Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Práva a povinnosti exekutorského koncipienta

Exekutorským koncipientem je zaměstnanec soudního exekutora zapsaný v seznamu exekutorských koncipientů vedeném Exekutorskou komorou České republiky (dále jen „Komora“). 

 
V souladu s § 20 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád ve spojení se stavovským předpisem ze dne 6. prosince 2001, organizační řád, a stavovským předpisem ze dne 9. 9. 2010, kterým se stanoví zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu exekutorských koncipientů a žádosti o vykonání exekutorské zkoušky.) zapíše Komora do seznamu koncipientů na návrh exekutora každého občana České republiky, který je plně svéprávný, získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice, je bezúhonný a je v pracovním poměru u exekutora. Více podrobností o podmínkách zápisu do seznamu koncipientů naleznete zde.
 
Exekutorský koncipient (dále jen „koncipient“) vykonává u exekutora právní praxi, v jejímž rámci získává znalosti a zkušenosti potřebné pro složení exekutorské zkoušky a pro výkon exekuční činnosti či další činnosti soudního exekutora. Exekutor může koncipienta písemně pověřit prováděním úkonů, které jsou předmětem jeho činnosti. Koncipient však nemůže být pověřen k vydání exekučního příkaz, vykonat dražbu nemovitosti nebo podniku, vydávat rozhodnutí v exekuci prodejem nemovitosti nebo podniku ani zřizovat exekutorské zástavní právo. 
 
Výchovu exekutorského koncipienta upravuje stavovský předpis ze dne 24. 10. 2012, o výchově a vzdělávání. Výchovou exekutorského koncipienta se rozumí proces, v jehož rámci koncipient cílevědomě a plánovitě získává znalosti o hmotném a procesním právu a zkušenosti potřebné pro složení exekutorské zkoušky a pro výkon exekuční činnosti a další činnosti soudního exekutora. Výchova exekutorského koncipienta je zaměřena jak na zprostředkování znalostí právních předpisů a praktických zkušeností, jakož i schopností jejich použití na konkrétní případ, tak i na osvojení si procesních postupů a návyků nezbytných k výkonu povolání soudního exekutora. Nezbytnou součástí je také osvojení si etických norem tak, jak vyplývají zejména ze stavovských předpisů.
 
Za výchovu exekutorského koncipienta odpovídá exekutor, u něhož je koncipient v pracovním poměru a v rozsahu stanoveném stavovským předpisem též Komora a samotný exekutorský koncipient.
 
V souvislosti se vzděláváním je povinností soudního exekutora umožnit koncipientovi účast na výchovných akcích pořádaných Komorou. Exekutor může umožnit koncipientovi, který je u něj v pracovním poměru alespoň po dobu jednoho roku, aby v dalším průběhu právní praxe vykonal praxi nepřesahující dobu tří měsíců u advokáta, ústředního orgánu státní správy, státního zastupitelství, soudu nebo notáře, pokud to přispěje k výchově koncipienta.
 
Naproti tomu koncipient je povinen vést v průběhu právní praxe záznamy o všech významnějších odborných úkonech, kterých se zúčastnil nebo při kterých zastupoval exekutora. Tato povinnost se dotýká také účasti v bezplatné právní poradně. Záznamy je koncipient povinen předložit k žádosti o umožnění vykonání exekutorské zkoušky. Koncipient je v průběhu právní praxe povinen rozšiřovat si své znalosti a osvojovat si zkušenosti potřebné pro výkon exekutorského povolání zejména účastí na exekuční a další činnosti, včetně zastupování exekutora při jednotlivých úkonech, jakož i účastí na výchovných a vzdělávacích akcích. Nadto je koncipient povinen soustavně studovat právní předpisy, ostatní prameny práva, judikaturu a odbornou literaturu, k čemuž koncipientovi slouží zejména poskytnuté volno k individuálním studijním účelům. Nejméně jednou za tři měsíce je pak koncipient povinen konzultovat průběh právní praxe s exekutorem, přičemž jej současně seznámí s výsledky svého samostudia.
 
Výchovu koncipientů poskytuje v rozsahu stavovského předpis také Komora, která v tomto směru orgaizuje adaptační kurzy, základní semináře, volitelná školení, bezplatné právní poradny a další výchovné akce.
 
Povinností koncipienta je zúčastnit se v prvních šesti měsících výkonu právní praxe adaptačního kurzu zaměřeného na seznámení se s průběhem právní praxe, se základními právními předpisy upravujícími činnost soudních exekutorů, včetně etiky výkonu exekutorského povolání. Dále se koncipient účastní seminářů pořádaných Komorou, kdy za každý absolvovaný seminář získá příslušný počet kreditů A. Tematicky jsou semináře zaměřeny zejména na oblast exekucí a výkonu rozhodnutí. Koncipientovi může být Komorou nebo přednášejícím uloženo, aby na semináři přednesl ústní referát, zpracoval písemnou práci nebo aby se za účelem ověření znalostí témat, na které byl seminář zaměřen, podrobil písemnému testu.
 
Kromě povinných seminářů Komora koncipientům zprostředkovává také účast na školeních z oblastí práva, které nejsou předmětem seminářů. Za jejich absolvování získá koncipient příslušný počet kreditů B. Podle potřeby Komora pořádá i další výchovné akce, za účast na těchto akcích však koncipient nezíská žádné kredity a účast se však poznamenává do evidence.
 
