoláním na usnesení o nařízení exekuce.
 
Pětina dlužníků má trvalé bydliště na obecním úřadě. Někde však fakticky bydlí. Soudní exekutor se snaží podle různých indicií ono místo najít. Pokud ve finální fázi dojde k soupisu movitých věcí, je samozřejmě v nevýhodě ten, kdo u sebe nechává dlužníka bydlet. Nese riziko, že vykonavatel soudního exekutora může vejít i k němu do bytu a sepsat veškeré věci, o kterých se lze důvodně domnívat, že patří dlužníkovi (např. se nacházejí v pokoji obývaném dlužníkem). Třetí osoba, jejíž majetek byl sepsán, však má zákonné možnosti obrany (viz výše).
 
 
Náklady řízení (vylučovací žaloba)
 
Vylučovací žalobu podává vlastník majetku postiženého exekucí, a to proti věřiteli v exekučním řízení. Za podání žaloby musí vlastník věci zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč, může však požádat o prominutí soudních poplatků.
 
Exekutor nesmí majetek uvedený v žalobě prodat v dražbě dříve, než bude soudní spor pravomocně skončen. Jestliže už došlo ke zpeněžení věci, nelze podat vylučovací žalobu. Vlastník věci však může po věřiteli požadovat vydání výtěžku z prodeje majetku.
 
Pakliže vlastník věci vyhraje soudní řízení zahájené vylučovací žalobou, soud zastaví exekuci ohledně sepsaného majetku a uloží věřiteli  povinnost uhradit náklady soudního řízení (včetně částky zaplacené vlastníkem věci na soudním poplatku či na odměně advokáta). Věřitel tedy refunduje výdaje vlastníkovi majetku.
 
 
 
Další důležitá fakta
1)     Ubytovali jste u sebe známého, proti němuž byla nařízena exekuce? Počítejte s tím, že exekutor může navštívit i váš byt. Při výkonu rozhodnutí není omezen trvalým bydlištěm dlužníka – postačí, když z obsahu exekučního spisu a z odpovědí na součinnosti vyplývá, že dlužník váš byt obývá nebo se v něm alespoň částečně zdržuje a má v něm majetek.
2)     Exekutor může provést soupis věcí i bez vaší přítomnosti.Vycházejte z oznámení o provedeném úkonu,které vám zanechal na místě, a z vyrozumění o provedení soupisu v nepřítomnosti dlužníka, které vám zpětně zašle poštou. Na dalším postupu se domluvte s příslušným exekutorským úřadem.
3)     Exekutor má právo vstoupit do bytu i bez předchozího upozornění nebo vyzvání.Pakliže máte pochybnosti o jeho konání, můžete se se svou stížností obrátit na Exekutorskou komoru ČR nebo na Ministerstvo spravedlnosti.
4)     Další „pomůckou“ v praxi může být i přítomnost věřitele při soupisu věcí. V případě, že věřitel výslovně prohlásí, že konkrétní věc nemá být sepsána, exekutor tak neučiní. Pakliže věc již byla pojata do soupisu, může dlužník znovu požádat věřitele, aby vyslovil souhlas s tím, že věc mát být vyškrtnuta.
 
 
Toto téma najdete i v seriálu Českého rozhlasu Region s názvem Vyznejte se v exekucích: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2749056.
 
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.