EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorské zkoušky 2021

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlašuje podle stavovského předpisu Komory, Zkušební řád, konání exekutorských zkoušek pro rok 2021 ve dvou termínech od 12.4.2021 do 21.5.2021 a od 21.9.2021 do 30.10.2021.

Prezidium EK ČR
r o z h o d l o  o termínu konání exekutorských zkoušek v průběhu roku 2021 ve dvou termínech, a to takto:

Exekutorské zkoušky 2021 – první termín:

podání přihlášky: do 22. ledna 2021
písemná část: 12. dubna – 16. dubna 2021
ústní část: 26. dubna – 21. května 2021

Exekutorské zkoušky 2021 – druhý termín:

podání přihlášky: do 25. června 2021
písemná část: 20. září – 24. září 2021
ústní část: 4. října – 29. října 2021

Prezidium EK ČR
s t a n o v u j e výši účastnického poplatku za exekutorské zkoušky takto:

10.000,- Kč u uchazečů, za které odvádí soudní exekutor příspěvky do fondu vzdělávání, v souladu se stavovským předpisem o fondu Exekutorské komory ČR pro vzdělávání exekutorských koncipientů a vykonavatelů soudních exekutorů;

20.000,- Kč u ostatních uchazečů.

Prezidium EK ČR
s t a n o v u j e splatnost účastnického poplatku takto:

  • 22. ledna 2021 u prvního termínu exekutorských zkoušek
  • 25. června 2021 u druhého termínu exekutorských zkoušek

Podmínky:

Zkouška bude povolena uchazečům, kteří:

A. Splňují podmínky stanovené v § 9, odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:

1. občanství ČR,
2. plná svéprávnost,
3. vysokoškolské vzdělání v oboru právo

- v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
- studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě výše na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázán anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice,

4. bezúhonnost
5. vykonání alespoň tříleté exekutorské praxe

B. Doručí ve stanoveném termínu přihlášku splňující všechny stanovené obsahové a formální náležitosti.

C. Uhradí účastnický poplatek za zkoušku ve výši 10.000,- Kč u uchazečů, za které odvádí soudní exekutor příspěvky do fondu vzdělávání, v souladu se stavovským předpisem o fondu Exekutorské komory ČR pro vzdělávání exekutorských koncipientů a vykonavatelů soudních exekutorů a 20.000,- Kč u ostatních uchazečů. Účastnický poplatek je třeba uhradit složenkou nebo na účet KB, a.s., pobočka Brno-venkov, č. ú. 27 – 85 77 11 02 27/0100 v termínu splatnosti výše uvedeném.

D. Pokud uchazeč vykonal jinou právní praxi, o jejímž zápočtu nebylo příslušným orgánem dosud rozhodnuto, přiloží k přihlášce prostou kopii žádosti o započtení praxe dle ustanovení § 9 odst. 2 věty poslední zákona, případně jiné právní praxe dle ustanovení § 9 odst. 3 zákona.

V případě, že se přihlášený uchazeč nezúčastní exekutorských zkoušek, uhradí storno poplatek ve výši 20% (pokud účast zruší nejpozději 14 dnů před datem konání písemné části exekutorských zkoušek). V ostatních případech uhradí storno poplatek ve výši 50%. V případech hodných zvláštního zřetele (nemoc, vážené osobní důvody) nebude storno poplatek uplatněn – o neuplatnění rozhoduje Komora.

Prezidium EK ČR
r o z h o d l o, že v případech zvláštního zřetele hodných je možné prominout zmeškání termínu pro podání přihlášky k exekutorské zkoušce (nemoc, vážné osobní důvody apod.). Žadatel o prominutí zmeškání termínu pro podání přihlášky k exekutorské zkoušce je povinen uhradit administrativní poplatek za projednání žádosti ve výši 500,- Kč.

Za požadovanou nejméně tříletou exekutorskou praxi bude považována praxe podle ustanovení § 9 odst. 2) exekučního řádu. O započítání praxe, respektive i jiné právní praxe v maximálním rozsahu 2 let, podle § 9 odst. 2) exekučního řádu, je nutné požádat Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to vždy prostřednictvím Komory.

Formulář přihlášky k exekutorské zkoušce je připojen k této informaci a určen ke stažení a využití.

Doručení:

Přihlášky k exekutorské zkoušce je nutné doručit na adresu:

Exekutorská komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno nebo
Exekutorská komora ČR, Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4

Nejpozději do 22. ledna 2021 pro termín konání zkoušek od 12.4.2021 do 21.5.2021 a do 25. června 2021 pro termín konání zkoušek od 21.9.2021 do 30.10.2021.

Základní informace k exekutorské zkoušce

Prezidium Exekutorské komory ČR určilo termín exekutorských zkoušek, datum, do něhož je třeba podat písemnou přihlášku ke zkoušce a další podmínky dle stavovského předpisu a dále výši a splatnost účastnického poplatku pro rok 2021.

Rozhodnutí o konání exekutorských zkoušek se zveřejňuje dne 16.6.2020 na internetových stránkách Komory https://www.ekcr.cz/

Uchazeči, kteří splní podmínky pro povolení exekutorské zkoušky, budou o místě a datu konání exekutorské zkoušky písemně vyrozuměni.

Současně s přihláškou k exekutorské zkoušce lze podat i žádost o započítání praxe, případně jiné právní praxe. Za požadovanou, nejméně tříletou exekutorskou praxi, bude považována praxe, započítaná podle § 9 odst. 2) exekučního řádu. O započítání praxe, respektive i jiné právní praxe v maximálním rozsahu 2 let, podle § 9 odst. 2) exekučního řádu, je nutné požádat Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to vždy prostřednictvím Komory.

Veškeré podklady předávané ministerstvu společně se žádostí o započítání praxe, případně jiné právní praxe, je třeba doložit v originále nebo úředně ověřené kopii. Rozsah dokladů stanovuje ministerstvo – lze doporučit doložení pracovní smlouvy a potvrzení o zaměstnání.

 

 

 

 

© 2009 - 2020 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.