Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

56. Příklep a rozvrh

Na úvod nejprve připomeňme několik pojmů, které se k tématu vážou:
 
dražba – způsob zpeněžení věcí; prodej, kdy se v určený den nabízí určitá věc ke koupi neurčitému počtu zájemců a prodá se pak tomu, kdo nabídne nejvyšší částku; z výtěžku dražby je uspokojena pohledávka věřitele
dražitel – účastník dražby; zájemce o draženou věc, který je na základě složené jistoty a prokázané totožnosti registrován jako dražitel
odhadní cena – má-li být přistoupeno k dražbě movité věci, stanoví soudní exekutor její obvyklou cenu; od takto určené ceny je odvozeno nejnižší podání, které je stanoveno dražební vyhláškou; (v případě dražby nemovitostí zjišťuje obvyklou cenu ustanovený znalec)
movitá věc – hmotný předmět, který není nemovitostí nebo podnikem, nebo živé zvíře
nemovitost – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zapsány v katastru nemovitostí
Portál dražeb – portál provozovaný Exekutorskou komorou (www.portaldrazeb.cz); eviduje veškeré exekuční dražby nemovitostí, podniků a movitých věcí
vydražitel – dražitel, který učinil nejvyšší nabídku, a byl mu proto udělen příklep
 
 
Příklep:
 
Finální fází procesu dražby movité či nemovité věci je příklep. Dokud exekutor neudělí příklep, dražitelé jsou vázáni svými podáními. Vydáním usnesení o příklepu exekutor stvrzuje, kdo je novým vlastníkem předmětu prodávaného v dražbě.
 
Příklep se uděluje tomu, kdo učinil nejvyšší podání (nabídl za dražený předmět či nemovitost nejvíce peněz). Pokud učinilo více dražitelů totéž nejvyšší podání, udělí se příklep tomu, komu svědčí předkupní právo. Není-li nikdo takový, rozhodne se mezi dražiteli, kteří učinili stejné nejvyšší podání, losováním.
 
V usnesení o příklepu exekutor stanoví vydražiteli lhůtu k zaplacení nejvyššího podání, která nesmí být delší než dva měsíce. Do nejvyššího podání se započte jistota, kterou vydražitel složil před zahájením dražby. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby.
 
 
Rozvrh:
 
Poté, co vydražitel zaplatí výslednou cenu (nejvyšší podání), nařídí exekutor tzv. rozvrh. K rozvrhovému jednání jsou předvoláni všichni účastníci, jejich nepřítomnost však nebrání provedení rozvrhu. Rozvrhové jednání je veřejné.
 
V rozvrhovém řízení exekutor provede rozvrh výtěžku dražby mezi věřitele. Podle výsledků rozvrhového jednání se z rozdělované podstaty uspokojují postupně podle několika skupin (např. pohledávky nákladů řízení vzniklých státu v souvislosti s prováděním dražby, nové dražby nebo další dražby, pohledávky z hypotečních úvěrů sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů, pohledávky nedoplatků výživného…). Nelze-li plně uspokojit všechny pohledávky patřící do téže skupiny, uspokojí se podle pořadí; pohledávky patřící do téže skupiny, které mají stejné pořadí, se uspokojí poměrně. Po úhradě všech pohledávek, které mají být uspokojeny, se zbytek rozdělované podstaty vyplatí původnímu dlužníkovi. Přiznané částky exekutor vyplatí po právní moci rozvrhového usnesení.
 
Proti rozvrhovému usnesení lze podat námitky. Stěžovatel může do 30 dnů od vydání rozvrhového usnesení podat tzv. odporovou žalobu. Exekutor na jejím základě vyčlení spornou část peněz a rozhodne o nich až po vyřešení námitek.
 
 
Téma zaznělo i ve vysílání Českého rozhlasu Region, střední Čechy: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2765063.
 
 
S článkem souvisejí také tyto odkazy:
- http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/833-24-exekucni-prikaz-k-prodeji-nemovitosti?w=
- http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/927-co-je-to-drazba-a-jak-probiha-portal-drazeb?w=
- http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/928-co-lze-drazit-kdo-se-drazby-muze-a-nemuze-zucastnit?w=
- http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/929-urceni-ceny-nemovitosti-oceneni-nejnizsi-podani-drazebni-jistota?w=
- http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/930-drazebni-vyhlaska?w=
 
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.