EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2019
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Nejčastější dotazy

1) Bylo mi doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, avšak domnívám se, že exekuce je neoprávněná, nikdy mi nebyl doručen exekuční titul. Jak se mohu bránit?
 
Podejte návrh na zastavení exekuce, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení vyrozumění. Návrh podejte soudnímu exekutorovi, který může exekuci zastavit, v opačném případě jej postoupí exekučnímu soudu. Nejprve však doporučujeme nahlédnout do spisu v řízení, ve kterém byl vydán exekuční titul, a zjistit, zda vám tento titul nebyl doručen tzv. fikcí doručení. 
 
2) Podal jsem návrh na zastavení exekuce, o kterém dosud nebylo rozhodnuto, avšak exekutor přesto postihuje můj majetek a vydává další exekuční příkaz(y). Je takový postup správný? 

Do doby právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce podaného ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti může soudní exekutor zjišťovat a postihovat majetek povinného, vydávat exekuční příkazy apod. K realizaci exekučního příkazu (tj. prodej sepsaných věcí, provedení dražby nemovité věci atd.) však může přistoupit až po právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce  – tedy až poté, co bude o návrhu rozhodnuto.
 
3) Pohledávku, pro kterou je vedena exekuce, jsem již (zčásti) uhradil, a to ještě před zahájením exekučního řízení, tj. před podáním návrhu na nařízení exekuce, což jsem schopen doložit. Co mám dělat?
 
Pokud jste celou pohledávku uhradil oprávněnému ještě před zahájením exekučního řízení, podejte k exekutorovi návrh na zastavení exekuce a současně návrh na odklad exekuce. Pokud namítáte, že pohledávka byla uhrazena částečně, podejte u exekutora návrh na částečné zastavení exekuce (předtím si však ověřte, zda tato částečná úhrada již není zohledněna v samotném návrhu oprávněného na nařízení exekuce). K návrhu na (částečné) zastavení exekuce je třeba doložit důkazy prokazující (částečnou) úhradu pohledávky.
 
4) Dostal jsem se do přechodné tíživé životní situace, ve které nejsem schopen hradit pohledávku vymáhanou exekutorem. Co mohu dělat?
 
Povinný může u exekutora podat návrh na odklad exekuce, a to za těchto podmínek: povinný se bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro něj či jeho rodinu zvláště nepříznivé důsledky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen. Návrh na odklad musí být řádně odůvodněn a musejí být přiloženy důkazy prokazující tvrzení obsažená v návrhu, v opačném případě exekutor návrh odmítne.
 
5) Podal jsem návrh na zastavení exekuce. Dokud nebude rozhodnuto o mém návrhu, může exekutor dál provádět exekuci?
 
Není-li exekuce odložena, soudní exekutor může provádět exekuci. Pokud však povinný složí u exekutora jistotu ve výši vymáhané částky a současně navrhne odklad exekuce, exekutor odloží provedení exekuce do doby rozhodnutí o návrhu povinného na zastavení exekuce a současně rozhodne, že povinný není vázán zákazy nakládání se svým majetkem, tj. může se svým majetkem disponovat.

6) Jsem oprávněným v exekučním řízení a exekutor v exekučním řízení podle mého soudu ničeho nečiní. Mohu se proti průtahům bránit?
 
V první řadě byste měl využít svého práva nahlédnout u exekutora do exekučního spisu. Zjistíte tak, v čem může průtah spočívat (např. je podáno odvolání, probíhá součinnost mezi exekutorem a třetími osobami). Pokud zjistíte, že není dán důvod k průtahům a exekutor je nadále nečinný, je možné podat stížnost na exekutora k Exekutorské komoře ČR či požádat exekuční soud o změnu exekutora.
 
7) Zjistil jsem, že do soupisu movitých věcí povinného byla sepsána věc v mém vlastnictví, avšak nejsem povinným, s exekucí nemám nic společného. Jak se mohu bránit?
 
Podejte u exekutora, který věc sepsal, návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste se o soupisu dozvěděl, a doložte vaše vlastnictví k věci. Exekutor o návrhu rozhodne do 15 dnů. Pokud exekutor návrhu na vyloučení věci nevyhoví, můžete do 30 dnů od doručení rozhodnutí, kterým exekutor návrhu nevyhověl, podat u exekučního soudu žalobu na vyloučení věci ze soupisu movitých věcí (excindační žaloba) dle ust. § 267 občanského soudního řádu. Do doby rozhodnutí o žalobě nesmí exekutor předmětnou sepsanou věc prodat. 
 
8) Mám vůči povinnému pohledávku přiznanou exekučním titulem a zjistil jsem, že na majetek povinného je již vedena exekuce. Mohu se do této exekuce přihlásit?
 
Ano, vede-li exekutor exekuci prodejem nemovité věci povinného, prodejem movitých věcí povinného či prodejem závodu, je možné svou pohledávku přiznanou soudním rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem do tohoto exekučního řízení přihlásit, tj. podat k exekutorovi přihlášku pohledávky dle ust. § 336f o.s.ř.
 
9) Byl mi doručen exekuční příkaz prodejem nemovité věci. Jedná se o můj rodinný dům, který má hodnotu 1 mil. Kč, přitom vymáhaná pohledávka činí pouze 30 tis. Kč. Je to zákonné?
 
