Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorské zkoušky 2023

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlašuje podle stavovského předpisu Komory, Zkušební řád, konání exekutorských zkoušek pro rok 2023 v termínu od 11.4.2023 do 19.5.2023.

Prezidium EK ČR
r o z h o d l o  o termínu konání exekutorských zkoušek v průběhu roku 2023 v termínu, a to takto:

Exekutorské zkoušky 2023:
podání přihlášky: do 23. ledna 2023
písemná část: 11. dubna – 14. dubna 2023
ústní část: 24. dubna – 19. května 2023

Prezidium EK ČR
s t a n o v u j e  výši účastnického poplatku za exekutorské zkoušky takto:

10.000,- Kč u uchazečů, za které odvádí soudní exekutor příspěvky do fondu vzdělávání, v souladu se stavovským předpisem o fondu Exekutorské komory ČR pro vzdělávání exekutorských koncipientů a vykonavatelů soudních exekutorů;

20.000,- Kč u ostatních uchazečů.

Prezidium EK ČR
s t a n o v u j e  splatnost účastnického poplatku takto:

  • 23. ledna 2023 pro termín konání exekutorských zkoušek od 11.4.2023 do 19.5.2023.

Podmínky:

Zkouška bude povolena uchazečům, kteří:

A. Splňují podmínky stanovené v § 9, odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:

  1. občanství ČR,
  2. plná svéprávnost,
  3. vysokoškolské vzdělání v oboru právo
    - v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
    - studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě výše na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázán anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice,
  4. bezúhonnost
  5. vykonání alespoň tříleté exekutorské praxe

B. Doručí ve stanoveném termínu přihlášku splňující všechny stanovené obsahové a formální náležitosti.

C. Uhradí účastnický poplatek za zkoušku ve výši 10.000,- Kč u uchazečů, za které odvádí soudní exekutor příspěvky do fondu vzdělávání, v souladu se stavovským předpisem o fondu Exekutorské komory ČR pro vzdělávání exekutorských koncipientů a vykonavatelů soudních exekutorů a 20.000,- Kč u ostatních uchazečů. Účastnický poplatek je třeba uhradit složenkou nebo na účet KB, a.s., pobočka Brno-venkov, č. ú. 27 – 85 77 11 02 27/0100 v termínu splatnosti výše uvedeném.

D. Pokud uchazeč vykonal jinou právní praxi, o jejímž zápočtu nebylo příslušným orgánem dosud rozhodnuto, přiloží k přihlášce prostou kopii žádosti o započtení praxe dle ustanovení § 9 odst. 2 věty poslední zákona, případně jiné právní praxe dle ustanovení § 9 odst. 3 zákona.

V případě, že se přihlášený uchazeč nezúčastní exekutorských zkoušek, uhradí storno poplatek ve výši 20% (pokud účast zruší nejpozději 14 dnů před datem konání písemné části exekutorských zkoušek). V ostatních případech uhradí storno poplatek ve výši 50%. V případech hodných zvláštního zřetele (nemoc, vážené osobní důvody) nebude storno poplatek uplatněn – o neuplatnění rozhoduje Komora.

Prezidium EK ČR
r o z h o d l o, že v případech zvláštního zřetele hodných je možné prominout zmeškání termínu pro podání přihlášky k exekutorské zkoušce (nemoc, vážné osobní důvody apod.). Žadatel o prominutí zmeškání termínu pro podání přihlášky k exekutorské zkoušce je povinen uhradit administrativní poplatek za projednání žádosti ve výši 500,- Kč.

Za požadovanou nejméně tříletou exekutorskou praxi bude považována praxe podle ustanovení § 9 odst. 2) exekučního řádu. O započítání praxe, respektive i jiné právní praxe v maximálním rozsahu 2 let, podle § 9 odst. 2) exekučního řádu, je nutné požádat Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to vždy prostřednictvím Komory.

Formulář přihlášky k exekutorské zkoušce je připojen k této informaci a určen ke stažení a využití. - ZDE

Doručení:

Přihlášky k exekutorské zkoušce je nutné doučit na adresu:

Exekutorská komora ČR, Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
nebo Exekutorská komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno

Přihlášky je nutné dodat (nikoliv podat k poštovní přepravě) nejpozději do 23. ledna 2023 pro termín konání zkoušek od 11.4.2023 do 19.5.2023.

Základní informace k exekutorské zkoušce

Prezidium Exekutorské komory ČR určilo termín exekutorských zkoušek, datum, do něhož je třeba podat písemnou přihlášku ke zkoušce a další podmínky dle stavovského předpisu a dále výši a splatnost účastnického poplatku pro rok 2023.

Rozhodnutí o konání exekutorských zkoušek se zveřejňuje dne 29.6.2022 na internetových stránkách Komory https://www.ekcr.cz/

Uchazeči, kteří splní podmínky pro povolení exekutorské zkoušky, budou o místě a datu konání exekutorské zkoušky písemně vyrozuměni.

Současně s přihláškou k exekutorské zkoušce lze podat i žádost o započítání praxe, případně jiné právní praxe. Za požadovanou, nejméně tříletou exekutorskou praxi, bude považována praxe, započítaná podle § 9 odst. 2) exekučního řádu. O započítání praxe, respektive i jiné právní praxe v maximálním rozsahu 2 let, podle § 9 odst. 2) exekučního řádu, je nutné požádat Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to vždy prostřednictvím Komory.

Veškeré podklady předávané ministerstvu společně se žádostí o započítání praxe, případně jiné právní praxe, je třeba doložit v originále nebo úředně ověřené kopii. Rozsah dokladů stanovuje ministerstvo – lze doporučit doložení pracovní smlouvy a potvrzení o zaměstnání.

 

 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.