Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

50. Řešení dluhové spirály: osobní bankrot

Na úvod se sluší připomenout, že oddlužení není institutem, jenž by náležel soudním exekutorům. Jedná se o insolvenční tematiku, o níž rozhodují soudy. Osobní bankrot je jen jednou z možností řešení úpadkem (nejčastěji splátkovým kalendářem). Další možností je konkurs (zpeněžení majetkové podstaty).
 
Oddlužení se děje prostřednictvím splátkového kalendáře, nebo formou prodeje majetku v dražbě. Jedná se o proces, který nastává, když majetek dlužníka a jeho příjmy zjevně nepostačují a nebudou postačovat k zaplacení dluhů. Když soud oddlužení povolí, dluh dál nenarůstá. Podmínkou pro to, aby soud mohl oddlužení povolit, je skutečnost, že dluhy nesmějí pocházet z podnikatelské činnosti. Po zpeněžení dlužníkova majetku musí být uhrazeno nejméně 30 % z každého dluhu, anebo musí dlužník zaplatit splátkami nejméně 30 % z pohledávek do pěti let. Pokud nesplácí, čeká ho konkurz, tedy zpeněžení celého majetku. Vzhledem k tomu, že s oddlužením nemusí souhlasit věřitel, jedná se o velký benefit pro dlužníka. Mnohdy jde o účinný prostředek, díky němuž může dlužník vyřešit své vleklé finanční problémy.
 
 
Může soud povolit oddlužení nezaměstnanému?
 
Záleží na komplexním posouzení situace, které provádí soud. Údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky a údaje o očekávaných příjmech v následujících pěti letech jsou obligatorní náležitostí návrhu na oddlužení. Je-li tedy dlužník nezaměstnán krátce, nemusí to být překážkou. Insolvenční zákon v případě plnění splátkového kalendáře dokonce s krátkodobou nezaměstnaností počítá. Je-li tato situace dlouhodobějšího charakteru, nelze předpokládat schválení oddlužení.
 
 
Hraje při povolování oddlužení nějakou roli fakt, že dlužník má pouze příjem z trvalého pracovního poměru, případně z podnikání v zahraničí?
 
Dle našeho názoru tato skutečnost není podstatná, neboť plnění splátkového kalendáře je povinností dlužníka. Nedokáže-li ze svých příjmů plnit splátkový kalendář, je oddlužení zrušeno a úpadek dlužníka je řešen konkursem.
 
 
Může povolování osobního bankrotu zkomplikovat například fakt, že dlužník má trvalý pobyt hlášen na obecním úřadě?
 
Komplikace by se v tomto případě týkaly zejména dlužníka. Pokud si dlužník zřídil trvalý pobyt na tzv. ohlašovně, zpravidla si nepřebírá poštu. Zbavuje se tak možnosti reagovat na úřední či soudní rozhodnutí včas a adekvátně. Dlužníci se obvykle hlásí na obecní úřad kvůli tomu, že před řešením situace utíkají a nemají zájem ji řešit. Zapomínají však, že platí tzv. fikce doručení – i když si dlužník zásilku do 10 dnů fakticky nepřevezme, považuje se zásilka za doručenou. Přitom problém s doručováním lze řešit konstruktivně. Bezplatně si můžete zřídit datovou schránku nebo si nechte v Centrální evidenci obyvatel zapsat tzv. doručovací adresu.
 
Trvalý pobyt na ohlašovně není důvodem pro zamítnutí návrhu na oddlužení. Je-li však z předchozího jednání dlužníka zřejmé, že tento krok učinil za účelem maření úhrady svých dluhů, lze v tom spatřovat nepoctivý záměr. Tato skutečnost se pak může stát překážkou povolení oddlužení.
 
 
Jaké další překážky mohou bránit osobnímu bankrotu?
 
Podmínkou pro to, aby soud mohl oddlužení povolit, je skutečnost, že dluhy nesmějí pocházet z podnikatelské činnosti. Dlužník musí transparentně předložit úplný seznam svého majetku. A z obsahu návrhu musí být zřejmé, že 30 % nezajištěných pohledávek zaplatí do pěti let. (Pohledávky zajištěné se uspokojují samostatně – například, pokud je pohledávka zajištěna zástavním právem na rodinném domě, je uspokojena z prodeje rodinného domu v plné výši.)
 
Vzhledem k tomu, že s oddlužením nemusí souhlasit věřitel, jedná se o velký benefit pro dlužníka. Je-li povoleno oddlužení, volí věřitelé, jakým způsobem bude provedeno – tedy, zda dojde ke splácení nebo k prodeji majetku dlužníka.
 
 
Od čeho se odvíjí procento dluhu, které má dlužník během pěti let oddlužení splatit?
 
Toto stanovuje insolvenční zákon. Každá přihlášená nezajištěná pohledávka musí být uspokojena minimálně ze 30 procet. I v tomto případě zákon stanoví výjimky, které jsou odvislé od rozhodnutí věřitelů či nepředvídatelných nezaviněných událostí na straně dlužníka.
 
 
Vstupují do něj pouze očekávané příjmy, nebo i majetek dlužníka?
 
Nikoliv. Jde právě o zmíněný transparentní přístup a poctivý záměr dlužníka. Tedy do oddlužení plněním splátkového kalendáře spadají veškeré hodnoty získané darem, dědictvím, dlužník nesmí odmítat splnitelnou možnost obstarat si příjem. Tedy zbohatnutí dlužníka mimo plnění splátkového kalendáře je pojmově vyloučeno. Osvobození od zbytku dluhů je přiznáno, pokud je uhrazeno minimálně 30 procent přihlášených pohledávek. Na druhou stranu zákon výslovně počítá s tím, že v rámci oddlužení může být zaplacena vyšší částka, či dokonce všechny pohledávky v plné výši (například pokud dlužník nějaký majetek zdědí).
 
Oddlužení tedy nelze chápat jako automatické odpuštění části dluhů. To nastává až po splnění oddlužení.
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.