V exekučním řízení lze zajistit majetek nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané částky. Exekutor však v úvodu exekučního řízení při zajišťování majetku neví, jaká bude částka na peněž. účtu v době, kdy bude provedena jeho blokace (zda bude bezpečně postačovat k uhrazení dlužné částky), stejně tak nezná stav a hodnotu nemovité věci (dle výpisu z Katastru nemovitostí ji nezjistí). Doporučujeme proto, aby povinný označil exekutorovi svůj majetek, který zjevně a nepochybně postačuje k úhradě vymáhané částky.
Exekuční příkaz prodejem nemovité věci slouží především k zajištění majetku pro případ, že by v exekučním řízení nebyl nalezen jiný, svou hodnotou přiměřenější majetek. Judikatura Nejvyššího soudu ČR uvádí, že v případě, že jiným způsobem exekuce nelze pohledávku oprávněného vůbec nebo v přiměřené době uspokojit, není zvolený způsob exekuce nevhodný, i když cena předmětu, z něhož má být oprávněný uspokojen, značně přesahuje výši vymáhané pohledávky. Pokud tedy povinný namítá nepoměr mezi výší pohledávky a cenou postižené nemovité věci, pak je na povinném, aby prokázal, že lze úspěšně postihnout jiný jeho majetek vhodnějším způsobem. Avšak není-li k dispozici jiný způsob exekuce, je nutno mít za vhodný i ten způsob, kdy rozdíl mezi výší vymáhané pohledávky a cenou předmětu exekuce, z něhož má být uspokojena, je zřetelný, resp. značný. Navíc povinný samozřejmě může kdykoliv uhradit pohledávku spolu s náklady exekuce, a odvrátit tak prodej své nemovité věci.

10) Jsem oprávněným v exekučním řízení, exekutor již vymohl mou pohledávku (její část), avšak dosud mi nevyplatil peníze. Co mohu udělat?
 
Nejprve zjistěte, zda uplynula lhůta 30 ode dne doručený vyrozumění o zahájení exekuce povinnému, neboť exekutor je povinen provést výplatu peněz oprávněnému až po uplynutí této lhůty, a to do 30 dnů od doby, kdy peněžité plnění obdržel – v případě částečného plnění však teprve v případě, převyšuje-li částka k vyplacení pro oprávněného 1.000 Kč, nedohodl-li se oprávněný s exekutorem jinak.

11) Vrátil jsem se domů a zjistil jsem, že vykonavatel exekutora v době mé nepřítomnosti vstoupil do mého bytu, provedl soupis movitých věcí a následně vyměnil zámek od vstupních dveří. Je takový postup možný?
 
Ano, tento postup je správný. Vykonavatel exekutora si může zjednat přístup do bytu, místa podnikání nebo jiné místnosti povinného, popřípadě může otevřít uzavřené skříně či jiné schránky, a to i v nepřítomnosti povinného. Výměna zámku je pak provedena proto, aby bylo možné byt (místnost) opět uzamknout.

12) Nečekaně u mě doma zazvonil vykonavatel, předal mi usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz a začal provádět soupis movitých věcí. Jak je možné, že jsem nebyl dopředu informován?
 
Postup je v pořádku. V případě exekuce prodejem movitých věcí se exekuční příkaz doručuje povinnému až při samotném provádění výkonu. Není-li při provádění výkonu povinný přítomen, doručí se mu exekuční příkaz následně (např. poštou).
 
13) Vlastním nemovitou věc, která je postižena exekučním příkazem. Chtěl bych nemovitou věc prodat a z kupní ceny uhradit pohledávku oprávněného. Je takový prodej možný?
 
Povinný v zásadě nesmí v průběhu exekučního řízení nakládat se svým majetkem (prodávat, darovat apod.), avšak za splnění následujících podmínek se povinný může aktivně postarat o zpeněžení svého majetku (jde o tzv. prodej z volné ruky):
  • exekutor, oprávněný a všichni přihlášení věřitelé udělí písemný souhlas se zpeněžením majetku (jednotlivé majetkové hodnoty),
  • tento majetek není postižen další exekucí (výkonem rozhodnutí),
  • prodej bude uskutečněn nejméně za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku
  • a kupní cena bude splatná při podpisu smlouvy k rukám exekutora.
 
14) Exekutor vydal exekuční příkaz přikázáním pohledávky z mého peněžního účtu. Na účtu je tak zablokována celá vymáhaná částka. Proč exekutor neukončí exekuci, abych mohl začít nakládat se svým majetkem?
 
Částku ze zablokovaného účtu může banka zaslat na účet exekutora až po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o zahájení exekuce povinnému, jakmile exekutor doručí bance vyrozumění o uplynutí této lhůty. Pokud je však podán např. návrh na zastavení exekuce, pokud byl podán ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o zahájení exekuce a na zablokovaném účtu povinného je celá vymáhaná částka a další zajištění majetku povinného je nadbytečné, může povinný navrhnout exekutorovi zrušení zákazu nakládání s majetkem, který v návrhu označí. Současně musí povinný doložit, že zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané částky. Kromě toho exekutor smí i sám rozhodnout o tom, že zákaz nakládání s majetkem povinného se vztahuje pouze na přiměřenou část jeho majetku, je-li vymáhaná povinnost v hrubém nepoměru k majetku povinného, na který by se vztahovalo generální inhibitorium.
 
 

© 2009 - 2019 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.