Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás ubezpečit, že Vaše osobní údaje zpracováváme zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. V souvislosti s tím bychom Vás rádi informovali, za jakými účely a z jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje, a představili práva, která Vám z pozice subjektů údajů náleží, spolu se způsoby, jakými je můžete vůči Exekutorské komoře ČR uplatnit.

 1. Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje
  Exekutorská komora ČR
  se sídlem Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
  tel. číslo: +420 515 917 586
  e-mail: podatelna@ekcr.cz
  ID DS: vfrai9p

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů EK ČR
  se sídlem Radnická 14/16, 602 00 Brno (brněnská pobočka EK ČR)
  tel. číslo: + 420 515 917 586
  e-mail: dpo@ekcr.cz

 1. Kategorie osobních údajů, účel, právní základ a doba jejich uchování
  Kategorie osobních údajů, účely, právní základ a doba jejich uchování se liší v závislosti na kategoriích subjektů zpracovávaných osobních údajů. V rámci lepší přehlednosti jsme konkrétní informace k jednotlivým zpracováním vložili do odkazů ke každé z kategorií subjektů údajů uvedených níže.

 1. Kategorie subjektů údajů
  Exekutorská komora ČR při výkonu svých činností zpracovává osobní údaje:

 1. stěžovatelů a jejich právních zástupců, kteří Komoře adresovali stížnost nebo podnět k prošetření postupu soudního exekutora, případně jiná podání (více informací zde);

 2. osob, které Komoře adresovali žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím (více informací zde);

 3. současných a bývalých soudních exekutorů, jejich zástupců a zaměstnanců (více informací zde);

 4. současných a bývalých členů orgánů Komory (více informací zde);

 5. uchazečů o vykonání exekutorské zkoušky a zkoušky vykonavatele exekutora (více informací zde);

 6. uchazečů o výkon funkce soudního exekutora, kteří se přihlásili do výběrového řízení (více informací zde);

 7. smluvních partnerů a jejich zaměstnanců (více informací zde);

 8. současných a bývalých členů redakční rady Komorních listů a autorů článků a příspěvků (více informací zde);

 9. klientů Centrální evidence exekucí (více informací na www.ceecr.cz);

 10. uchazečů o zaměstnání a současných a bývalých zaměstnanců Komory (více informací zde).

 1. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů
  Z pozice subjektu údajů máte možnost uplatnit tato práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)

 2. Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

 3. Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)

 4. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

 5. Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)

 6. Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)

Žádosti o výkon uvedených práv může zasílat:

 1. písemně na adresu Radnická 14/16, 602 00 Brno

 2. elektronicky do datové schránky ID: vfrai9p

 3. elektronicky na e-mail dpo@ekcr.cz

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Pokud se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s GDPR či s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel. číslo: +420 234 665 111
e-mail: posta@uoou.cz
ID DS: qkbaa2n
www.uoou.cz

 

© 2009 - 2024 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.