Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Podmínky pro zápis do seznamu exekutorských kandidátů

Podmínky pro zápis do seznamu exekutorských kandidátů vychází z ustanovení § 24 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve spojení se stavovským předpisem ze dne 6. prosince 2001, organizační řád.
 
Seznam exekutorských kandidátů vede Exekutorská komora České republiky (dále jen „Komora“), jež do něj zapíše na její návrh osobu zapsanou v seznamu exekutorských koncipientů, která
 
a)      vykonala alespoň tříletou exekutorskou praxi,
b)      složila exekutorskou zkoušku,
 
          a
 
c)      u níž nenastal důvod k jejímu vyškrtnutí ze seznamu koncipientů podle
         § 22 odst. 1 a) až f) exekučního řádu.
 
 
K návrhu na zápis exekutorského kandidáta musí být připojeny listiny prokazující splnění všech výše uvedených podmínek. Zápis do seznamu exekutorských kandidátů provede Komora do 1 měsíce ode dne doručení návrhu koncipienta. Provedení zápisu, jakož i odmítnutí provedení zápisu oznámí Komora kandidátovi a exekutorovi, u kterého je kandidát v pracovním poměru.
  
Současně se žádostí o zápis do seznamu exekutorských kandidátů lze podat i žádost o započítání jiné praxe dle § 9 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Za praxi exekutorského koncipienta se pokládá též praxe soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, prokurátora, advokáta, notáře, komerčního právníka, státního zástupce, asistenta státního zástupce, justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, advokátního koncipienta, notářského koncipienta, právního čekatele státního zastupitelství a právního čekatele u komerčního právníka, kterou Ministerstvo na žádost uchazeče započetlo do exekuční praxe. O započítání  praxe, respektive i jiné právní praxe v maximálním rozsahu 2 let je nutné požádat Ministerstvo spravedlnosti ČR prostřednictvím Komory společně se žádostí o vykonání exekutorské zkoušky nebo se žádostí o zápis do seznamu koncipientů. Veškeré podklady předávané ministerstvu společně se žádostí o započítání praxe, případně jiné právní praxe, je třeba doložit v originále nebo ověřené kopii.
 
Současně se žádostí o zápis do seznamu exekutorských kandidátů lze podat i žádost o uznání jiné odborné zkoušky dle § 9 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Ministerstvo uzná odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, advokátní zkoušku, notářskou zkoušku, profesní zkoušku na komerčního právníka a závěrečnou zkoušku právního čekatele za exekutorskou zkoušku. O uznání odborné zkoušky za exekutorskou zkoušku je nutné požádat Ministerstvo spravedlnosti ČR prostřednictvím Komory společně žádostí o zápis do seznamu kandidátů. Veškeré podklady předávané ministerstvu společně se žádostí o uznání odborné zkoušky je třeba doložit v originále nebo ověřené kopii.
 
 
Související dokumenty:
 
Formulář Žádosti o zapsání do seznamu kandidátů (pro již zapsané v seznamu koncipientů), včetně požadovaných dokladů, ke stažení ZDE
 
Formulář Kombinované žádosti o zapsání do seznamu koncipientů a následně seznamu kandidátů (pro nezapsané v seznamu koncipientů), včetně požadovaných dokladů, ke stažení ZDE
 
Formulář Žádosti o vyškrtnutí ze seznamu exekutorských kandidátů ke stažení ZDE
 
 


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.