Účast na semináři či školení není uznána, dopustí-li se koncipient v jejich průběhu závažného porušení kázně spočívajícího zejména v neúčasti na části výchovné akce nebo nesplnění povinnosti uložené vedoucím výchovné akce (přednesení ústního referátu apod.). 
 
Plnění požadavků právní praxe se eviduje prostřednictvím kreditového systému, kdy objem studijní aktivity nutné k absolvování semináře nebo školení se vyjadřuje předem přiděleným počtem kreditů dle rozhodnutí vzdělávací komise. Podmínkou pro splnění právní praxe je kromě jiných povinností stanovených zákonem či stavovským předpisem řádná účast koncipienta na výchovných akcích komory a získání alespoň 60 kreditů A a alespoň 30 kreditů B a současně v součtu alespoň 15 kreditů A nebo B za každý celý rok právní praxe. Povinností Komory je během každého kalendářního roku zorganizovat semináře nejméně v rozsahu 20 kreditů A a školení nejméně v rozsahu 15 kreditů B.
 
Koncipient, který má v úmyslu vykonat pouze část právní praxe z důvodu předchozího absolvování jiné právní praxe, je povinen získat alespoň 10 kreditů A a 5 kreditů B za každých započatých 6 měsíců právní praxe. Tuto skutečnost je však koncipient povinen oznámit Komoře do jednoho měsíce od zápisu do seznamu koncipientů.
 
Pokud koncipient prokáže, že v průběhu výkonu právní praxe absolvoval vzdělávací akce, organizované jinými školícími zařízeními, včetně zahraničních, které svým obsahovým zaměřením odpovídají zaměření seminářů nebo školení, může mu Komora za absolvování takové akce přidělit kredity A nebo B v počtu dle rozhodnutí vzdělávací komise.
 
Další povinností koncipienta je zúčastnit se jako odborný poradce alespoň třikrát během své praxe Komorou organizované bezplatné právní poradny pro veřejnost. V případě absolvování pouze části praxe, musí koncipient vykonat alespoň jednu účast v bezplatné poradně za každých započatých 12 měsíců právní praxe. K účasti na bezplatné poradně se může koncipient přihlásit sám, a to sekretariátu Komory. Koncipient je však taktéž povinen zúčastnit se poradny, je-li k tomu Komorou vyzván, a nebrání-li mu v účasti na poradně důvody zvláštního zřetele hodné. V takovém případě se koncipient s dostatečným předstihem omluví a navrhne Komoře jiný vhodný termín. Komora odpovídá za zajištění harmonogramu bezplatných poraden tak, aby koncipientům umožnila splnění jejich povinnosti účasti na poradnách, je-li to objektivně možné.
 
Náklady organizačního a lektorského zajištění adaptačních kurzů, seminářů, školení a bezplatných poraden nese Komora. Naproti tomu náklady na cestovné, ubytování a stravování, které jsou spojeny s účastí na výchovných akcích pořádaných Komorou, nese v zásadě exekutor, nerozhodne-li Komora v konkrétním případě jinak. Náklady ostatních výchovných akcí nesou koncipienti, kteří se jich účastní.
 
V rámci své právní praxe je koncipient taktéž povinen zpracovat odbornou práci ve stanoveném rozsahu zabývající se exekuční problematikou. Podrobnosti, zejména náležitosti odborných prací, stanoví vzdělávací komise ve vzdělávacím plánu. Odbornou práci je koncipient povinen odevzdat Komoře nejpozději s přihláškou k exekutorské zkoušce, čímž také dává souhlas s jejím hodnocením, bezúplatným zveřejněním či jiným bezúplatným užitím nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu k odbornému vzdělávání nebo k vnitřní potřebě Komory. Vzdělávací komise do dvou měsíců od odevzdání odborné práce posoudí, zda tato splňuje všechny náležitosti. Řádně a včas odevzdanou práci vzdělávací komise schválí, v opačném případě ji koncipientovi vrátí k přepracování. Všechny nebo vybrané odborné práce mohou být publikovány v odborném časopisu Komory, jeho samostatné příloze nebo jiným vhodným způsobem.
 
Pokyn Vzdělávací komise Exekutorské komory České republiky, kterým se stanoví náležitosti odborných prací zpracovávaných exekutorskými koncipienty během právní praxe ZDE
 
Průběh právní praxe koncipienta je zaznamenáván samostatně v evidenci komory. Do evidence týkající se jeho osoby může koncipient nahlédnout elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
Pro umožnění vykonání exekutorské zkoušky se požaduje vykonání praxe exekutorského koncipienta pro dobu alespoň tří let, přičemž za praxi exekutorského koncipienta se pokládá též praxe soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, prokurátora, advokáta, notáře, komerčního právníka, státního zástupce, asistenta státního zástupce, justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, advokátního koncipienta, notářského koncipienta, notářského kandidáta, právního čekatele státního zastupitelství a právního čekatele u komerčního právníka. Za praxi exekutorského koncipienta se dále pokládá i jiná právní praxe, tuto však lze započítat nejvýše v rozsahu dvou let. Žádost o uznání jiné právní praxe lze podat a o ní rozhodnout pouze v souvislosti se žádostí o vykonání exekutorské zkoušky nebo se žádostí o zápis do seznamu koncipientů. Žádost se podává Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím Komory.
 
 
 
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.