Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

37. Specifika zabavování movitého majetku: prohlídka povinného, povinnost umožnit prohlídku prostor, postižení věcí, které se rychle kazí, cestovní náklady

Zajímá Vás téma soupis movitého majetku? Přečtěte si nejprve díly č. 18, 22, 32 a 33. Níže uvádíme jen některá ustanovení, na která se nás často ptáte...
 
 
Doručování exekučního příkazu
 
Exekuční příkaz k prodeji movitých věcí se doručuje dlužníkovi obvykle až při samotném provádění soupisu. Pokud není soupisu přítomen, doručí se mu exekuční příkaz posléze spolu se seznamem věcí, které byly sepsány. Vyrozumění o tom, že byly sepsány movité věci, se doručuje také věřiteli a manželovi/manželce dlužníka.
 
 
Prohlídka bytu
 
Pokud to vyžaduje účel provádění exekuce, je vykonavatel (resp. ten, kdo exekuci provádí) oprávněn učinit osobní prohlídku dlužníka a prohlídku bytu, včetně skříní; týká se to nejen bytu, ve kterém je dlužník nebo manžel/ka dlužníka přihlášen k trvalému pobytu, ale každých prostor, v nichž dlužník nebo manžel/ka dlužníka bydlí nebo má uloženy věci. Uzavřené skříně nebo schránky je také oprávněn otevřít.
 
 
Umožnění přístupu
 
Dlužník musí ze zákona umožnit přístup soudnímu exekutorovi na všechna místa, kde má umístěny své movité věci. Za tímto účelem si exekutor může zjednat do bytu nebo jiné místnosti dlužníka přístup.
 
Každý, v jehož objektu má dlužník byt, sídlo nebo místo podnikání apod., je navíc povinen respektovat, aby exekutor provedl prohlídku prostor, kde se dlužník zdržuje. Pokud tuto zákonem danou povinnost nesplní, může si exekutor zjednat do těchto prostor přístup za pomoci zámečníka, případně bezpečnostní služby a za přítomnosti policie.
 
 
Rozsah sepsaných věcí
 
Exekutor sepíše movité věci v takovém rozsahu, aby výtěžek prodeje postačil k uspokojení vymáhaného dluhu, včetně nákladů exekuce. Sepsány mají být přednostně takové věci, které dlužník může nejspíše postrádat a u nichž je patrné, že se v dražbě nejsnáze prodají.
 
Pokud výtěžek z dražby nepostačí k uspokojení pohledávky věřitele, soupis se doplní o další věci. Naopak jestliže výtěžek převyšuje pohledávku věřitele, vyplatí se dlužníkovi (případně pokud je při dražbě dosaženo uspokojení pohledávky včetně nákladů exekuce, další věci se nedraží).
Jak už jsme také naznačili v minulých dílech, je rozdíl mezi movitou věcí sepsanou a zajištěnou. Sepsané movité věci, které nebyly zajištěny, ponechává exekutor na místě a označí je polepkou.
 
 
 Věci rychle se kazící 
 
Věci, které se rychle kazí, budou pojaty do soupisu jen v tom případě, že neexistuje dostatek jiných věcí, které by bylo možné prodat v dražbě dle výše uvedených kritérií. Současně musí být u těchto věcí zajištěn jejich rychlý prodej.
 
Věci rychle se kazící odebere soudní exekutor dlužníkovi a prodá je mimo dražbu ihned poté, co byly sepsány. Jestliže se je nepodaří prodat a věřitel je nepřevezme za cenu, která je určena, vrátí se věci dlužníkovi.
 
 
 Kdo smí být pří soupisu 
 
Soupisu věcí může být mimo jiné přítomen věřitel. Exekutor pak nesepíše ty věci, u nich věřitel výslovně prohlásí, že nemají být pojaty do soupisu.
 
Pokud je to potřebné, může exekutor přizvat k soupisu další vhodnou osobu, a to podle možnosti zástupce orgánu obce.
 
 
 Umělecká díla a památky 
 
Po odhadu sepsaných věcí exekutor zajistí, aby zvlášť významná výtvarná díla a památky, rukopisy zvlášť významných literárních děl, osobní památky a korespondence zvlášť významných spisovatelů a kulturních činitelů, jakož i jiné upomínkové předměty muzeální povahy po těchto osobách, či předměty větší kulturní historické hodnoty byly předně nabídnuty ke koupi příslušným institucím. Jedná se o instituce, jejichž posláním je péče o uvedené památky. Díla jim exekutor nabídne ke koupi za hotové, a to nejméně za odhadní cenu.
 
Neodpoví-li oslovené instituce do třiceti dnů a neuhradí-li sjednanou cenu, exekutor tato díla prodá v dražbě standardním způsobem.
 
 
Zajímá Vás toto téma? Poslechněte si podrobnosti v pořadu Českého rozhlasu Region Vyznejte se v exekucích: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2749057.
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.