Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorské zkoušky 2022

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlašuje podle stavovského předpisu Komory, Zkušební řád, konání exekutorských zkoušek pro rok 2022 ve dvou termínech od 23.5.2022 do 1.7.2022 a od 31.10.2022 do 9.12.2022.

Prezidium EK ČR
r o z h o d l o  o termínu konání exekutorských zkoušek v průběhu roku 2022 ve dvou termínech, a to takto:

Exekutorské zkoušky 2022 – první termín:

podání přihlášky: do 4. března 2022
písemná část: 23. května – 27. května 2022
ústní část: 6. června – 1. července 2022

Exekutorské zkoušky 2022 – druhý termín:

podání přihlášky:do 19. srpna 2022
písemná část: 31. října – 4. listopadu 2022
ústní část: 14. listopadu – 9. prosince 2022

Prezidium EK ČR
s t a n o v u j e výši účastnického poplatku za exekutorské zkoušky takto:

10.000,- Kč u uchazečů, za které odvádí soudní exekutor příspěvky do fondu vzdělávání, v souladu se stavovským předpisem o fondu Exekutorské komory ČR pro vzdělávání exekutorských koncipientů a vykonavatelů soudních exekutorů;

20.000,- Kč u ostatních uchazečů.

Prezidium EK ČR
s t a n o v u j e splatnost účastnického poplatku takto:

  • 4. března 2022 u prvního termínu exekutorských zkoušek
  • 19. srpna 2022 u druhého termínu exekutorských zkoušek

Podmínky:

Zkouška bude povolena uchazečům, kteří:

A. Splňují podmínky stanovené v § 9, odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:

1. občanství ČR,
2. plná svéprávnost,
3. vysokoškolské vzdělání v oboru právo

- v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
- studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě výše na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázán anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice,

4. bezúhonnost
5. vykonání alespoň tříleté exekutorské praxe

B. Doručí ve stanoveném termínu přihlášku splňující všechny stanovené obsahové a formální náležitosti.

C. Uhradí účastnický poplatek za zkoušku ve výši 10.000,- Kč u uchazečů, za které odvádí soudní exekutor příspěvky do fondu vzdělávání, v souladu se stavovským předpisem o fondu Exekutorské komory ČR pro vzdělávání exekutorských koncipientů a vykonavatelů soudních exekutorů a 20.000,- Kč u ostatních uchazečů. Účastnický poplatek je třeba uhradit složenkou nebo na účet KB, a.s., pobočka Brno-venkov, č. ú. 27 – 85 77 11 02 27/0100 v termínu splatnosti výše uvedeném.

D. Pokud uchazeč vykonal jinou právní praxi, o jejímž zápočtu nebylo příslušným orgánem dosud rozhodnuto, přiloží k přihlášce prostou kopii žádosti o započtení praxe dle ustanovení § 9 odst. 2 věty poslední zákona, případně jiné právní praxe dle ustanovení § 9 odst. 3 zákona.

V případě, že se přihlášený uchazeč nezúčastní exekutorských zkoušek, uhradí storno poplatek ve výši 20% (pokud účast zruší nejpozději 14 dnů před datem konání písemné části exekutorských zkoušek). V ostatních případech uhradí storno poplatek ve výši 50%. V případech hodných zvláštního zřetele (nemoc, vážené osobní důvody) nebude storno poplatek uplatněn – o neuplatnění rozhoduje Komora.

Prezidium EK ČR
r o z h o d l o, že v případech zvláštního zřetele hodných je možné prominout zmeškání termínu pro podání přihlášky k exekutorské zkoušce (nemoc, vážné osobní důvody apod.). Žadatel o prominutí zmeškání termínu pro podání přihlášky k exekutorské zkoušce je povinen uhradit administrativní poplatek za projednání žádosti ve výši 500,- Kč.

Za požadovanou nejméně tříletou exekutorskou praxi bude považována praxe podle ustanovení § 9 odst. 2) exekučního řádu. O započítání praxe, respektive i jiné právní praxe v maximálním rozsahu 2 let, podle § 9 odst. 2) exekučního řádu, je nutné požádat Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to vždy prostřednictvím Komory.

Formulář přihlášky k exekutorské zkoušce je připojen k této informaci a určen ke stažení a využití.

Doručení:

Přihlášky k exekutorské zkoušce je nutné doručit na adresu:

Exekutorská komora ČR, Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
nebo Exekutorská komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno

Nejpozději do 4. března 2022 pro termín konání zkoušek od 23.5.2022 do 1.7.2022 a do 19. srpna 2022 pro termín konání zkoušek od 31.10.2022 do 9.12.2022.

Základní informace k exekutorské zkoušce

Prezidium Exekutorské komory ČR určilo termín exekutorských zkoušek, datum, do něhož je třeba podat písemnou přihlášku ke zkoušce a další podmínky dle stavovského předpisu a dále výši a splatnost účastnického poplatku pro rok 2022.

Rozhodnutí o konání exekutorských zkoušek se zveřejňuje dne 21.5.2021 na internetových stránkách Komory https://www.ekcr.cz/

Uchazeči, kteří splní podmínky pro povolení exekutorské zkoušky, budou o místě a datu konání exekutorské zkoušky písemně vyrozuměni.

Současně s přihláškou k exekutorské zkoušce lze podat i žádost o započítání praxe, případně jiné právní praxe. Za požadovanou, nejméně tříletou exekutorskou praxi, bude považována praxe, započítaná podle § 9 odst. 2) exekučního řádu. O započítání praxe, respektive i jiné právní praxe v maximálním rozsahu 2 let, podle § 9 odst. 2) exekučního řádu, je nutné požádat Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to vždy prostřednictvím Komory.

Veškeré podklady předávané ministerstvu společně se žádostí o započítání praxe, případně jiné právní praxe, je třeba doložit v originále nebo úředně ověřené kopii. Rozsah dokladů stanovuje ministerstvo – lze doporučit doložení pracovní smlouvy a potvrzení o zaměstnání.

 

 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.